Reforma Ex post

aktualizácia: 29.6.2022

 

Dňa 10. 6. 2022 nadobudli platnosť zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 383/2022.

V rámci jednotnej metodiky bolo v Slovenskej republike zavedené ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí. Ide o nástroj lepšej regulácie, ktorý je plnením záväzku predovšetkým z Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, ale potreba jeho zavedenia bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Zavedené ex post hodnotenie vychádza aj z dobrých príkladov iných krajín a je v súlade s odporúčaniami OECD. Tento mechanizmus je ustanovený v novom bode 10 jednotnej metodiky.

V zmysle bodu 10.5. jednotnej metodiky je za účelom ex post hodnotenia vedený Register regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie, ktorého obsahom sú regulácie podľa bodu 10.3. jednotnej metodiky účinné najmenej jeden rok (ďalej len „Register ex post“).

Správcom Registra ex post je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ho bude aktualizovať a uverejňovať na svojom webovom sídle.

Povinnosť vykonať ex post hodnotenie vznikne gestorovi právneho predpisu v nasledujúcom kalendárnom polroku po jeho zaradení do Registra ex post. Prvý register bude na webe MH SR zverejnený do 30.6.2022 v zmysle úlohy č. B.2 uznesenia vlády SR č. 383/2022 zo dňa 8.6.2022 k návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

MH SR pripravuje školenie k téme ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí, ktoré sa uskutoční koncom augusta/začiatkom septembra 2022 a o jeho termíne a formáte budeme včas informovať.

 

Register ex post

Register ex post - k 30. 6. 2022 (XLS)

 

Kontakt

expost@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk