Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom (EPA)

Japonsko je z hľadiska HDP tretie najväčšie svetové hospodárstvo mimo EÚ. Je to šiesty najväčší obchodný partner EÚ. A predstavuje významný trh pre vývozcov, poskytovateľov služieb a investorov z EÚ.

Negociačný mandát, na základe ktorého sú zástupcovia Európskej komisie poverení rokovať v mene všetkých členských štátov EÚ s Japonskom (JP), bol prijatý dňa 29. novembra 2012. Rokovania s JP stranou o dohode o voľnom obchode boli oficiálne otvorené 25. marca 2013 a boli ukončené dňa 8. decembra 2017. Dohoda bola podpísaná na samite EÚ – JP dňa 17. júla 2018. Do platnosti vstúpila 1. februára 2019.

EÚ a JP sú globálni partneri vyznávajúci spoločné hodnoty, a preto bolo potrebné toto partnerstvo posilniť a dať mu strategický význam pri riešení globálnych výziev, ako aj bilaterálnych otázok. Jedným z nástrojov na posilnenie partnerstva medzi EÚ a JP bolo otvorenie rokovaní o Dohode o hospodárskom partnerstve (DHP). Bilaterálne obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a JP nenapĺňali svoj potenciál. Hlavným dôvodom bola kombinácia tarifných a netarifných opatrení, pričom práve netarifné prekážky predstavujú pre vývozcov a investorov z EÚ najväčší problém, aj v podobe zvýšených administratívnych nákladov. Dohodou vyšleme dôležitý signál, že dve významné svetové ekonomiky bojujú proti protekcionizmu.

V roku 2020 predstavoval vývoz SR do JP 199,2 mil. €. Našou najvyvážanejšou komoditou na tento trh sú automobily, predstavujú 64 % exportu. Pre SR je preto dôležitým úspechom dosiahnutie odstránenia technických a regulačných obchodných prekážok obchodu s tovarom (najmä v automobilovom priemysle), ako napr. duplicitné testovanie. Odstránenie technických a regulačných obchodných prekážok SR intenzívne presadzovala počas rokovaní.

Vývoz SR do JP v roku 2020 predstavoval len 0,26 % celkových vývozov SR, no vďaka DHP, ktorá pomôže uľahčiť obchod, sa toto percento môže zvýšiť. Dohoda umožní zvýšiť export, no na druhej strane taktiež uľahčí dovoz kvalitných japonských produktov na trh EÚ.

V súlade s cieľmi stanovenými v smerniciach na rokovania boli zabezpečené predovšetkým nasledujúce výhody:

  • JP na konci plánovaného obdobia liberalizuje 99 % celkového objemu dovozu z EÚ, pričom zostávajúci dovoz (1 %) sa čiastočne liberalizuje prostredníctvom kvót a zníženia colných sadzieb (v poľnohospodárstve). K najväčším úspechom patrí liberalizácia vín, významných agropotravinárskych výrobkov, bravčového mäsa, podstatné zlepšenie podmienok prístupu na trh pre vývoz hovädzieho mäsa a všetkých ostatných druhov syra z EÚ, ako aj liberalizácia priemyselných výrobkov.
  • Nové príležitosti zapojiť sa do obstarávania pre uchádzačov z EÚ, pričom JP nám poskytne predovšetkým nový prístup k nižšej ako ústrednej úrovni vlády.
  • Odstránenie technických a regulačných obchodných prekážok pre obchod s tovarom  akou je napríklad duplicitné testovanie, v odvetviach motorových vozidiel, elektroniky, liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj zelených technológií.
  • Pokiaľ ide o služby, DHP obsahuje kapitolu obchod so službami, liberalizácia investícií a elektronický obchod, ako aj súvisiace listiny záväzkov, ktoré významne presahujú záväzky oboch strán v rámci Svetovej obchodnej organizácie.
  • Vysokú úroveň ochrany práv duševného vlastníctva a vysokú úroveň ochrany zemepisných označení EÚ, keďže na základe DHP získa ochranu podľa článku 23 dohody TRIPS viac než 200 druhov potravín, vín a liehovín so zemepisným označením EÚ.
  • Komplexnú a novú kapitolu venovanú malým a stredným podnikom (MSP), ktorou sa zabezpečí, že MSP budú môcť plne využívať výhody vyplývajúce z príležitostí, ktoré DHP ponúka.

DHP nezahŕňa normy ochrany investícií ani riešenia sporov v oblasti ochrany investícií, pretože rokovania o týchto otázkach nebolo možné ukončiť v čase uzavretia rokovaní o DHP.

Dva roky od zavedenia DHP sa implementačná práca sústreďuje na uľahčenie obchodu s dvomi kľúčovými komoditami – s automobilmi a vínom. Prebieha práca v súvislosti s zapracovaním nových regulácii Európskej hospodárskej komisie OSN v prílohe k automobilom, čo predstavuje veľmi dôležitý krok z hľadiska právnej istoty pre producentov. Strany sa dohodli aj na rozšírení zoznamu bezpečnostných požiadaviek, ktoré nebudú pri obchode s automobilmi vyžadovať dvojité schválenie. K výraznému pokroku došlo aj v práci spoločnej pracovnej skupiny pre víno. JP s platnosťou od 15. januára 2021 zosúladila svoje vinárske normy s normami EÚ.

Pre podrobnejšie informácie o DHP s Japonskom nájdete na európskom portáli Access2Markets:

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sk/content/dohoda-o-hospodarskom-partnerstve-medzi-eu-japonskom#toc_6 

A taktiež na:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

 

Rozhodnutie Rady o podpise dohody a text dohody vo všetkých jazykoch EÚ sú dostupné na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536224001272&uri=CELEX:32018D0966

 

Rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody a text dohody vo všetkých jazykoch EÚ sú dostupné na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536222584932&uri=CONSIL:ST_7964_2018_INIT

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk