Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z. z. v § 105 - § 153).

Založenie s.r.o. sa robí spísaním zakladateľskej listiny (ak s.r.o. zakladá len jeden zakladateľ) alebo spoločenskej zmluvy (v prípade, že s.r.o. zakladajú aspoň dvaja zakladatelia). Vyžaduje sa len úradné overenie podpisu.

V spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť maximálne 50 spoločníkov.

Jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v 3 spoločnostiach.

Za podanie návrhu na prvý zápis s.r.o. do obchodného registra sa platí súdny poplatok.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má základné imanie najmenej 5 000 eur a minimálna výška vkladu je 750 eur.

Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750,-Eur.

S.r.o. vzniká a je oprávnená podnikať až zápisom do obchodného registra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dokumenty potrebné na zápis s.r.o do Obchodného registra sú uvedené vo vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, v § 4, § 11, ods.2:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/25

 

Pre zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra sa dokladá:

 • Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, vzor priložený
 • Spoločenská zmluva – v prípade viacerých zakladateľov s ich úradne osvedčenými podpismi alebo zakladateľská listina ak je jeden zakladateľ
 • Stanovy – ak boli prijaté
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným, 
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka,
 • Znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad, 
 • Súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu.
 • Podpisový vzor konateľa alebo konateľov – musí byť úradne osvedčený
 • Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, prípadne list vlastníctva – potrebné pre zápis nehnuteľnosti ako sídla s. r. o.  do OR

 

Návrh na zápis do obchodného registra je možné podať aj elektronicky: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/or-zapis-zmena-vymaz

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk