Pracovné ponuky

Ekonóm – antibyrokratické balíčky (senior/junior)

VK/2021/3335 Prihlasovanie je možné do 21.10.2021

Pracuje na príprave antibyrokratických balíčkoch (tzv. „kilečko“). Analyzuje existujúce právne predpisy a k nim súvisiace doručené podnety verejnosti, pripravuje právnu argumentáciu, zúčastňuje sa rokovaní a navrhuje zmeny zákonov s cieľom znížiť regulačné bariéry a administratívnu záťaž podnikania v SR.
_____________________________________________________________________________________________________________  

Špecialista pre energetiku (senior)

VK/2021/3648 Prihlasovanie je možné do 09.11.2021

Koordinuje prípravu  podkladov pre schémy štátnej pomoci a výzvy pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ, predovšetkým Plánu obnovy a odolnosti – komponent 1 týkajúci sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a energetickej infraštruktúry.  Spolupracuje na odbornom hodnotení projektov, vykonáva analýzy zhromaždených dát a pripravuje dokumenty súvisiace s plnením požiadaviek Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a implementáciou Modernizačného fondu. Zúčastňuje sa na seminároch, workshopoch a konferenciách v rámci prezentácie činností súvisiacich s Plánom obnovy a odolnosti a Modernizačným fondom.
_____________________________________________________________________________________________________________   

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z.  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList.

 

 
Zverejnenie vízie víťaza výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Centra pre hospodárske otázky:

Boros_Vízia rozvoja Centra pre hospodárske otázky MH SR

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk