Verejná obchodná spoločnosť

VOS je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. v § 76 - § 92)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513

 

Minimálne dvaja spoločníci ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne svojim majetkom.  Návrh na zápis podávajú a podpisujú všetci zakladatelia, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Platí sa za podanie návrhu na prvý zápis VOS do obchodného registra súdny poplatok a spoplatnený je tiež úkon osvedčenia podpisov.

 

Dokumenty potrebné na zápis VOS do Obchodného registra (okrem listín uvedených v § 4 nižšie spomínanej vyhlášky):

  • Spoločenská zmluva
  • Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania

 

(Vyhláška MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, § 4, § 7, ods. 2.)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/25

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk