Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“

 

aktualizované dňa: 19. 12. 2023

 

OP EVS - ESF

 

Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.

 

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava
Výška poskytnutého NFP:  2 917 331,11 EUR
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 25. 06. 2018
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 25. 08. 2018

Prioritná os 1: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 10/2015 - 11/2023 (pôvodne 12/2021)

Kód projektu: 314011P828

Zmluva: Centrálny register zmlúv

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE – UKONČENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Dňom 30.11.2023 sa úspešne ukončil národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ (ďalej len „národný projekt“), ktorý bol financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa. Tento národný projekt bol zameraný na reformu agendy lepšej regulácie, ktorá je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR.

Cieľom národného projektu bolo optimalizovať regulačné prostredie v SR prostredníctvom siedmich aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. Aktivity projektu sa týkali vzdelávania a zvyšovanie povedomia štátnych zamestnancov, zamestnancov samospráv, poslancov a asistentov NR SR a taktiež odbornej verejnosti o procese posudzovania vplyvov, činnosti komisie pre posudzovanie vplyvov, tvorby strategických metodických dokumentov, analýz a hodnotenia procesov lepšej regulácie, dizajnu procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v IT platforme lepšej regulácie, analýz podnikateľského prostredia v SR a vytvorenia analytického modelu pre lepšiu reguláciu.

Realizáciou hlavných aktivít národného projektu, podporeného Operačným programom Efektívna verejná správa, došlo k významnému zvýšeniu kvality procesu posudzovania vybraných vplyvov.

Cieľom národného projektu bolo informovať verejnosť o dôležitosti lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov. Výsledky národného projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa budú využité pri metodickom usmerňovaní lepšej regulácie v SR, ale aj pri analyzovaní a hodnotení efektivity realizácie procesov za účelom kontinuálneho zvyšovania ich kvality.

Národný projekt zaistil fungovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov ako aj navrhnutie dizajnu procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v rámci komplexnej IT platformy lepšej regulácie. Nemenej dôležité bolo aj vytvorenie analytického modelu zohľadňujúceho špecifiká slovenskej ekonomiky, ktorý bude využitý ako báza dát pre potreby posudzovania vplyvov a na porovnanie stavu na začiatku reformy a po jej implementácii.

Zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia je v kompetencii MH SR, čo tvorí základný predpoklad udržateľnosti výsledkov národného projektu aj po jeho skončení. Existencia a úspešné ukončenie národného projektu posunulo realizáciu hlavných aktivít spojených s optimalizáciou regulačného prostredia v SR na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

 

ZHRNUTIE HLAVNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO PROJEKTU:

  1. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov štátnej správy a ostatných relevantných subjektov o procese a obsahu posudzovania vplyvov regulačných rámcov a nelegislatívnych návrhov

  2. Zabezpečenie fungovania národného koordinátora pre posudzovanie vplyvov  v SR - Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov

  3. Vytvorenie, implementácia a aktualizácia komplexnej stratégie RIA 2020 a metodík a nástrojov vychádzajúcich zo stratégie RIA 2020, vrátane Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

  4. Analýza a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie) a návrhy na aktualizáciu metodík a nástrojov lepšej regulácie

  5. Dizajn procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v rámci komplexnej IT platformy lepšej regulácie

  6. Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR

  7. Vytvorenie analytického modelu zohľadňujúceho špecifiká slovenskej ekonomiky, ktorý bude využitý v procese tvorby a optimalizácie politík

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk