Vnútorný trh, obchod a služby

Vitajte na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti "Vnútorný trh, obchod a služby".

Túto časť (podstránku) spravuje úsek vnútorného trhu.  

V rámci tejto časti zverejníme nasledujúce informácie:

  • Úvod: o oddelení vnútorného trhu

Informácie o tejto časti a o úseku vnútorného trhu (činnosť)

  • Aktuality

Informácie o pripravovaných a uskutočnených podujatiach, ako aj o zmenách v oblasti vnútorného trhu EÚ, obchodu a služieb (podstránku budeme postupne dopĺňať)

  • Jednotný trh

Horizontálne a strategické dokumenty o vnútornom trhu EÚ (podstránku budeme postupne dopĺňať)

  • Služby (voľný pohyb)

Poskytovanie služieb v SR a v EÚ (požiadavky, kontakty na príslušné úrady, jednotné kontaktné miesta v SR a EÚ), Zákon o službách na vnútornom trhu a Smernica EÚ o službách na vnútornom trhu (podstránku budeme postupne dopĺňať)

  • Obchod

  • Trhové miesta

Predpisy a informácie o predaji na trhových miestach

  • Komoditná burza

Predpisy a informácie o komoditných burzách, Informácie o komoditnej burze Bratislava: http://www.sk.kbb.sk/ 

  • Múzeum obchodu

Informácie o Múzeu obchodu Bratislava: http://www.muzeumobchoduba.sk/

  • Kontakty:

Kontakty na úsek vnútorného trhu

 

Úsek vnútorného trhu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

- činnosť 

Podľa čl. 26 ods. 7 organizačného poriadku MH SR plní úsek vnútorného trhu najmä tieto úlohy: 

V oblasti vnútorného trhu EÚ a voľného pohybu služieb:

r)    plní úlohu koordinátora v rámci SR pre vybrané politiky vnútorného trhu EÚ,

s)   vecne zodpovedá za transpozíciu prijatej legislatívy vnútorného trhu EÚ do právneho poriadku SR v oblastiach pôsobnosti odboru,

t)    plní úlohu koordinátora pre Informačný systém vnútorného trhu EÚ zameraného na posilnenie administratívnej spolupráce medzi jednotlivými orgánmi s  rovnakými kompetenciami členských štátov EÚ,

u)   spolupracuje pri spracúvaní predbežných stanovísk, inštrukcií, pozícií a návrhov stanovísk k legislatívnym návrhom EÚ a zámerom politík EÚ v oblasti vnútorného trhu EÚ, patriacich do pôsobnosti ministerstva,

w)  spolupracuje na príprave koncepčných, strategických a  hodnotiacich materiálov na plnenie cieľov politiky vnútorného trhu EÚ, vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020 a iných strategických dokumentov EÚ,

y)   plní úlohu koordinátora v rámci SR pre implementáciu smernice o službách na vnútornom trhu v praxi,

z)   participuje na plnení úloh vyplývajúcich zo smernice o službách na vnútornom trhu, okrem iného aj vo väzbe na individuálne požiadavky Európskej komisie (dotazníky, verejné konzultácie, poskytovanie stanovísk a vysvetlení k  národnej legislatíve), súvisiace s funkčným zabezpečením jednotných kontaktných miest prostredníctvom elektronickej komunikácie v rámci SR a EÚ, prevádzkovaním informačného systému pre vnútorný trh, so spracovaním informácií o implementácii jednotlivých článkov predmetnej smernice v SR,

aa) spolupracuje s inými orgánmi, inštitúciami a organizáciami v oblasti problematiky smernice o službách,

 

V oblasti vnútorného obchodu a služieb v SR:

v)   spolupracuje so Štatistickým úradom SR a  spracováva štatistické údaje o vývoji vnútorného obchodu SR,

x)   spracováva koncepčné a analytické materiály pre prípravu právnych predpisov v oblasti vnútorného obchodu a služieb,

bb) plní úlohy vyplývajúce z  pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k príspevkovej  organizácii Múzeum obchodu Bratislava,

 

V oblasti elektronizácie:

cc) podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

 

V oblasti vnútroštátnej odvetvovej legislatívy:  

dd) poskytuje konzultácie k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

ee) zabezpečuje výkon dohľadu nad činnosťou komoditných búrz v súlade so zákonom č. 92/2008 o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

posledná úprava: júl 2017 

 

pripomienky k podstránke posielajte na: internalmarket@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk