Spôsob ohlásenia živnosti a správne poplatky

Vecne príslušnými orgánmi pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania sú okresné úrady, odbory živnostenského podnikania, ktoré od 1. júna 2010 vykonávajú aj úlohy jednotných kontaktných miest (JKM) v SR.

 

Ohlásenie živnosti je možné vykonať nasledovne:

 

1. priamo na úrade vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii na jednotnom kontaktnom mieste

http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr,

 

Formulár pre fyzickú osobu - ohlásenie o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Formulár pre právnickú osobu - ohlásenie / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

 
 

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania (Slovenská živnostenská komora):

http://www.szk.sk/rozdelenie-zivnosti/spravne-poplatky/

 

2.   Živnosť je možné ohlásiť aj elektronicky:

http://www.minv.sk/?elektronicke-sluzby-zivnostenskeho-registra,

v prípade, že občan vlastní občiansky preukaz s čipom a má zaregistrovaný zaručený elektronický podpis.

Správny poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je v tomto prípade polovičný.
Voľné živnosti sa pri elektronickom ohlasovaní nespoplatňujú.

Elektronický formulár pre fyzickú osobu na ohlasovanie viazanej, remeselnej alebo voľnej živnosti je dostupný na Ústrednom portáli verejnej správy.

 

 

Podrobné informácie na stránkach MV SR:

Živnostenské podnikanie

Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk