Lepšia regulácia

„Regulácia je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa verejné správy snažia podporiť hospodársku prosperitu, zlepšovať blahobyt a presadzovať verejný záujem. Dobre navrhnutá regulácia môže prinášať významné spoločenské a hospodárske výhody, ktoré prevyšujú náklady na reguláciu a prispievajú k sociálnemu blahu. Dôležitosť dobrej regulácie pre dobre fungujúce trhy a spoločnosti je zdôraznená predovšetkým v časoch inovácií, sociálnych zmien, environmentálnych výziev a pri hľadaní nových zdrojov rastu.“ (Zdroj: Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie, OECD, 2012).

 

 

Aktuálne:

 

Školenie k aktualizovanej Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov - 22.6.2021

 

Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - 12. 5. 2021

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. Cieľom materiálu je zavedenie princípu "one in, one out", resp. "one in, two out" v Slovenskej republike, ako i zmena niektorých ustanovení Jednotnej metodiky, ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe.

Aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nadobudne účinnosť dňa 1. 6. 2021.

Nové znenie textu Jednotnej metodiky ako i jej príloh, účinné od 1.6.2021, nájdete TU.

 

Správa o stave podnikateľského prostredia za rok 2020 (15. 4. 2021)

 

Lex Korona (21.7.2020)

 

Analýza OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic (Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky) (júl 2020)

 

Odpočet plnenia opatrení I. až III. antibyrokratického balíčka opatrení (jún 2020)

 
 
Pilotný projekt ex post hodnotenia existujúcich regulácií  (február 2020)
 
 
 
  

 

 

Prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy je dôležitým predpokladom aj pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré je jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor podnikateľského prostedia, ktorý spolu s Centrom pre hospodárske otázky plní funkciu gestora agendy lepšej regulácie.

V rámci tejto agendy využíva MH SR v súčasnosti predovšetkým nasledovné nástroje:

   •  Posudzovanie vybraných vplyvov (Regulatory Impact Assessment - RIA)
   •  Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
   •  Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
   •  Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

Posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Nosným dokumentom, určujúcim smerovanie agendy lepšie regulácie na Slovensku je RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 32 z 24. januára 2018.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk