Družstvo

Družstvo je definované v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. v § 221 - § 260).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513

Podmienky na založenie družstva – ustanovujúca členská schôdza formou notárskej zápisnice, počet členov (minimálne 5 fyzických osôb, alebo 2 právnické osoby) a základné imanie (minimálne 1 250 eur).

Kým je podaný návrh na zápis do Obchodného registra (OR), musí byť splatená aspoň polovica vkladov základného imania. Návrh na zápis do OR podáva predstavenstvo s úradne osvedčenými podpismi všetkých členov predstavenstva.

Dokumenty potrebné na zápis do OR: 

  • Notárska zápisnica – z ustanovujúcej členskej schôdze
  • Stanovy – sú prílohou notárskej zápisnice
  • Doklad o splatení stanovenej časti zapisovaného základného imania
  • Doklad o živnostenskom alebo inom podnikateľskom oprávnení

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk