Opatrenie Ex post

Aktualizované dňa: 29.5.2024

 

 

 

 

Základné informácie

Jednou z reforiem Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR je „pravidelné ex-post hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií“.

Táto reforma bola v Slovenskej republike zavedená v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika") (schválenej uznesením vlády SR č. 383/2022 a účinnej od 10. 6. 2022) ako ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (ďalej len „ex post hodnotenie").

Ide o nástroj lepšej regulácie, ktorého potreba zavedenia bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Zavedené ex post hodnotenie vychádza aj z dobrých príkladov iných krajín a je v súlade s odporúčaniami OECD.

Cieľom ex post hodnotenia regulácií je vyhodnotiť regulácie, resp. ustanovenia právnych predpisov, po určitom čase ich pôsobenia v prostredí, či spĺňajú účel, za ktorým boli prijaté, aké sú ich skutočné vplyvy a či sa počas pôsobenia regulácii v prostredí nevyskytli nezamýšľané dôsledky, nepredvídané v čase ich tvorby. Vzhľadom na potrebu plnenia záväzkov SR voči komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR je ex post hodnotenie v súčasnosti zamerané na regulácie pôsobiace v podnikateľskom prostredí.

Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí je ustanovené v novom bode 10 jednotnej metodiky.

 

Kontakt, metodická podpora

Kontakt pre gestorov právnych predpisov pri vykonávaní ex post hodnotenia:

expost@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk