Významné investície

Vymedzenie pojmu významná investícia, základné podmienky pre vydanie osvedčenia o významnej investícii, ako aj proces vydávania osvedčenia o významnej investícii upravuje zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/175/20150707

Osvedčenie o významnej investícii vydáva príslušné ministerstvo v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zoznam osvedčení o významnej investícii vydaných Ministerstvom hospodárstva SR je k dispozícii TU.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk