Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. v § 154 až § 220).

Akciová spoločnosť sa zakladá zakladateľskou listinou (v prípade jedného zakladateľa - právnickej osoby) alebo zakladateľskou zmluvou (v prípade viacerých zakladateľov). Zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu je nutné vyhotoviť formou notárskej zápisnice.

Akciová spoločnosť má základné imanie najmenej 25 000 eur.

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom.  Akcionár neručí za záväzky spoločnosti vôbec.

Základné imanie akciovej spoločnosti je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Pri simultánnom založení zakladatelia pokrývajú celé základné imanie vlastnými prostriedkami, nemusia uskutočniť ani ustanovujúce valné zhromaždenie. Pri sukcesívnom založení sa prostriedky získavajú do základného imania na základe výzvy na upisovanie akcií.

Počet akcionárov, ktorí sa môžu podieľať na základnom imaní akciovej spoločnosti, nie je obmedzený.

Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva, podpisy musia byť úradne osvedčené.

Platí sa za podanie návrhu na prvý zápis a. s. do obchodného registra súdny poplatok a spoplatnený je tiež úkon osvedčenia podpisov.

Dokumenty potrebné na zápis do Obchodného registra sú uvedené vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003,  v §4, §13, ods.2

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/25

Pre zápis akciovej spoločnosti do Obchodného registra sa dokladá:

 • Zakladateľská listina  - formou notárskej zápisnice v prípade jediného zakladateľa (jediným zakladateľom môže byť iba osoba s právnou subjektivitou)
 • Zakladateľská zmluva - formou notárskej zápisnice v prípade viacerých zakladateľov
 • Stanovy
 • Rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva - pokiaľ je predstavenstvo na základe stanov volené dozornou radou
 • Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania 
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu
 • Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad
 • Iné listiny - ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov

 

Pri sukcesívnom založení (upisovanie akcií) sa ešte vyžaduje: 

 • Výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení
 • Listina upisovateľov - prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií
 • Notárska zápisnica - z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk