Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy (01I01-26-V06)

Informačný seminár - 14.11.2023, 9:30 - pozvánka (PDF 575 kB)

Prezentácie (ZIP 2,11 MB)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 20. októbra 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy. Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Výzva bude vyhlásená 3 mesiace (do 15. januára 2024), je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka a podporuje výstavbu/inštaláciu zariadení na výrobu elektriny využitím obnoviteľných zdrojov energie (solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd). Výzva zároveň umožňuje podporiť ako doplnkovú aktivitu výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém.

Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW. Parametre pre batériový systém sú bližšie špecifikované vo výzve.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE, je 2,5 mil. eur.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, je 5 mil. eur.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory výška nákladov na MWh vyrobenej elektriny (v prípade projektov, predmetom ktorých je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, bude hlavným kritériom podpory výška nákladov na MWh vyrobenej a uskladnenej elektriny).

Alokácia výzvy je 63 740 000 eur, z toho 11 740 000 eur je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a 52 000 000 eur je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE spojenú s výstavbou nového zariadenia na uskladovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériového systému.

Dátum uzatvorenia výzvy: 15. január 2024

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok         09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok              09:00 – 11:00

Streda              12:00 – 15:00

Štvrtok             09:00 – 11:00

 

Výzva s kódom 01I01-26-V06 (PDF 1,1 MB)

Príloha č.1 – Záväzné formuláre povinných príloh žiadosti (XLSX 66 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 821 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 769 kB)

Príloha č. 4 – Kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ (PDF 586 kB)

Výzva + všetky prílohy (ZIP 2,96 MB)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I01-26-V06

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I01-26-V06 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk