Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť (KS) je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z. z.) v § 93 - § 104.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513

Podmienky založenia KS sú minimálne dvaja spoločníci – komandista a komplementár, vklad komandistu  je minimálne vo výške 250 eur. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a komandisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Na obchodné vedenie sú oprávnení iba komplementári.

Na Obchodný register sa dokladá:

  • Spoločenská zmluva - podpísaná všetkými zakladateľmi s úradne osvedčenými podpismi 
  • Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania 
  • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi – podľa osobitného zákona (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka). Správca vkladu tak už nebude musieť preukazovať splatenie vkladu výpisom z bankového účtu. Správca vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý bol touto funkciou poverený v spoločenskej zmluve.

Platí sa za podanie návrhu na prvý zápis KS do obchodného registra súdny poplatok  a spoplatnený je tiež úkon osvedčenia podpisov.

(Vyhláška MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, § 4, § 9 ods. 2.)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/25

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk