Reforma 1in2out - Virtuálny účet regulácií

aktualizované: 21. 7. 2022                                                                     

 

 

 

Dňa 1. 6. 2021 vstúpila do platnosti aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "aktualizovaná jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5. 5. 2021.

Aktualizáciou jednotnej metodiky boli v Slovenskej republike zavedené princípy one-in-one out, resp. one-in-two-out (1in1out, resp. 1in2out). Ide o nástroj lepšej regulácie, ktorý je plnením záväzku predovšetkým z Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom potreba jeho zavedenia bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Pre účely jednotnej metodiky boli uvedené princípy nazvané ako mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov. Tento mechanizmus je ustanovený v bode 6. aktualizovanej jednotnej metodiky (bližšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze).

V zmysle bodu 6.10 aktualizovanej jednotnej metodiky je za účelom vedenia evidencie zavedených a odstránených regulácií zriadený tzv. virtuálny účet regulácií osobitne pre každého predkladateľa podľa bodu 1.1 jednotnej metodiky.

Správcom virtuálnych účtov je MH SR, ktoré ich bude viesť a na mesačnej báze aktualizovať a uverejňovať na svojom webovom sídle. Virtuálne účty obsahujú údaje zaslané predkladateľmi podľa bodov 6.7 a 6.8 aktualizovanej jednotnej metodiky.

 

Virtuálny účet regulácií

Ministerstvo hospodárstva zriadilo dva druhy virtuálnych účtov. Vo finálnom virtuálnom účte regulácií sú zverejnené tie právne predpisy, ktoré majú ukončený legislatívny proces, boli vyhlásené v Zbierke zákonov a predkladateľ si splnil povinnosť vyplývajúcu z bodu 6.7 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zaslal aktuálnu časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. V predbežnom virtuálnom účte regulácií sú zverejnené právne predpisy, ktoré boli predmetom medzirezortného pripomienkového konania a uplatňovali princíp 1in2out. Tieto právne predpisy sa však zatiaľ nachádzajú len v predbežnom virtuálnom účte, nakoľko pri daných materiáloch ešte prebieha legislatívny proces alebo si predkladateľ zatiaľ nesplnil svoju povinnosť zaslať aktuálnu Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Pre každého predkladateľa je zriadený osobitný virtuálny účet.

 

 

Virtuálny účet (XLSX, 280 kB) - aktualizácia k 1. 8. 2022

 

Zoznam predkladateľov:

  • všetky ministerstvá;
  • ostatné ústredné orgány štátnej správy: PMÚ, ŠÚ, ÚGKK, ÚJD, ÚNMS, ÚVO, ÚPV, SŠHR, NBÚ;
  • Úrad vlády SR (podpredseda vlády SR pre legislatívu);
  • Úrad na ochranu osobných údajov;
  • Generálna prokuratúra;
  • Najvyšší kontrolný úrad;
  • Národná banka Slovenska;
  • Sociálna poisťovňa.

 

Samostatný virtuálny účet je zriadený i pre NR SR/ poslanecké návrhy zákonov, ktorý je súčasťou excelovského súboru k virtuálnym účtom. Na tomto samostatnom virtuálnom účte vedieme len tie poslanecké návrhy zákonov, ktoré mali nesúhlasné stanovisko od príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Povinnosť kompenzovať náklady zavádzané poslaneckými návrhmi zákonov však nebude mať NR SR, ale predkladateľ určený v zmysle čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR (viď bod 6.8 aktualizovanej jednotnej metodiky). 

 

Aktuálne dokumenty jednotnej metodiky

 

Vzor vyplnenia analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačky nákladov

MS SR: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF)

MS SR: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSX)

 

Kontakt:

1in2out@mhsr.sk

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk