Družstvo

Družstvo je definované v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. v § 221 - § 260).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901

 

Podmienky na založenie družstva – ustanovujúca členská schôdza formou notárskej zápisnice, počet členov (minimálne 5 fyzických osôb, alebo 2 právnické osoby) a základné imanie (minimálne 1 250 eur).

Kým je podaný návrh na zápis do Obchodného registra (OR), musí byť splatená aspoň polovica vkladov základného imania. Návrh na zápis do OR podáva predstavenstvo s úradne osvedčenými podpismi všetkých členov predstavenstva.

 

Dokumenty potrebné na zápis do Obchodného registra sú uvedené vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť §4, §15, ods. 2.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk