Aké potrebujem dokumenty?

 

K vydaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú potrebné nasledovné dokumenty:

 

Doklad o plnoletosti: občiansky preukaz

Doklad o bezúhonnosti: pre občanov SR zabezpečí výpis z RT živnostenský úrad pri ohlásení živnosti (ak nejde o občana SR,  výpis z registra trestov si vybavuje sám)  

Súhlas príslušného súdu – dokladá sa v prípade, keď živnosť ohlasuje zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony

Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť  – potrebný v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.) vo forme overenej kópie alebo obyčajnej kópie s originálom k nahliadnutiu.

Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie - ak podnikateľ sám nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti 

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť – ktorá je uvedená ako sídlo (dokladuje sa listom vlastníctva - vlastník nehnuteľnosti, nájomnou zmluvou – nájomník alebo kombináciou listu vlastníctva s písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti)

Formulár pre ohlásenie živnostivzor tlačiva pre fyzickú osobu (http://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-pre-fo), vzor tlačiva pre právnickú osobu (http://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-pre-po)

Súhlas so spracovaním osobných údajov - vzor tlačiva pre fyzickú osobu. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov sú na stránkach MV SR.

 

Ďalšie tlačivá sú na stránke http://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-pre-fo 

 

Koľko to trvá?

Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú tri pracovné dni odo dňa doručenia všetkých potrebných dokumentov vyžadovaných na registráciu živnostenského podnikania.

 

Kedy môžem začať podnikať?

Živnostník môže začať podnikať dňom ohlásenia živnosti.

 

Návrh na zápis do obchodného registra je možné podať aj elektronicky: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/or-zapis-zmena-vymaz

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk