Založenie živnosti

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "živnostenský zákon").

Podrobnejšie informácie o živnostenskom podnikaní sú uvedené na stránkach Ministerstva vnútra SR, v kompetencii ktorého je predmetný zákon.

 

Podnikanie živnostníka:

1. oprávnenie podnikať pre živnostníka vzniká ohlásením živnosti na miestne príslušnom živnostenskom úrade

2. podnikanie sa registruje zapísaním podnikateľa do živnostenského registra

3. živnostenský úrad potvrdzuje ukončenú registráciu vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk