Lepšia regulácia

„Regulácia je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa verejné správy snažia podporiť hospodársku prosperitu, zlepšovať blahobyt a presadzovať verejný záujem. Dobre navrhnutá regulácia môže prinášať významné spoločenské a hospodárske výhody, ktoré prevyšujú náklady na reguláciu a prispievajú k sociálnemu blahu. Dôležitosť dobrej regulácie pre dobre fungujúce trhy a spoločnosti je zdôraznená predovšetkým v časoch inovácií, sociálnych zmien, environmentálnych výziev a pri hľadaní nových zdrojov rastu.“ (Zdroj: Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie, OECD, 2012).

 

 

Aktuálne:

Reforma Goldplating - novela Jednotnej metodiky - účinnosť od 1.10.2023

 

Register regulácií pre ex post hodnotenie - 31.06.2023

 

Ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov - účinnosť od 31.3.2023

 

 
  

 

 

Prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy je dôležitým predpokladom aj pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré je jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor zlepšovania podnikateľského prostedia, ktorý plní funkciu gestora agendy lepšej regulácie.

V rámci tejto agendy využíva MH SR v súčasnosti predovšetkým nasledovné nástroje:

   •  Posudzovanie vybraných vplyvov (Regulatory Impact Assessment - RIA)
   •  Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
   •  Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
   •  Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

Posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Nosným dokumentom, určujúcim smerovanie agendy lepšie regulácie na Slovensku je RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 32 z 24. januára 2018.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk