Kompenzácia podnikateľom 2022

Výzva

na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009  Z. z.“) a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (ďalej len „vyhláška ministerstva“) a zákona č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, spĺňajúcim kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „výzva“) z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) na rozpočtový rok 2022.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:                                                                                                                          09. 11. 2022

Lehota na predkladanie žiadostí:                                                                                                          do 25. 11. 2022

Disponibilný objem zdrojov na rok 2022 na výzvu:                                                                             40 000 000 eur

 

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

tel. ústredňa: 02/4854 1111
www.mhsr.sk

 

Výzva

Žiadosť pre elektronické podanie (pdf)

Žiadosť pre elektronické podanie (word)

Štatút schvaľovacej komisie

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk