Zriadenie prevádzkarne

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455

Miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Prevádzkareň sa ohlasuje nezávisle od ohlásenia živnosti (ak sa neplánuje zriadiť  prevádzkareň od začiatku podnikania, môže sa zriadiť aj neskôr v priebehu podnikania).

 

Formulár oznámenia o zriadení (zrušení) prevádzkarne:

http://zivnostensky.urad-online.sk/zivnostenske-urady/vzory-tlaciva.php

 

Vznik prevádzky a jej nahlásenie úradom – komunikácia s úradmi

Nová prevádzka (prevádzkareň) – napríklad predajňa, obchod, reštaurácia, miesto, kde sa poskytujú služby a pod., sa musí nahlásiť na viacerých miestach.

 

Schválenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Každý podnikateľ je povinný nechať si priestory, v ktorých bude podnikať, schváliť od RÚVZ.

Regionálne úrady:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58

 

Povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, aj živnostníkov a sro-čiek a dokonca aj všetkých právnických osôb, akými sú nadácie, neziskové organizácie či občianske združenia.

Povinnosť sa týka všetkých priestorov, v ktorých sa vykonáva (resp. plánuje) podnikateľská činnosť, okrem priestorov bývania.

 

Nahlásenie živnostenskému úradu

Pri zakladaní živnosti, prevádzkarne je potrebné  nahlásiť túto skutočnosť v ohlásení o živnosti. Ak je už živnosť založená, nová prevádzkareň sa musí nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne.

http://zivnostensky.urad-online.sk/zivnostenske-urady/vzory-tlaciva.php

 

Pri nahlásení prevádzkarne je potrebné preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť – preukazuje sa vlastnícke právo, užívacie právo alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva, nájomná zmluva a pod.). Uvedie sa adresa prevádzkarne a to najneskôr v deň jej zriadenia.

 

Nahlásenie daňovému úradu

Zriadenie prevádzkarne je potrebné nahlásiť aj daňovému úradu. Lehota na splnenie tejto povinnosti je 30 dní odo dňa, kedy sa zriadi prevádzkareň. Túto povinnosť je možné splniť na jednotnom kontaktnom mieste (na živnostenskom úrade), ktoré to nahlási za Vás na daňový úrad.

http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr

 

Právnická osoba, ktorá je registrovaná podľa § 49a ods. 1 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, je povinná správcovi dane  oznámiť vznik stálej prevádzkarne. Údaj o názve a umiestnení miesta podnikania alebo prevádzkarne je uvedený v piatej časti tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.238.html

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.329.html

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595

 

Nahlásenie obci

Vo väčšine prípadov obec alebo mestská časť, v ktorej sa prevádzkuje obchod či podnik, bude vyžadovať oznámenie o zriadení prevádzkarne. Túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné nariadenia obcí. Obce súčasne vyžadujú aj oznámenie otváracích hodín, ktoré podliehajú schváleniu obce. Lehota na podanie tohto oznámenia sa líši podľa obce či mestskej časti, väčšinou je to 5 až 15 dní pred či po začiatku vykonávania činnosti v danej prevádzkarni.

 

Nahlásenie “veterine”

Ak sa otvára akákoľvek potravinová prevádzka, musí sa prevádzka nahlásiť aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, resp. na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Táto povinnosť sa týka napríklad výrobní potravín, baliarní potravín, skladu potravín, predajní potravín, pekární, cukrární, bufetu, supermarketu, stánku s trvalým stanovišťom, stánku na trhovisku, ambulantného predaja, pojazdných kaviarní, automatov s potravinami, čerpacích staníc a pod.

Oznámenie treba odoslať alebo doručiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podľa sídla  podnikania.

Zoznam regionálnych veterinárnych a potravinových správ:

http://www.svssr.sk/zakladne_info/rvps.asp

 

Formulár nahlásenia:

http://www.svssr.sk/potraviny/info_ppp.asp

 

Slovak Business Agency

Doplňujúce informácie súvisiace so zriaďovaním prevádzkarne ponúka na svojej stránke aj Slovak Business Agency:
http://www.sbagency.sk/prevadzkaren-a-povinnosti-s-nou-spojene#.XS2VjMRnpaQ

SBA v roku 2019 vypracovala analýzu regulačného zaťaženia otvorenia prevádzkarne na Slovensku. Cieľom tohto dokumentu je nasledovné:

  • komplexná analýza povinností podnikateľa pri otvorení prevádzkarne, v závislosti od typu prevádzkarne,
  • porovnanie regulačného zaťaženia na Slovensku s právnou úpravou zriadenia prevádzkarne vo vybraných susedných štátoch,
  • navrhnutie opatrení na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie právnej istoty pri otvorení prevádzkarne.

 

Dokument je k dispozícii na stránke: 

Analýza regulačného zaťaženia otvorenia prevádzkarne na Slovensku (SBA, 2019) 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk