Verejné obstarávanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/zakon-o-verejnom-obstaravani-c-3432015-z-z-4f8.html) a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie a súťaž návrhov služieb je povinné používať pravidlá a postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Všetky povinne zverejňované údaje sú uvedené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa.

Verejné obstarávanie

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk