Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. v § 220h až § 220zl)

Jednoduchá spoločnosť na akcie je nová forma kapitálovej spoločnosti využívajúca niektoré prvky používané pri právnej úprave s.r.o. a niektoré pri právnej úprave a.s.. Cieľom je ponúknuť začínajúcim zakladateľom startupov ľahšie podmienky na získanie potrebného kapitálu od investorov pre svoje podnikateľské plány. Môže byť založená jednou alebo viacerými osobami a zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Akcionári však za jej záväzky neručia.

Zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

Jednoduchá spoločnosť na akcie má minimálne základné imanie len 1 euro.

Dokumenty potrebné na zápis do Obchodného registra sú uvedené vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, v  §4, § 14a, ods.2

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/25

 

Pre zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do Obchodného registra sa dokladá:

  • zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,
  • stanovy,
  • rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou, 
  • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania, 
  • písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,
  • znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad, 
  • iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk