Sankcie voči Ruskej federácii a Bielorusku

 
Komplexné a aktualizované informácie o sankčných opatreniach EÚ nájdete na stránke Restrictive measures (sanctions) | European Commission (europa.eu) (EN), ako aj EU Sanctions Map (EN). 
V súvislosti s pokračujúcimi vojenskými útokmi Ruskej federácie na Ukrajinuaktivitami Bieloruska, ktorými sa umožňuje vojenská agresia proti Ukrajine, pristúpila EÚ od februára 2022 k prijatiu jedenástich nových balíkov sankcií. Ich chronologický prehľad nájdete na tejto stránke. V texte nižšie nájdete stručný zoznam všetkých sankcií uplatňovaných v súvislosti s dianím na Ukrajine voči Ruskej federácii a Bielorusku (zoznam zahŕňa aj staršie opatrenia spred februára 2022).  

A. SANKCIE EÚ VOČI RUSKEJ FEDERÁCII

B. SANKCIE EÚ VOČI BIELORUSKU

A. Sankcie EÚ voči Ruskej federácii

Úvod - dôvody a štruktúra sankcií EÚ voči Ruskej federácii

EÚ od marca 2014 postupne zaviedla reštriktívne opatrenia v reakcii na:

 • protiprávnu anexiu Krymu v roku 2014
 • rozhodnutie o uznaní častí Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou, za nezávislé subjekty v roku 2022
 • nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú agresiu voči Ukrajine v roku 2022

EÚ ukladá rôzne druhy reštriktívnych opatrení:

 1. diplomatické opatrenia
 2. individuálne reštriktívne opatrenia pre fyzické a právnické osoby (zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia)
 3. obmedzenia týkajúce sa hospodárskych vzťahov s Krymom a Sevastopolom a s časťami Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou
 4. sektorové hospodárske sankcie
 5. sankcie voči médiám
 6. obmedzenia týkajúce sa širšej hospodárskej spolupráce

1. Diplomatické opatrenia

V roku 2014 bol zrušený samit EÚ – Rusko a členské štáty EÚ prijali rozhodnutie, že nebudú organizovať pravidelné dvojstranné samity s Ruskom. Dvojstranné rozhovory s Ruskom o vízových záležitostiach, ako aj o novej dohode medzi EÚ a Ruskom boli pozastavené.

Namiesto samitu skupiny G8 v Soči sa 4. – 5. júna 2014 konalo v Bruseli stretnutie skupiny G7 bez Ruska. Odvtedy stretnutia pokračujú v rámci formátu G7.

Krajiny EÚ podporili aj pozastavenie rokovaní o pristúpení Ruska k Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a k Medzinárodnej agentúre pre energiu (IEA).

Vo februári 2022 po vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine EÚ rozhodla, že diplomati, iní ruskí úradníci a podnikatelia už nemôžu využívať ustanovenia o zjednodušení vízového režimu, ktoré umožňujú privilegovaný prístup do EÚ. Toto rozhodnutie nemá vplyv na bežných ruských občanov.

2. Individuálne reštriktívne opatrenia

Zmrazenie aktív a zákaz cestovania sa vzťahuje takmer na 1572 osôb a 244 subjektov z dôvodu ich konania, ktoré priamo narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie, sa neustále preskúmava a podlieha pravidelnému obnovovaniu zo strany Rady EÚ.
 
Právne akty:
Nariadenie Rady (EÚ) 2023/1215 z 23. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/1216 z 23. júna 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Konsolidované znenie (k 07. 06. 2023) Nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3. Obmedzenia týkajúce sa hospodárskych vzťahov s Krymom a Sevastopolom a s časťami Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou

Reštriktívne opatrenia v oblasti hospodárskych vzťahov s Krymom a Sevastopolom

Tieto opatrenia boli prijaté ako reakcia na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola zo strany Ruskej federácie. Uplatňujú sa na štátnych príslušníkov EÚ a spoločnosti so sídlom v EÚ. Ich rozsah pôsobnosti je obmedzený na územie Krymu a Sevastopola.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • zákaz dovozu tovaru
 • obmedzenia týkajúce sa obchodu a investícií spojených s určitými hospodárskymi odvetviami a s projektmi v oblasti infraštruktúry
 • zákaz poskytovať služby cestovného ruchu
 • zákaz vývozu určitého tovaru a technológií
Právne akty:
Konsolidované znenie (k 06. 10. 2022) Nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 z  23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola
 
Obmedzenia týkajúce sa hospodárskych vzťahov s časťami Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované vládou Ukrajiny

Rada prijala reštriktívne opatrenia v reakcii na rozhodnutie Ruskej federácie uznať tie časti Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutie vyslať ruské jednotky do týchto oblastí.

Rozsah pôsobnosti týchto opatrení je obmedzený na územia Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • zákaz dovozu tovaru
 • obmedzenia týkajúce sa obchodu a investícií spojených s určitými hospodárskymi odvetviami
 • zákaz poskytovať služby cestovného ruchu
 • zákaz vývozu určitého tovaru a technológií
Právne akty:
Konsolidované znenie (k 07. 10. 2023) nariadenia Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávne uznanie, okupáciu alebo anexiu určitých častí Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, Ruskou federáciou

4. Sektorové hospodárske sankcie zamerané na obchod s Ruskom v konkrétnych hospodárskych odvetviach

Pôvodne zaviedla EÚ v júli a septembri 2014 sektorové hospodárske sankcie zamerané na obchod s Ruskom v konkrétnych hospodárskych odvetviach.

Uvedené hospodárske sankcie sa postupne predlžovali vždy o ďalších 6 mesiacov. Na základe týchto reštriktívnych opatrení sa:

 • obmedzuje prístup na primárne a sekundárne kapitálové trhy EÚ pre určité ruské banky a spoločnosti
 • ukladá zákaz vývozu a dovozu v oblasti obchodu so zbraňami
 • ustanovuje zákaz vývozu položiek s dvojakým použitím na vojenské účely alebo pre vojenských koncových užívateľov v Rusku
 • obmedzuje prístup Ruska k určitým citlivým technológiám a službám, ktoré sa môžu použiť na ťažbu a prieskum ropy

Od februára 2022 prijala EÚ postupne ďalšie nové opatrenia. Tieto sankcie sú zamerané na finančný, obchodný, energetický, dopravný, technologický, obranný sektor a prostriedky ruskej propagandy.

Finančný sektor:

 • obmedzenie prístupu na primárne a sekundárne kapitálové trhy EÚ pre určité ruské banky a spoločnosti
 • zákaz transakcií s Ruskou centrálnou bankou a Bieloruskou centrálnou bankou
 • vylúčenie určitých ruských a bieloruských bánk zo systému SWIFT
 • zákaz poskytovať Rusku a Bielorusku eurobankovky
 • zákaz verejného financovania alebo investovania v Rusku
 • zákaz investovať do projektov spolufinancovaných Ruským fondom priamych investícií a prispievať k takýmto projektom

Energetika:

 • zákaz dovozu uhlia z Ruska
 • zákaz dovozu ropy z Ruska s obmedzenými výnimkami
 • cenový strop na ruskú ropu prepravovanú po mori do tretích krajín
 • zákaz vyvážať do Ruska tovar a technológie na rafináciu ropy
 • zákaz nových investícií do ruského energetického sektora

Doprava:

 • uzavretie vzdušného priestoru EÚ pre všetky lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve Ruska a registrované v Rusku
 • uzavretie prístavov EÚ pre ruské plavidlá
 • zákaz vstupu ruských a bieloruských prevádzkovateľov cestnej dopravy do EÚ
 • zákaz vyvážať do Ruska tovar a technológie v oblasti letectva, námornej dopravy a vesmírneho priemyslu

Obrana:

 • zákaz vyvážať do Ruska položky s dvojakým použitím a technologické položky, ktoré by mohli prispieť k obranným a bezpečnostným spôsobilostiam Ruska
 • zákaz obchodovania so zbraňami a civilnými strelnými zbraňami
 • zákaz obchodovania s muníciou, vojenskými vozidlami a polovojenským vybavením

Suroviny a iný tovar:

 • zákaz dovážať železo, oceľ, drevo, cement, morské plody a liehoviny z Ruska do EÚ
 • zákaz vyvážať z Ruska výrobky z ocele
 • zákaz vyvážať do Ruska luxusný tovar
 • zákaz dovážať z Ruska zlato

Služby Rusku alebo ruským osobám:

 • zákaz služieb peňaženky, účtu alebo úschovy kryptoaktív
 • zákaz poskytovať architektonické a inžinierske služby
 • zákaz poskytovať poradenské služby v oblasti IT a právne poradenstvo

V prámci ostatného sankčného balíka medzi sektorové sankcie EÚ voči Rusku pribudli:

 • zákaz tranzitu tovarov dvojakého použitia, zbraní a ich komponentov cez územie Ruska;
 • oznamovacia povinnosť pre prevádzkovateľov nepravidelných letov do a z Ruska, následná oznamovacia povinnosť člensých štátov voči iným členským štátom, správcovi siete a Európskej komisii;
 • oznamovacia povinnosť o držbe rezerv a aktív ruskej centrálnej banky;
 • právomoc Európskej komisie udeľovať pokuty za nevykonanie oznamovacej povinnosti o držbe rezerv a aktív ruskej centrálnej banky;
 • zákaz pre ruských štátnych príslušníkov alebo fyzické osoby s pobytom v Rusku zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch vlastníkov/prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry EÚ;
 • zákaz poskytovať podzemné uskladňovacie kapacity na plyn v EÚ subjektom z Ruska (okrem LNG);
 • rozšírenie vývozných obmedzení širokého spektra tovarov v hodnote 11,4 mld. Eur (tovary dvojakého určenia, pokročilé technológie, elektronické komponenty používané v zbraniach, termálne kamery, ďalekohľady, kompasy, ťažké nákladné vozidlá, návesy, špeciálne vozidlá ako snežné skútre, elektrické generátory, mosty, stožiarové konštrukcie, žeriavy, čerpadlá, stroje a linky pre spracovanie a opracovanie kovov, kompletné výrobné linky, tovary používané v leteckom priemysle a pod.);
 • rozšírenie dovozných obmedzení pri výrobkoch pochádzajúcich z destilácie minerálnych olejov, bitúmenových látkach, minerálnych voskoch, uhlíku a syntetickom kaučuku v hodnote 1,3 mld. eur;
 • rozšírenie zoznamu entít spolupracujúcich v rámci alebo s ruským vojenským priemyslom (vrátane 96 iránskych entít);
 • finančné sankcie – trom ruským bankám bol zmrazený majetok a bola zakázaná činnosť;
 • ostatné:
  • opatrenia umožňujúce vývoz investícií z RU
  • dve ruské médiá pridané na sankčný zoznam so zákazom vysielania v EÚ
Právne akty:
Nariadenie Rady (EÚ) 2023/1214 z 23. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/722 z 31. marca 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2023/427, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
Konsolidované znenie (k 27. 04. 2023) Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

5. Sankcie voči ruským médiám

V roku 2022 EÚ pozastavila vysielacie činnosti piatich ruských štátom vlastnených médií:

 • Sputnik
 • Russia Today
 • Rossiya RTR/RTR Planeta
 • Rossiya 24/Russia 24
 • TV Centre International

Ruská vláda využíva tieto médiá ako nástroje na manipuláciu s informáciami a podporu dezinformácií o invázii na Ukrajinu vrátane propagandy s cieľom destabilizovať krajiny, ktoré susedia s Ruskom, ako aj EÚ a jej členské štáty. Sankcie voči ruským médiám sú integrálnou súčasťou sektorových hospodárskych sankcií

6. Opatrenia v oblasti širšej hospodárskej spolupráce

Lídri EÚ zaviedli v júli 2014 reštriktívne opatrenia v oblasti hospodárskej spolupráce:

 • Európska investičná banka (EIB) bola požiadaná, aby pozastavila podpísanie nových finančných operácií v Ruskej federácii
 • členské štáty EÚ sa dohodli na koordinácii svojich pozícií v rámci Rady riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) takisto s cieľom pozastaviť financovanie nových operácií
 • prehodnotilo sa vykonávanie dvojstranných a regionálnych programov spolupráce EÚ s Ruskom a niektoré programy sa pozastavili

V súvislosti s vojenskou agresiou Ruskej federácie na Ukrajine bolo v marci 2022 suspendované uplatňovanie doložky najvyšších výhod voči Ruskej federácii zo strany viacerých členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

B. Sankcie EÚ voči Bielorusku

Úvod - dôvody a štruktúra sankcií EÚ voči Bielorusku

od októbra 2020 postupne zavádzala reštriktívne opatrenia proti Bielorusku v reakcii na:

 • neprijateľné násilie bieloruských orgánov voči pokojným demonštrantom, zastrašovanie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie po prezidentských voľbách v auguste 2020
 • účasť Bieloruska na vojenskej invázii Ruskej federácie na Ukrajinu

EÚ ukladá rôzne druhy reštriktívnych opatrení:

 1. individuálne reštriktívne opatrenia pre fyzické a právnické osoby (zmrazenie majetku, zákaz poskytovania finančných prostriedkov EÚ, cestovné obmedzenia)
 2. opatrenia v oblasti širšej hospodárskej spolupráce

1. Individuálne reštriktívne opatrenia pre fyzické a právnické osoby

Individuálne reštriktívne opatrenia sa vzťahujú na 195 fyzických osôb a 35 subjektov zodpovedných za represie a zastrašovanie namierené proti pokojným demonštrantom, členom opozície a novinárom po prezidentských voľbách v Bielorusku v roku 2020, ako aj za neregulárny priebeh volebného procesu. Ďalších 22 osôb bolo pridaných na sankčný zoznam v súvislosti s účasťou Bieloruska na vojenskej invázii Ruskej federácie na Ukrajine. Zahŕňajú:

 • zákaz cestovania - osobám uvedeným na zozname sa zabraňuje v tom, aby vstúpili na územie EÚ alebo cezeň prechádzali
 • zmrazenie aktív - vzťahuje na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje osôb uvedených na zozname
 • zákaz pre občanov a spoločnosti EÚ poskytovať osobám a subjektom zaradeným na zoznam finančné prostriedky

2. Sektorové hospodárske sankcie zamerané na obchod s Bieloruskom v konkrétnych hospodárskych odvetviach

Sektorové hospodárske sankcie EÚ voči Bielorusku zahŕňajú:

 • zákaz preletu vzdušného priestoru EÚ a prístupu bieloruských dopravcov na letiská EÚ
 • zákaz pre bieloruských prevádzkovateľov cestnej dopravy
 • obmedzenia obchodu s:
  • určitým tovarom používaným na výrobu alebo spracovanie tabakových výrobkov (zákaz vývozu)
  • určitými ropnými výrobkami a palivami (zákaz dovozu)
  • potašou a výrobkami z nej (zákaz dovozu) 
  • drevom a výrobkami z dreva (zákaz dovozu)
  • cementom a určitými výrobkami z cementu (zákaz dovozu) 
  • železom, oceľou a výrobkami zo železa a ocele (zákaz dovozu)
  • niektorými novými pneumatikami (zákaz dovozu)
  • určitými strojmi a zariadeniami (zákaz vývozu)
  • tovarom dvojakého určenia (zákaz vývozu)
  • tovarom, ktorý by mohol byť použitý na vnútornú represiu v Bielorusku (zákaz vývozu)
  • určitým softvérom a technológiami (zákaz vývozu)
 • obmedzenia vo finančnej oblasti:
  • zákaz obchodovania s cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu so splatnosťou viac ako 90 dní
  • zákaz poskytovania pôžičiek a úverov so splatnosťou viac ako 90 dní
  • zákaz kótovania akcií bieloruských štátnych subjektov na obchodných miestach v EÚ a poskytovanie služieb v súvislosti s týmito akciami
  • vylúčenie troch bieloruských bánk zo systému SWIFT
  • zákaz transakcií s Centrálnou bankou Bieloruska
  • obmedzenie finančných tokov z Bieloruska do EÚ
  • zákaz poskytovania eurobankoviek Bielorusku
Právne akty:
Konsolidované znenie (k 28. 02. 2023) Nariadenia Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine

3. Opatrenia v oblasti širšej hospodárskej spolupráce

V súvislosti s úlohou Bieloruska pri vojenskej agresii Ruskej federácie na Ukrajine bol v marci 2022 zastavený prístupový proces Bieloruska do (WTO). 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk