Založenie právnickej osoby

Právnická osoba sa definuje v zmysle podnikania ako združenie fyzických alebo právnických osôb s vlastnou právnou subjektivitou.
Tieto osoby môžu podnikať formou obchodných spoločností, ako sú:

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
  • Akciová spoločnosť (a.s.)
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Komanditná spoločnosť

Inou formou podnikania pre právnické osoby je družstvo.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie sú kapitálové spoločnosti a komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť sú osobné spoločnosti.

Rozdiel je v tom, že pre majetkové spoločnosti je typická kapitálová účasť a spoločníci neručia za záväzky spoločnosti. Pre osobné spoločnosti je typická osobná účasť spoločníkov na podnikaní, ich spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom.

Formy obchodných spoločností sú definované v Obchodnom zákonníku zákon č. 513/1991 Z. z

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513

Dokumenty potrebné na zápis do Obchodného registra sú uvedené vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk