Zoznam kontaktných miest pre osoby so zdravotným postihnutím a zľavy pre držiteľov preukazov ŤZP

Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si však vyžadujú špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k nim. Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  (ďalej len „Dohovor“) a jeho Opčnom protokole.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pre SR nadobudol platnosť 25. júna 2010.  Slovenská republika v júni 2012 podľa čl. 35 Dohovoru predložila Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Východiskovú správu SR o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahla.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 20. februára 2013 bol schválený návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za hlavné kontaktné miesto bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím ( https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/ ). Zároveň vláda SR týmto uznesením, bodom C1., uložila povinnosť jednotlivým ministrom nominovať kontaktnú osobu v rámci rezortu, s cieľom zabezpečenia spolupráce s hlavným kontaktným miestom pri realizácii činností vyplývajúcich z Dohovoru a medzirezortnej spolupráce. 

S cieľom zabezpečenia spolupráce s hlavným kontaktným miestom pri realizácii činností vyplývajúcich z Dohovoru, ústredné orgány štátnej správy nominovali kontaktnú osobu v rámci svojho rezortu, ktorá je zároveň zodpovedná aj za zber a spracovanie podkladov do správy o legislatívnych návrhoch, zmenách a dosiahnutom pokroku v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím. Súčasne je nominovaná osoba členom medzirezortnej pracovnej skupiny pre prípravu a aktualizáciu „Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím“, ako aj pre prípravu druhej a tretej periodickej správy o implementácii Dohovoru.

Posilnenie kapacity koordinačného mechanizmu bolo zabezpečené aj nomináciou ďalšej kontaktnej osoby za jednotlivé rezorty. Nomináciou ďalšej kontaktnej osoby bola zabezpečená zastupiteľnosť kontaktných osôb ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, ako aj zvýšenie kapacity koordinačného mechanizmu podľa čl. 33 ods.1 Dohovoru, vrátane odbornej garancie v procese prípravy rôznych dokumentov a správ. 

Od 01.06.2017 bol v rámci Sekcie sociálnej a rodinnej politiky vytvorený nový samostatný odbor s názvom „Odbor pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“ ako hlavné kontaktné miesto. 

 

Menný zoznam nominovaných zástupcov sekundárnych kontaktných miest

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

1. JUDr. Lenka Horváth Bodáková, sekcia legislatívy, odbor vnútornej legislatívy

- kontaktné údaje: lenka.horvath@mincrs.sk

2. Mgr. Maroš Žužo, sekcia financovania športu a štátnej politiky, odbor štátnej športovej politiky

- kontaktné údaje: maros.zuzo@mincrs.sk

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

1.Mgr. Nikola Summerová, osobný úrad

- kontaktné údaje:  nikola.summerova@mindop.sk, tel. č. 02/ 59494496

2. JUDr. Slavomír Sabanoš, sekcia legislatívna, odbor dopravnej legislatívy

- kontaktné údaje: slavomir.sabanos@mindop.sk,  tel. č. 02/59494797

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. Mgr. Stanislav Stražay, Sekcia legislatívna a majetkovoprávna, odbor legislatívy, oddelenie finančnej legislatívy

- kontaktné údaje: stanislav.strazay@mfsr.sk,  tel. č. 02/595 83 434

2. Zuzana.Čarnogurská, Útvar hodnoty za peniaze

- kontaktné údaje: zuzana.carnogurska@mfsr.sk, tel. č. 02/59588425

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1. Mgr. Miriam Fecenková, Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií, Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia

- kontaktné údaje: fecenkova@mhsr.sk, tel. č. 02/485 41 527

2. Mgr. Jana Bachratá, osobný úrad ministerstva, oddelenie pracovno-právnych vzťahov

- kontaktné údaje: jana.bachrata@mhsr.sk,  tel. č. 02/ 4854 7267

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

1. JUDr. Monika Mosejová, sekcia informačných technológií verejnej správy

- kontaktné údaje: monika.mosejova@mirri.gov.sk, tel. č. 02/209 28 325

2. JUDr. Marek Gunič, odbor vládnej a parlamentnej agendy

- kontaktné údaje: marek.gunic@mirri.gov.sk, tel. č.: 02/209 28 551

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1. Mgr. Zora Turancová, sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka, odbor živého dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

- kontaktné údaje: zora.turancova@culture.gov.sk, tel. č. 02/204 82 403

2. Mgr. Anna Medveďová, sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka, odbor živého dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

- kontaktné údaje: anna.medvedova1@culture.gov.sk, tel. č. 02/204 82 409.

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1.         Mgr. Diana Sochuláková, sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálnej politiky, oddelenie sociálneho zabezpečenia vojakov

-kontaktné údaje: diana.sochulakova@mod.gov.sk, tel. č. 0960 303 545

2.         PhDr. Pavel Czirák, PhD., sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálenej politiky, oddelenie kvality života

-kontaktné údaje: pavel.czirak@mil.sk, tel. č. 0960 303 552


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

1. Ing. Tomáš Šimúth, odbor stratégií a prierezových činností

- kontaktné údaje  tomas.simuth@land.gov.sk, tel. č.: 02/59266221

2. Mgr. Tatiana Harsová, Odbor stratégií a prierezových činností

- kontaktné údaje: tatiana.harsova@land.gov.sk, tel. č.: 02/59266250

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

1. JUDr. Viera Lanaková, Sekcia legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva.

- kontaktné údaje: viera.lanakova@justice.sk, tel. č. 02/888 91 300

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže  Slovenskej republiky

1. Mgr. Jarmila Chudá, , sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, odbor inklúzie, poradenstva a prevencie

- kontaktné údaje: jarmila.chuda@minedu.sk, tel. č. 02/593 74 358

2. Mgr. Miroslava Klempová, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania, odbor vzdelávania dospelých

- kontaktné údaje: miroslava.klempova@minedu.sk, tel. č. 02/593 74 674

3. Mgr. Miriam Dufeková, odbor vysokoškolského vzdelávania, oddelenie vysokoškolských politík

- kontaktné údaje: miriam.dufekova@minedu.sk, tel. č. 02/593 74 398

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1. Mgr. Martina Matejková, MPH, Sekcia personálnych a sociálnych činností, odbor zdravotníctva.

- kontaktné údaje: martina.matejkova@minv.sk, tel. č. 0961 056 025

2. pplk. MUDr. Adriana Jóbová, Sekcia personálnych a sociálnych činností, odbor zdravotníctva.

-kontaktné údaje:  adriana.jobova@minv.sk, tel. č.  0961 056 005

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

1. Ing. Róbert Chatrnúch, riaditeľ odboru ľudských práv, Sekcia medzinárodných organizácií a ľudských práv

- kontaktné údaje: robert.chatrnuch@mzv.sk, tel. č. 02/5978 3670

2. Mgr. Radovan Višňovský, odbor ľudských práv, Sekcia medzinárodných organizácií a ľudských práv

- kontaktné údaje: radovan.visnovsky@mzv.sk, tel. č. 02/5978 3674

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

1. PhDr. Hana Rajkovičová, Sekcia zdravia, odbor zdravotnej starostlivosti

- kontaktné údaje: hana.rajkovicova@health.gov.sk, tel. č. 02/593 73 263

2. RNDr. Marta Petríková, CSc., Sekcia zdravia, odbor zdravotnej starostlivosti

- kontaktné údaje: marta.petrikova@health.gov.sk, tel. č. 02/593 73 396

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

1.Mgr. Zuzana Fejdiová, odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce

- kontaktné údaje: zuzana.fejdiova@enviro.gov.sk, tel. č. 02/595 62 467

2.Karina Remišová, osobný úrad

- kontaktné údaje: karina.remisova@enviro.gov.sk,  tel. č. 02/595 62 537

 

 

Zľavy pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S v roku 2024

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

 

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti neposkytuje výhody alebo zľavy držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

so sprievodcom.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Oblasť železničnej dopravy

Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú regulované regulačným výnosom, podľa § 15 zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 332/2023).

U oboch dopravcoch (ZSSK a LESK), ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme sú poskytované tieto zľavy:

 

  • držiteľovi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým postihnutím so sprievodcom je umožnená bezplatná preprava:

    • jeho sprievodcu,

    • vozíka pre imobilného cestujúceho,

    • kočíka pre imobilné dieťa,

    • psa so špeciálnym výcvikom.

 

Oblasť cestnej dopravy

V autobusovej doprave v súčasnosti nie je v Slovenskej republike legislatívou upravená povinnosť dopravcu poskytovať zľavnené cestovné. V prípade, ak ide o prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu prevádzkovanú na základe zmluvy o službách
vo verejnom záujme, každý samosprávny kraj, príp. obec má vlastnú sociálnu politiku, a teda majú dohodnutú s dopravcami vlastnú tarifu a zľavy z cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich. Ak ide o komerčnú autobusovú dopravu, ceny nie sú regulované. Poskytovanie zliav je plne v kompetencii dopravcu.

V zmysle § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. sa oslobodenie od úhrady diaľničnej známky vzťahuje  na prevádzkovateľa vozidla len v prípade, ak je vozidlo zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.).

 

Pozn.: Ak vozidlo nie je zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest, vzťahuje sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb

Zákon č. 452/2021Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v oblasti úpravy spotrebiteľských vzťahov v elektronických komunikáciách v niektorých prípadoch osobitne zdôrazňuje postavenie zdravotne postihnutých účastníkov (§ 82, § 83, § 93, § 96,). Ide najmä o rozšírenie povinností podnikov, ktoré poskytujú elektronické komunikačné služby, zabezpečiť pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím možnosť prístupu k službám rovnocenným so službami, ktoré využíva väčšina koncových užívateľov, poskytovať informácie pre zdravotne postihnutých o službách pre nich určených a povinnosť vykonávať opatrenia na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Osobitne zákon pamätá na koncových užívateľov so zdravotným postihnutím pri zabezpečení rovnocenného prístupu k záchranným službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, aký majú ostatní koncoví užívatelia.

Opatrenia pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú aj predmetom univerzálnej služby v elektronických komunikáciách, kedy podnik určený rozhodnutím Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, je povinný zabezpečiť  pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím rovnakú dostupnosť služieb, akú majú ostatní spotrebitelia. Ide o možnosť úradu uložiť najmä povinnosť prenajať alebo predať, ak o to požiada spotrebiteľ so zdravotným postihnutím, jedno špeciálne vybavené telekomunikačné koncové zariadenie primerané jeho zdravotnému postihnutiu za cenu štandardného telekomunikačného koncového zariadenia.

V Aktoch svetovej poštovej únie v Svetovom poštovom dohovore sú v čl. 16 ods. 3 upravené „slepecké zásielky“. Podľa tohto článku sú všetky „slepecké zásielky“ zasielané organizácii alebo organizáciou pre nevidomé osoby alebo zasielané nevidomej osobe alebo ňou, oslobodené od všetkých poštových sadzieb, okrem leteckých príplatkov.

 

Oblasť bytovej politiky a mestského rozvoja

Zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov sú vytvorené výhodnejšie podmienky pre obstarávanie bytu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo kde je členom domácnosti žiadateľa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň 1 rok.

Pre zabezpečenie bývania pre takúto osobu je možné poskytnúť na obstaranie bytu (výstavbou  alebo kúpou novostavby alebo staršieho bytu) úver prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 100 % obstarávacej ceny bytu, maximálne však 180 000 eur na byt  s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % a lehotou splatnosti 40 rokov (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľa).

Ministerstvo financií SR

Oblasť dani z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v súčasnosti upravuje podmienky zdaňovania uvedenej kategórie daňovníkov nasledovne

-           § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov  tak, aby plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu poskytnuté daňovníkovi ako náhrada škody resp. náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti od poisťovne, boli u tohto daňovníka, ktorého schopnosť vykonávať doterajšiu činnosť v dôsledku úrazu klesla o viac ako 40 %, od dane z príjmov oslobodené v závislosti od obdobia, na ktoré sa toto poistné plnenie vypláca. Z praxe vyplýva, že jednorazové vysporiadanie odškodnenia budúcich poistných nárokov, poškodení daňovníci uprednostňujú pred pravidelným vyplácaním mesačnej úrazovej renty. Novelou zákona sa zvýši hranica oslobodenia uvedeného druhu príjmu u tejto skupiny daňovníkov z pôvodnej maximálnej sumy vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej v danom zdaňovacom období, na sumu jej násobku podľa počtu rokov, na ktoré sa poistné plnenie ako náhrada za stratu na zárobku daňovníkovi vypláca, maximálne do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie.

- § 9 ods. 2 písm. b) ZDP - od dane sú oslobodené peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Jedná sa o peňažné príspevky na kompenzáciu, ktorými sú napríklad peňažný príspevok na osobnú asistenciu, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu rodinného domu. Nejde len o jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu, ale aj o opakované príspevky na kompenzáciu. (poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia upravuje zákon č. 447/2008 Z. z.),

 

- § 11 ods. 4 ZDP - na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

 

- § 19 ods. 3 písm. m) ZDP - daňovým výdavkom je aj odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.

 

- § 46b ods. 3 ZDP - do zákona o dani z príjmov sa od 1. januára 2024 doplnil inštitút minimálnej dane pre vymedzené právnické osoby. Minimálnu daň platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane pre daňovníka – právnickú osobu, t. j. tento daňovník minimálnu daň platí aj v prípade vykázania daňovej straty. Ustanovená sadzba minimálnej dane sa znižuje na polovicu, ak ide o daňovníka, ktorý zamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím. Podmienkou však je že priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným poistením je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 425/2023 Z. z. Na základe tejto vyhlášky je spôsob výpočtu uvedeného ukazovateľa ustanovený v štvrťročnom výkaze o práci „Práca 2-04“.

 

Oblasť miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov splnomocňuje pri miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady mestá a obce ako správcov týchto daní a poplatku na ustanovenie konkrétnych „úľav“ vo všeobecne záväzných nariadeniach k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a to konkrétne:

 

- v § 17 ods. 3 písm. d) a e) podľa ktorého správca dane môže VZN podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov stavby na bývanie, byty, garáže a nebytové priestory v bytových domoch vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

 

- v § 83 ods. 2 podľa ktorého obec môže ustanoviť VZN zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Oblasť súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov

V súdnych poplatkoch podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je oslobodené súdne konanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§ 4 písm. c).

 

Oblasť správnych poplatkov

V správnych poplatkoch – podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  v § 4 ods. 3  sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci.

Ďalšie oslobodenia pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu FO s ŤZP, sú uvedené priamo v jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov, ktorých ustanovenia vyplývajú z predpisov jednotlivých rezortov, napríklad v poznámke 1 k položke 65, podľa ktorej sa poplatok zníži o 50 %, pri zápise držiteľa motorového vozidla pre držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Ostatné oblasti (používanie elektronickej registračnej pokladnice, záložné právo, oslobodenie od cla)

Zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu  a písm. b) prvého bodu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udelená výnimka z používania elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient pri evidencii prijatých tržieb.

Podľa § 81 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok - záložné právo nemožno zriadiť k ortopedickým pomôckam a kompenzačným pomôckam vrátane osobného motorového vozidla ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla konkrétne oslobodenie od dovozného cla upravuje Kapitola XVII Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie: tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby (články 61 až 73).

 

Ministerstvo hospodárstva SR

Oblasť energetiky:

Upravuje zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

Zákon 250/2012 Z.z. v § 2 písm. k) definuje pojem zraniteľný odberateľ.

Medzi týchto odberateľov okrem iného patria odberatelia elektriny a plynu v domácnosti ako aj skupina koncových odberateľov elektriny a plynu, ktorí odoberajú elektrinu a plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti a sú zákonne zastúpení fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou („vybraní zraniteľní odberatelia“). 

Zraniteľní spotrebitelia definovaní v § 2 písm. k)  majú nárok na dodávku elektriny a plynu za regulované ceny stanovenými v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi.

Vybraní zraniteľní odberatelia majú tiež počas rokov 2023 a 2024 obmedzenú výšku ceny plynu (komodity) a regulovaných taríf v sektore elektroenergetiky na základe prijatých nariadení vlády SR a odberatelia elektriny v domácnosti majú obmedzenú cenu elektriny (komodity) na základe rozhodnutia vo všeobecnom hospodárskom záujme.       

Zákon č. 251/2012 Z. z. v § 3 písm. b) bod 16 definuje závislého odberateľa elektriny, ktorým je odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.  Podobne v § 3 písm. c) bod 16 definuje závislého odberateľa plynu, ktorým je odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.

Podľa § 31 ods. 1, písm. e) bod 3 zákona 251/20212 Z.z.  nie je možné obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým odberateľom elektriny pri neoprávnenom odbere elektriny podľa § 46 ods. 1 písm. a) druhého bodu v období od 1. novembra do 31. marca.

Podľa § 31 ods. 1, písm. e) bod 11 251/20212 Z.z.  nie je možné obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým odberateľom elektriny na základe žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f), v období od 1. novembra do 31. marca.

Podľa § 64 ods. 2, písm. g) zákona 251/20212 Z.z.  nie je možné obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu závislým odberateľom plynu pri neoprávnenom odbere plynu podľa § 82 ods. 1 písm. a) druhého bodu a § 82 ods. 1 písm. g) v období od 1. novembra do 31. marca.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (elektriny) a distribučnej siete (plyn) je podľa zákona č. 251/2012 Z. z. povinný viesť evidenciu závislých odberateľov, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho sústavy/siete, a písomne informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy/siete, písomne informovať týchto odberateľov elektriny/plynu o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny/plynu do ich odberných miest, plánované prerušenie distribúcie elektriny/plynu vykonať až po tom, čo závislý odberateľ elektriny/plynu potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie elektriny/plynu, a umožniť komunikáciu týchto odberateľov elektriny/plynu priamo s prevádzkovateľom distribučnej sústavy/siete na účel nahlasovania porúch. Ide o ustanovenia § 31 a § 64 zákona č. 251/2012.

Zákon č. 251/2012 Z. z. v § 3 písm. c) bod 15 definuje chráneného odberateľa, ktorým je odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti. Takýmto odberateľom sú aj odberatelia plynu v domácnosti. Chráneným odberateľom je dodávateľ plynu na základe štandardu bezpečnosti dodávok plynu povinný zabezpečiť dodávku plynu v rozsahu 30 dní. Domácnosti sú v § 3 písm. c) bod 17 definované aj ako odberatelia chránení solidaritou.

Podľa ustanovenia § 17a ods. 3 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. je zabezpečené aby na portáli na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu boli informácie prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody, zľavy či iné benefity.

Ministerstvo kultúry SR

Organizácia

zľava pre držiteľa preukazu osoby s ŤZP (%)

zľava pre sprevádzajúcu osobu (%)

Pozn.

BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti

100

100

 

Divadelný ústav

40

0

vstup  na výstavy býva zväčša voľný

Divadlo Nová Scéna

40

40

osoby používajúce invalidný vozík majú vstup zadarmo

Hudobné centrum

10.20

100

 

Národné divadlo Košice

50

50

 

Národné osvetové centrum

25-35

25-35

Festival Východná: zľava 35%; Scénická Žatva:  zľava 40%

Pamiatkový úrad SR - Múzeum Červený Kláštor

80

60

 

Slovenská filharmónia

40

40

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

100

100

 

Slovenská národná galéria

57-100

100

Zvolenský zámok -57%; Kaštieľ Strážky, Galéria Ľ. Fullu - 50%, Schaubmarov mlyn 50%; SNG BA - 50% a 100% nevidiaci

Slovenská národná knižnica

100

100

 

Slovenská ústredná hvezdáreň

50

50

 

Slovenské centrum dizajnu

100

0

podujatia sú bezplatné; vstup do múzea a galérie je bezplatný; registrácia do knižnice so zľavou 100%

Slovenské literárne centrum

0

0

podujatia SLC sú bezplatné

Slovenské národné divadlo

50

50

 

Slovenské národné múzeum

100

50

 

Slovenské technické múzeum

100

100

 

Slovenský filmový ústav

20

100

 

Slovenský ľudový umelecký kolektív

50

0

kino 1,00 €

Štátna filharmónia Košice

30

30

priemerná výška zľavy

Štátna opera

60-70

30-50

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

50-100

0-100

knižnica - 50%; Literárne múzeum - 100%

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

43

0

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

0

0

podujatia ŠKVPO sú bezplatné

Štátny komorná orchester Žilina

50-100

50

 

Tánečné divadlo Ifjú Szivek - Táncszínház

33

0

 

Umelecký súbor Lúčnica

50

0

osoby používajúce invalidný vozík majú vstup zadarmo; na uplatnenie zľavy je potrebné kontaktovať lucnica@lucnica.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave

50-100

0

podujatia UKB sú bezplatné; registrácia do knižnice so zľavou 100%, aktivácia katy na 1 rok 50% - sprevádzajúca osoba má vstup do knižnice zadarmo

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

0-100%

0

vstup do galérií je voľný, registrácia pre OZP do knižnice 100% zľava

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody ani zľavy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Poskytovateľmi zliav a benefitov pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sú  štátne podniky organizujúce verejné podujatia, prehliadky.

 

Zľavy poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

V prípade prehliadok jazdiarne a prehliadok hipologickej expozície chovu koní poskytuje zľavu pre osoby s preukazom ZŤP, osobitné školy a sociálne ústavy – 50 % zľava. Uvedená zľava neplatí na iné podujatia (dostihy, súťaže záprahov a pod.)

Informácie ohľadom cien sa nachádzajú na internetovej stránke: http://www.nztopolcianky.sk/index.php/sk/cennik/prehliadky

 

 

 

Závodisko, š.p.

Návštevníci Závodiska, š.p., ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, ako aj ich sprievodcovia, ak na nich držitelia preukazu ZŤP majú nárok, majú vstup na dostihy zdarma.

 

Štátne lesy TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU V TATRANSKEJ LOMNICI:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Uplatňovanie zliav/výhod v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (sú uvedené v platnom cenníku,  ktorý je zverejnený na webovej stránke https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/otvaracie-hodiny-vstupne/.

 

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Poskytovanie zliav na vstupnom na výstavách, sú  stanovené v cenníku pre daný rok pre jednotlivé výstavy. Podmienky poskytnutia úľavy sú uvedené pre občanov so zdravotným postihnutím na webovej stránke, pri každej výstave organizovanej národným výstaviskom v nasledujúcom znení:      

Zľavnené vstupné: žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup: občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom), deti do 6 rokov v sprievode rodiča.

Výstavisko poskytuje zľavy na vstupnom, ale neposkytuje úľavu na parkovnom.

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody ani zľavy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR neustanovuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch rezortu školstva konkrétnu možnosť oslobodiť od poplatkov a príspevkov osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a tiež konkrétne podmienky poskytovania zliav, vrátane ich výšky pre tieto osoby.

Ustanovuje však možnosť/kompetenciu zriaďovateľom škôl/školských zariadení určiť všeobecne záväzným nariadením výšku poplatkov/príspevkov napr. na čiastočnú úhradu výdavkov na vzdelávanie v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom, na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou a pod.

Z úrovne niektorých organizácií rezortu školstva (https://www.minedu.sk/organizacie-rezortu/) sú osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom poskytované zľavy/výhody.

 

Zľavy poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Poskytovanie zliav na vstupnom na výstavách, ktoré sú stanovené v cenníku pre daný rok. Podmienky poskytnutia zľavy sú uvedené pre občanov s ŤZP na webovej stránke:

Aurelium – zážitkové centrum vedy

Link: https://aurelium.sk/cennik/

Ďalšie možnosti sú zverejnené v časti Popularizácia vedy

Link: https://www.cvtisr.sk/

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Poskytovanie zliav na vstupnom, ktoré sú stanovené v cenníku pre daný rok. Podmienky poskytnutia zľavy sú uvedené pre občanov s ŤZP na webovej stránke:

Plaváreň a sauna: https://www.iuventa.sk/files/cennik%20plavaren_03062019.pdf

 

Múzeum špeciálnej pedagogiky v Levoči

Poskytovanie zliav na vstupnom na prehliadku stálej expozície, edukatívno-zážitkových programov a workshopov, na prehliadku krátkodobých výstav, besied a pod. , ktoré sú uvedené v cenníku pre daný rok. Podmienky poskytnutia zľavy sú uvedené pre občanov s ŤZP na webovej stránke:  http://msslevoca.sk/kontakty/vstupne/

 

Múzeum školstva a pedagogiky

Poskytovanie zliav na vstupnom stálej expozície ako aj výstav je pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedené na na webovom sídle Múzea školstva a pedagogiky Bratislava.

Link:http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

 

Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov

Ubytovacie a stravovacie zariadenie MŠVVaM SR v Trenčianskych Tepliciach. Poskytovanie zliav pre osoby ŤZP, ich sprievodcu, nevidomé osoby sú  uvedené na webovom sídle Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Link: http://www.dszsu.sk/sluzby/cennik

Ministerstvo vnútra SR

Správne poplatky ako aj oslobodenia od správnych poplatkoch za jednotlivé doklady sa vyberajú v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a to nasledovne:

 

Občiansky preukaz

Časť II „Vnútorná správa“ položky 22a pojednáva o správnych poplatkoch a oslobodeniach v súvislosti s vydaním občianskeho preukazu. V časti „Oslobodenie“ bod 6. sa uvádza, že od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Znamená to, že občania, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike sú povinný byť držiteľmi občianskeho preukazu a sú držiteľmi preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. sú oslobodení od poplatku za vydanie občianskeho preukazu a zároveň sú oslobodení od poplatku aj pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.

 

Cestovný pas

Časť II „Vnútorná správa“ položka 23 pojednáva o správnych poplatkoch a oslobodeniach v súvislosti s vydaním cestovného pasu. V časti „Splnomocnenie“ v bode 4 sa v súvislosti s osobami s ťažkým zdravotným postihnutím vyberá polovica príslušnej sadzby ak sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.

Znamená to, že ak občan bol držiteľom platného cestovného pasu a stal sa v priebehu tejto platnosti cestovného pasu osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je mu žiadosť o prijatie nového cestovného pasu prijatá za polovicu príslušnej sadzby správneho poplatku. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa pri podaní žiadosti o vydanie nového cestovného pasu musí preukázať „Preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“

 

Vodičský preukaz

V prípade vydania vodičského preukazu sa zľavy ani oslobodenia od vydania pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytujú.

 

Oblasť oslobodenia a zľavy za agendu evidencia vozidiel

V časti ,,VI. DOPRAVA“ podľa bodu 2 je od Položky 65 sadzobníka správnych poplatkov k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník poplatkov“) oslobodený od poplatku zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znamená to, že ak bol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona 447/2008 Z. z. orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, ale od žiadateľa sa vyberie iba správny poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (50 eur za 2 ks TEČ), ak je evidenčný úkon spojený s vydaním tabuliek.

V časti ,,VI. DOPRAVA“ podľa bodu 1 Poznámky sadzobníka poplatkov sa poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znamená to, že ak nebol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona 447/2008 Z. z. a zároveň ak je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, orgán Policajného zboru vyberá správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, podľa sumy vypočítanej ako súčin sadzby poplatku podľa najvyššieho výkonu motora v kW z tabuľky č. 2 a ekologického koeficientu vozidla podľa druhu euro normy a dátumu prvej evidencie vozidla z tabuľky č. 3, ktorý je znížený o 50 % a poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (50 eur za 2 ks TEČ) ak je evidenčný úkon spojený s vydaním tabuliek

 

 

 

 

 

Uvádzame tabuľku č. 3, kde sú uvedené poplatky za zápis držiteľa vozidla so zľavou 50%. Pre porovnanie prikladáme aj tabuľku č. 1 s poplatkami bez zľavy.

   

Oblasť oslobodenia na úseku strelných zbraní a streliva

Na úseku strelných zbraní a streliva osoby ŤZP a ŤZP-S nemajú žiadne zľavy.

Odbor osobných evidencií a registrov sekcie verejnej správy ministerstva vnútra, predkladá uvedený zoznam aktuálnych východísk k výhodám pre držiteľov preukazov ŤZP / ŤZP-s, v nasledovnom znení.

 

Oblasť hlásenia pobytu občanov

Problematika hlásenia pobytu občanov Slovenskej republiky, ktorá je upravovaná zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, je preneseným výkonom štátnej správy (delegovaná pôsobnosť obce), ktorý vykonáva ohlasovňa pobytu. Podľa uvedeného zákona môže ohlasovňa pobytu na požiadanie občana vydať potvrdenie o pobyte a na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytnúť oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. Predmetný zákon neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v tejto veci žiadne výhody alebo zľavy.

 

Oblasť osvedčovania listín a podpisov na listinách

Agendu osvedčovania listín a podpisov na listinách, ktorú vykonávajú okresné úrady a obce upravuje zák. č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Podľa § 3 cit. zákona sa osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti okresného úradu alebo obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti okresného úradu alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. V predmetnom ustanovení sa zakotvuje miesto, na ktorom sa osvedčovanie vykonáva, zároveň však umožňuje v prípade zdravotných problémov vykonať osvedčenie na inom mieste, napr. v domácnosti alebo v zariadení sociálnych služieb, kde sa fyzická osoba zdržiava. Uvedený zákon však neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne iné výhody alebo zľavy.

 

Oblasť vydávania osobitného označenia a preukazu osobitného označenia č. O2 vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Okresné úrady v sídle kraja vydávajú osobitné označenia a parkovacie preukazy č. O2 pre lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vedú ich evidenciu v súlade so zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade vydávania vyššie uvedeného označenia a preukazu sa vyberajú správne poplatky v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pričom nie sú poskytované držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne zľavy alebo iné oslobodenia od správneho poplatku.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor osobných evidencií a registrov, oddelenie matrík poskytuje občanom ŤZP a ŤZP-S výhody od úhrady poplatkov súvisiacich s uzavretím manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom nasledovne.

 

Oslobodenie od úhrady správnych poplatkov sa týka Položky 18 Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30 eur

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 100 eur

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 eur

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 eur

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280 eur

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody ani zľavy.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Preprava ambulanciou dopravnej zdravotnej služby

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytuje zľavy osobám s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 3 ods. 19 tohto zákona na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca ambulanciou dopravnej zdravotnej služby (na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia); okrem úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu za jeden kilometer jazdy. Ak poistenec nie je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, výška úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu je 0,10 eura za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby za jednu osobu. Poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby. Žiadanku na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby vypisuje všeobecný lekár.

 

Doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Podmienky nároku poistenca  na limit spoluúčasti, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia stanovuje zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 87a ods. 1 tohto zákona ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti ustanovený v odseku 5, zdravotná poisťovňa poistencovi uhradí sumu, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený. Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

Podľa § 87a ods. 5 tohto zákona limit spoluúčasti vo výške 12 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:

1. držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

2. poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo

3. invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Podľa § 87c ods. 1 tohto zákona limit spoluúčasti vo výške 0 eur sa vzťahuje aj na poistenca, ktorého celkový príjem nie je vyšší ako 180% priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti, a ktorý:

a) je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

b) je poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Ministerstvo životného prostredia SR

Poskytované výhody a zľavy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a osoby s ŤZP so sprievodom v rámci inštitúcií v pôsobnosti rezortu životného prostredia SR:

 

Inštitúcia

Výhoda/zľava

zákon

podmienky poskytnutia

výška/hodnota

Slovenské banské múzeum – Banské múzeum v prírode

Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZPS zľavnené vstupné; doprovod zdarma

Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk

Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S

zľava 50% resp. vstupné nižšie o 7,00 €

Slovenské banské múzeum – Starý zámok

Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma

Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk

Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S

zľava 50% resp. vstupné nižšie o 4,00 €

Slovenské banské múzeum – Nový zámok

Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma

Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk

Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S

zľava 50% resp. vstupné nižšie o 2,00 €

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára

Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma

Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk

Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S

zľava 33,3% resp. vstupné nižšie o 1,00 €

Slovenské banské múzeum – Kammerhof-Baníctvo na Slovensku

Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma

Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk

Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S

zľava 50% resp. vstupné nižšie o 4,00 €

Slovenské banské múzeum – Uhoľná expozícia Handlová

Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma

Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk

Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S

zľava 50% resp. vstupné nižšie o 2,00 €

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovský Mikuláš

50%

naša organizácia disponuje bezbariérovým vstupom, bezbariérovým pohybom po expozíciách a výťahom.

Držiteľ karty ŤZP

4 €

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovský Mikuláš

50%

 

Držiteľ karty ŤZP-S

4 €

sprievod zadarmo

NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

 Znížené vstupné ŤZP - dospelý

Príkaz riaditeľa č. 3/2023

Platný preukaz

5 Eur

NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

Znížené vstupné

ŤZP – dospelý so sprievodom (suma za dospelého sprievodcu)

Príkaz riaditeľa č. 3/2023

Platný preukaz

5 Eur

NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

Znížené vstupné   ŤZP - detský

Príkaz riaditeľa č. 3/2023

Platný preukaz

1 Eur

NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

Znížené vstupné  ŤZP – detský so sprievodom (suma za dospelého sprievodcu)

Príkaz riaditeľa č. 3/2023

Platný preukaz

5 Eur

 

Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici

Zľava na vstupnom do Múzea Tanapu v zmysle platného cenníka

 

Predloženie preukazu ŤZP/ŤZP-S

 

2,00 €

 

Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici

Zľava na vstupnom do Múzea Tanapu s lektorovaním v zmysle platného cenníka

 

Predloženie preukazu ŤZP/ŤZP-S

 

2,00 €

 

Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici

Zľava na vstupnom do Expozície  v zmysle platného cenníka

 

Predloženie preukazu ŤZP/ŤZP-S

 

2,00 €

Štátna ochrana prírody SR (Správa slovenských jaskýň – sprístupnené jaskyne)

 

Vstupné - zľava

(sprievodca ŤZP)

 

 

 

Sprevádza postihnutú osobu

 

 

bezplatne

Štátna ochrana prírody SR (Správa slovenských jaskýň  – sprístupnené jaskyne)

 

Vstupné - zľava

(dospelý  ŤZP)

 

 

 

 

Preukaz ŤZP

 

Detské vstupné (cca 50 % zľava z ceny pre dospelú osobu)

Štátna ochrana prírody SR (Správa slovenských jaskýň  – sprístupnené jaskyne)

Vstupné - zľava

dieťa (6-15 r.) ŤZP

 

 

 

 

Preukaz ŤZP

 

 

Cena vstupného: 0,10 €

Správa NP Malá Fatra

environmentálne programy spojené s prednáškami a aktivitami pre  špeciálne školy všetkých stupňov

 

 

 

 

Zároveň viaceré organizácie v pôsobnosti rezortu životného prostredia vybudovali a disponujú bezbariérovými chodníkmi a prístupom k expozíciám.

 

https://www.lesytanap.sk/sk/tatry-bez-barier/

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk