Žiadosť o informácie

Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 
spadajúcich do kompetencie rezortu Ministerstva hospodárstva SR môžu žiadatelia posielať v zmysle zákona o slobode informácií.
 
  • Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Ministerstvu hospodárstva SR. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (napr. písomne, e-mailom)
  • Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
  • Ak ministerstvo nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.
  • Ak organizačný útvar ministerstva nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

 

Kontaktné údaje ministerstva:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

info@mhsr.sk 

Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk