Národný orgán SR pre zákaz chemických zbraní

Dňa 29. apríla 1997 vstúpil do platnosti Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len "Dohovor").

Na základe Dohovoru bola vytvorená a ustanovená Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) so sídlom v Haagu, ktorá dohliada na jeho plnenie a úzko spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi.

Jednou z hlavných priorít v programe Organizácie spojených národov je chemické odzbrojenie, a preto bolo vytvorenie OPCW - medzinárodne nezávisle pôsobiacej organizácie opodstatnené a relevantné. Jej súčasťou je aj Slovenská republika.

Každý členský štát je povinný implementovať Dohovor do svojej legislatívy a zároveň vytvoriť národný orgán, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie Dohovoru na svojom území. V podmienkach Slovenskej republiky plní túto funkciu Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk