BREXIT - informácie pre podnikateľov

Všeobecné informácie o brexite pre občanov a podniky nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (klik na obrázok alebo sem):

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Dňa 27. januára 2021 sa uskutočnil webinár

“Movement of goods through non short straits RoRo locations in Northern Europe”

Cieľom webinára bolo oboznámiť účastníkov o hraničných postupoch, formalitách a IT systémoch pre dovoz a vývoz tovaru  z/do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska cez RoRo prístavy Holandska a Belgicka.
             

Užitočné linky

Prezentácia

 

Obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po 1. januári 2021

Po uplynutí prechodného obdobia (1. 2. – 31. 12. 2020) dňom 1. 1. 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „UK“) definitívne vystúpilo z Európskej únie a prestalo byť súčasťou colnej únie a jednotného trhu EÚ. V samotnom závere prechodného obdobia sa podarilo dosiahnuť balíček dohôd o budúcich vzťahoch EÚ s UK, ktorý pozostáva z 3 samostatných dohôd:

·         Dohoda o obchode a spolupráci (ďalej len „obchodná dohoda“)

·         Dohoda o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností

·         Dohoda o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie


Dohody boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 31. 12. 2020 a vykonávajú sa od 1. 1. 2021 na predbežnej báze. Formálne nadobudli platnosť po schválení Európskym parlamentom  dňa 27. apríla 2021. Parlament UK dohody schválil už 30. 12. 2020.

 

Z hľadiska občanov a podnikateľov najdôležitejšou a najrozsiahlejšou dohodou (1449 strán vrátane príloh) je obchodná dohodahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG

 Okrem obchodu s tovarom a službami, táto dohoda rieši aj širokú škálu ďalších oblastí: hospodárskej spolupráce, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. Dohoda stanovuje aj nový rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú aj mechanizmy na riešenie sporov a postupy ako dohoda bude fungovať a ako sa bude kontrolovať.

 

Obchod s tovarom

Obchodná dohoda výrazne zmierňuje negatívne dôsledky rozhodnutia UK vystúpiť z jednotného trhu Únie. Vytvára zónu voľného obchodu medzi EÚ a UK poskytuje od 1. 1.  2021 oveľa výhodnejšie podmienky obchodovania v porovnaní so základným rámcom vo Svetovej obchodnej organizácii:


1. Dohoda ide obsahovo nad úroveň doterajších preferenčných dohôd EÚ (napríklad s Kanadou, či Japonskom), keďže umožní obchod s UK bez ciel a bez kvót so všetkými tovarmi, vrátane citlivých poľnohospodárskych produktov. Konkrétne to znamená, že podobne ako pred 1. 1. 2021 vývozy smerujúce zo SR na trh UK nebudú zaťažené dovozným clom a naopak.


2. Na rozdiel od doterajšieho voľného pohybu tovarov však budú obe strany uplatňovať svoje vlastné regulačné štandardy, čím sa do istej miery skomplikuje vzájomný obchod, no zároveň sa tým zaručí dôležitá potreba dodržiavania prísnych pravidiel EÚ týkajúcich sa bezpečnosti potravín a tiež všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V tejto súvislosti však dohoda súčasne poskytne možnosti, ako naopak zabrániť zbytočným prekážkam v obchode z dôvodu regulácie  na oboch stranách.


3. Ďalšou dôležitou podmienkou pre využitie výnimočných benefitov bude splnenie pravidiel pôvodu tovaru, ktoré sú nastavené s cieľom, aby obchodné preferencie vo výraznom rozsahu využívali len podnikatelia z EÚ a UK. Bezcolný dovoz medzi EÚ a UK  sa preto vzťahuje iba na  tovar s pôvodom v EÚ alebo UK. Pravidlá pôvodu sú uvedené v článkoch ORIG1 až ORIG31 (str. 42 – 56) obchodnej dohody a v prílohách ORIG1 až ORIG6 (str. 441 – 510). Na zjednodušenie administratívy sa zavádza inštitút samocertifikácie pôvodu tovaru.

 

Poznámka: V tejto súvislosti sa Slovensku podarilo úspešne vyrokovať dôležité flexibility v rámci pravidiel pôvodu vo väzbe na ofenzívne záujmy nášho domáceho priemyslu. Konkrétne sa to týka produkcie televízorov v Slovenskej republike, ktorým správne nastavené pravidlá umožnia vstupovať na trh UK naďalej bez cla. Podobne aj v prípade automobilového priemyslu sa podarilo presadiť výrazne výhodnejšie pravidlá počas šesťročného prechodného obdobia do konca roka 2026, čím sa nepreruší doterajší obchod s hybridnými a elektrickými automobilmi bez prekážok a bez cla. 

 

4. UK vzhľadom na administratívne kapacity colných orgánov jednostranne zaviedlo dočasný zjednodušený režim vybavovania dovozov a vývozov, ktorý platí do 31. 12. 2021. V zjednodušenom režime pri dovoze štandardného tovaru neprebiehajú fyzické colné kontroly a dovozcovia nemusia podávať colné vyhlásenie, ale môžu ho podať dodatočne do 6 mesiacoch po dovoze. Rovnako sa počas tohto obdobia nemusia podávať vyhlásenia o bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti tovaru s výnimkou živočíšnych a rastlinných produktov, kde sa budú vyžadovať až od 1. 10. 2021.  Pri kontrolovanom tovare a tovare podliehajúcom spotrebným daniam sa  colné vyhlásenia podávajú už od 1. 1. 2021 a od rovnakého dátumu sa uskutočňujú fyzické colné kontroly pri dovoze živých zvierat a rastlín, a to v mieste ich dodania. Fyzické kontroly živých zvierat a rastlín na hranici budú až od 1. 3. 2022. Zjednodušený režim sa nevzťahuje na vývoz z UK. Po ukončení dočasného režimu, t.j. od 1. 1. 2022 bude na dovoz aj vývoz platiť štandardný režim.

 

Viac o colných postupoch platných v UK:

 

https://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2020/12/201230-Newsletter-Brexit-update-30.12._sk.pdf

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel__2_.pdf

 

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841

 

 

 

 Od 1. 1. 2021: Koniec voľného pohybu tovaru: colné kontroly a kontroly na hraniciach EU a UK sa budú vzťahovať na každý tovar (viď výnimky UK v dočasnom režime  platnom do 31. 12. 2021). Pri obchodovaní s poľnohospodárskymi  a živočíšnymi produktmi môže byť vyžadované zdravotné osvedčenie a bude potrebné podrobiť sa hygienickým a fytosanitárnym kontrolám. UK jednostranne uplatňuje prechodné obdobie do 31. 12. 2021.

 

Obchod so službami, investície, digitálny obchod, vzájomné uznávanie

Od začiatku roka 2021 sa už nebude vo vzťahu k UK uplatňovať voľné poskytovanie služieb, voľný pohyb investícií a osôb. Poskytovatelia služieb a investori zo Slovenska budú musieť pri pôsobení na trhu UK postupovať v súlade s  príslušnou legislatívou UK, pretože sa budú aplikovať predpisy hosťujúcej krajiny.


Obchodná dohoda ale v značnej miere uľahčí poskytovanie služieb, prispeje k udržaniu otvoreného a nediskriminačného prístupu na trh Spojeného kráľovstva, umožní etablovanie sa poskytovateľom služieb a investorom z EÚ a bude viesť k podpore bilaterálneho pohybu investícií.


Pozitívom je záväzok UK umožniť poskytovateľom služieb a investorom z EÚ vstup a pôsobenie na svojom trhu za rovnakých podmienok, ako majú jeho domáce subjekty. Dohoda totiž zakazuje uplatňovanie protekcionistických a diskriminačných opatrení, pokiaľ si ich strany nevyhradili v listinách limitácií týkajúcich sa všetkých dôležitých sektorov služieb.


Podarilo sa tiež dohodnúť zjednodušený krátkodobý pohyb fyzických osôb na účely podnikania, ako sú dočasné presuny vysoko kvalifikovaných zamestnancov (manažéri, špecialisti) do subjektu sídliaceho v druhej zmluvnej, ktorý je vlastnený vysielajúcim podnikom. Ďalej ide o zmluvných poskytovateľov služieb, či obchodných návštevníkov.

 

Od 1. 1. 2021: Koniec voľného poskytovania služieb: poskytovatelia se budú musieť prispôsobiť pravidlám konkrétneho trhu. Už nebude existovať automatické vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií.

 

Uznávanie odborných kvalifikácií

Ruší sa automatické uznávanie odborných kvalifikácií lekárov, zdravotných sestier, zubných lekárov a farmaceutov, veterinárov, inžinierov a architektov, a pod. Uznávanie kvalifikácií bude podliehať všeobecnému systému uznania odbornej kvalifikácie v plnom rozsahu vrátane vykonania doplňujúcej skúšky, ktorá sa vzťahuje na zdravotnícke kvalifikácie nadobudnuté v tretích štátoch. Pozitívom je, že s cieľom uľahčiť proces uznávania kvalifikácií týchto odborníkov, dohoda obsahuje nezáväzné usmernenia pre dojednanie podmienok pre uznávanie odborných kvalifikácií, ktoré však nebude viesť k automatickému uznávaniu.
   

Digitálna ekonomika

Obchodná dohoda ustanovuje najmä zákaz reštrikcií pre cezhraničný voľný tok dát, ochranu osobných údajov a súkromia a režim pre obchodné transakcie v elektronickej, resp. digitálnej podobe (použitie elektronických foriem zmlúv, elektronická autentifikácia a dôveryhodné služby, prístup k zdrojovým kódom pri softvéri, nevyžiadaná marketingová komunikácia, ochrana spotrebiteľov).


Vo vzťahu k digitálnej ekonomike dohoda stanovuje tiež princípy pre zverejňovanie otvorených dát verejného sektora a povinnosť výmeny informácií pri regulačných aktivitách na oboch stranách. Napriek svojmu značnému rozsahu je obchodná dohoda vo vzťahu k digitálnej agende pomerne všeobecná a stanovuje len základné pravidlá a princípy, ktorých detaily bude v prípade potreby nutné doriešiť v budúcnosti.


Vzhľadom na doterajšiu harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa digitálnej ekonomiky v tejto chvíli nie je riziko, že by v praxi došlo od 1. januára 2021 v tejto oblasti k významným zmenám pre občanov a podnikateľov.


Možné problémy môžu nastať v prípade, že sa regulačný rámec digitálnej ekonomiky začne odchyľovať od rámca EÚ v strednodobom a dlhodobom horizonte (napr. v kontexte pripravovanej novej legislatívy ako je Akt pre digitálne služby alebo v kontexte potreby vydania tzv. adequacy decision týkajúceho sa kompatibility režimu ochrany osobných údajov).


Call-centrum pre brexit

Európska komisia zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11.
Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu. 

 

Linka EDCC je k dispozícií:

·         v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00 SEČ

·         cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa 
          odpovedia

 
Linka Europe Direct k dispozícií v piatich jazykoch ( anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky) v čase od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 SEČ.

  

Dôležité linky

Dôležité informácie na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sk  


Otázky a odpovede: Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/qanda_20_2532

 


Informácie pre oblasť ciel a daní: https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit/_1  


Informácie pripravené britskou vládou: https://www.gov.uk/transition
vrátane znenia v českom jazyku: https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.cs  


Informácie pre spoločnosti obchodujúce cez Holandsko: http://www.getreadyforbrexit.eu/

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk