Obchodné opatrenia - dovozné/vývozné obmedzenia

 

01.10.2015 ! ! ! ZMENA ČÍSLA BEŽNÉHO ÚČTU PRE SPRÁVNE POPLATKY ! ! !

! ! ! NOVÝ BEŽNÝ ÚČET pre LICENČNÉ KONANIE ! ! !

Podľa zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vás upozorňujeme na poplatkovú povinnosť, ktorá vzniká podaním žiadosti o udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, vydanie potvrdenia o vyhlásení o konečnom použití, o udelenie povolenia na prepravu výbušnín a o vydanie duplikátu alebo zmeny a predĺženie licencie.

Vznik poplatkovej povinnosti vyplýva z ustanovenia § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Sadzba správneho poplatku je uvedená v Sadzobníku správnych poplatkov, časť VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položka 154 a je určená pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

Ak správny poplatok splatný podaním žiadosti alebo na základe výzvy správneho orgánu nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná, požadovaný doklad nevydá a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poplatku sa nemožno odvolať.

Poplatky vyberané správnym orgánom možno zaplatiť jedným z týchto spôsobov:

ZAPOJENIE SA DO CENTRÁLNEJ EVIDENCIE POPLATKOV - novy bezny ucet -BIC a MAJITEL UCTU (PDF)

ČÍSLO ÚČTU pre LICENČNÉ KONANIE pre úhradu správnych poplatkov:

Názov účtu:

IBAN:

MH SR - Licencie

SK4565000022250020545796

Adresa majiteľa účtu (nepovinné):

BIC/SWIFT kód:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

 

POBNSKBA

Spôsob úhrady správneho poplatku v hotovosti do pokladnice MH SR, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu uvedie správny orgán  vo vydávanom doklade.

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát

02/ 4854 2165

fax

02/ 4342 3915

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk