Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Ústredňa: 02/4854 1111   

Podateľňa MH SR: pondelok – piatok: 08.30 – 11.30 h. 12.00 - 15.00 h.

Registračné miesto pre licencie: 02/4854 2167

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: 02/4854 7960, osobne.udaje@mhsr.sk  

Žiadosti o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám: info@mhsr.sk

 


Vedenie ministerstva

Minister

Ing. Peter Žiga, PhD.

 

minister@mhsr.sk

 

02/4854 7003

dominika.aranyosiova@mhsr.sk

 

02/4854 7002

alena.hlatka@mhsr.sk

 

Fax: 02/4342 3949

 

Štátny tajomník I.

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

02/4854 7005

 

 

02/4854 7105

dana.strnadova@mhsr.sk

 

02/4854 7205

zuzana.ternenyova@mhsr.sk 

Mgr. Michaela Vozárová, MBA 

riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka I.

 02/4854 1091

michaela.vozarova@mhsr.sk

Štátny tajomník II.

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

 

statny.tajomnik@mhsr.sk

 

02/4854 7104

nikola.csanova@mhsr.sk

Generálny tajomník služobného úradu 

JUDr. Ing. Viktor Lehotzký

02/4854 7106

eva.beberova@mhsr.sk

 

02/4854 7206

michaela.avramova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4854 3315

 

Úsek ministra

Kancelária ministra

Mgr. Ivanka Hlinková 
riaditeľka kancelárie ministra

 

ivanka.hlinkova@mhsr.sk

 

02/4854 7112

helena.stasova@mhsr.sk

 

02/4854 7212

eva.novotna@mhsr.sk

 

Fax: 02/4342 3949

 

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Tatiana Slavkovská

vedúca oddelenia

02/4854 7036

tatiana.slavkovska@mhsr.sk

Mgr. Daniela Horňáčková

02/4854 7034

daniela.hornackova@mhsr.sk

Iveta Rechtoríková

02/4854 5034

iveta.rechtorikova@mhsr.sk

Mgr. Jozef Frühauf

02/4854 7077

jozef.fruhauf@mhsr.sk

Ing. Lýdia Franceová

02/4854 7975

lydia.franceova@mhsr.sk

Oddelenie protokolu

Ing. Mgr. Katarína Klapáková, PhD.

vedúca oddelenia

02/4854 1406

katarina.klapakova@mhsr.sk

Ing. Róbert Matzenauer

02/4854 7011

robert.matzenauer@mhsr.sk

Mgr. Rudolf Ronec

02/4854 7035

rudolf.ronec@mhsr.sk

Odbor komunikácie

Mgr. Maroš Stano

riaditeľ odboru, hovorca

02/4854 7012

tlacove@mhsr.sk

Mgr. Alica Mumby

02/4854 7028

alica.mumby@mhsr.sk

Mgr. Zuzana Bobulová

02/4854 1408

zuzana.bobulova@mhsr.sk

Mgr. Jana Krištofová

02/4854 1405

jana.kristofova@mhsr.sk

Mgr. Miroslav Kohút

02/4854 3432

miroslav.kohut@mhsr.sk

Žiadosť o informácie (zákon o slobode informácií)

 

info@mhsr.sk

Expo Dubaj 2020

 

 

Vladimír Rak

generálny komisár expozície SR

02/4854 7009

vladimir.rak@mhsr.sk

Ing. Miroslava Valovičová

projektová manažérka

02/4854 2428

miroslava.valovicova@mhsr.sk

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

Ing. Aurel Ugor

riaditeľ odboru

02/4854 1018

aurel.ugor@mhsr.sk

 

02/4854 1019

 

 

Fax: 02/4342 3920

 

Odbor kontroly a auditu

Ing. Nándor Kanovszký

riaditeľ odboru

02/4854 7022

nandor.kanovszky@mhsr.sk

 

02/4854 7122

alena.hudikova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4342 3916

 

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mgr. Silvia Horváthová

riaditeľka odboru

02/4854 2175

silvia.horvathova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4342 3915

licencie@mhsr.sk  

Odbor akcionárskych práv

JUDr. Peter Hajduček

riaditeľ odboru

 

 

 

02/4854 7141

jana.zacharova@mhsr.sk

Úsek generálneho tajomníka služobného úradu

Osobný úrad

Mgr. Peter Tóth

riaditeľ

V

 

 

 02/4854 7116

jana.bizonova@mhsr.sk

Odbor informatiky

RNDr. Peter Szakács

riaditeľ odboru

  V

 

 

 02/4854 7139

vlasta.brunova@mhsr.sk

Odbor hospodárskej správy

PhDr. Adriána Gogová

riaditeľka odboru

 

adriana.gogova@mhsr.sk

 

02/4854 1092

alena.podolanova@mhsr.sk

Odbor verejného obstarávania

JUDr. Adam Nociar, MPH
riaditeľ odboru

 

 

Sekretariát

02/4854 1124

janka.bakkaiova@mhsr.sk

Odbor právnych služieb

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

riaditeľ odboru

 

 

 

02/4854 1813

danka.takacsova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4854 3399

 

Sekcia rozpočtu a financovania

Ing. Peter Bagin

generálny riaditeľ

 

 

 

02/4854 7118

jarmila.mikulova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4854 3128

 

Odbor rozpočtu a platobnej jednotky

Ing. Marcela Smrigová

riaditeľka odboru

 

 

 

02/4854 7107

darina.drozdova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4854 5002

 

Odbor financovania ministerstva

Ing. Marta Bagínová

riaditeľka odboru

 

 

 

02/4854 7138 

renata.sabova@mhsr.sk

 

Fax: 02/4854 3141

 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Ing. Martin Húska

generálny riaditeľ

V

 

 

02/4854 7121

monika.nemcekova@mhsr.sk

 

02/4854 7221

 

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Ing. Alexandra Velická, PhD.

riaditeľka odboru

 

 

 

02/4854 7155

jana.mitasova@mhsr.sk 

 

Fax: 02/4854 3579

 

Odbor posudzovania projektov

Ing. Branislav Kopál

riaditeľ odboru

 

 

 

02/4854 5058

02/4854 7121

02/4854 7221

simona.jurgova@mhsr.sk

Odbor  implementácie projektov

Ing. Katarína Kellenbergerová

riaditeľka odboru

 02/4854 2513

 katarina.kellenbergerova@mhsr.sk

 

02/4854 2512

alena.hustova@mhsr.sk

Odbor technickej pomoci a národných projektov

Ing. Monika Kriglerová

riaditeľka odboru

02/4854 3204

monika.kriglerova@mhsr.sk

 

 

vyzvy@mhsr.sk

Odbor nezrovnalostí a právnej podpory

JUDr. Marek Maga

riaditeľ odboru

 02/4854 7959

marek.maga@mhsr.sk

Úsek štátneho tajomníka I.

Sekcia energetiky

Ing. Ján Petrovič, PhD.

generálny riaditeľ

V

 

 

02/4854 7124

olga.demovicova@mhsr.sk

 

02/4854 7224

 

 

Fax: 02/4854 3305

 

Odbor energetickej a surovinovej politiky

Ing. Miroslav Jarábek

riaditeľ odboru

 

 

 

 02/4854 7143

silvia.dalogova@mhsr.sk

Odbor medzinárodných vzťahov v energetike

Ing. Alena Žáková

riaditeľka odboru

 

 

 

02/4854 7144

marta.takacsova@mhsr.sk

Odbor palív a energetiky 

Mgr. Martin Pitorák

riaditeľ odboru

 

 

 

 02/4854 1931

erika.tomkova@mhsr.sk

Centrum pre hospodárske otázky

Ing. Martin Darmo, PhD.

riaditeľ

 

 

 

02/4854 1539

maria.szaboova@mhsr.sk

Sekcia stratégie

Mgr. Michaela Vozárová, MBA 

poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky

 

 

 

 

02/4854 7129

sekciastrategie@mhsr.sk   

Odbor priemyselného rozvoja

Ing. Andrea Farkašová

riaditeľka odboru

 

 

 

 02/4854 7091

marta.duchonova@mhsr.sk

Odbor investícií

Ing. Boris Škoda

riaditeľ odboru

 

 

 

 02/4854 1605

lucia.voltemarova@mhsr.sk

Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Mgr. Radovan Urban Kocák, PhD., MPH

riaditeľ odboru

 

 

 

 02/4854 2518

vlasta.slivova@mhsr.sk

Úsek štátneho tajomníka II.

Odbor ochrany spotrebiteľa

Mgr. Veronika Virághová

poverená zastupovaním riaditeľky odboru

 

 veronika.viraghova@mhsr.sk

 

 02/4854 2515

stanislava.krajcova@mhsr.sk

 

 

 

Európske spotrebiteľské centrum

Mgr. Pavel Pavlovkin

poverený zastupovaním

02/4854 2016

 

pavel.pavlovkin@mhsr.sk 

Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií

Ing. Mgr. Miriam Letašiová

generálna riaditeľka

 

 

 

 02/4854 7142

alzbeta.lipovska@mhsr.sk

Odbor inovácií a aplikovaného výskumu

Mgr. Martin Svoboda

riaditeľ odboru

02/4854 1803

martin.svoboda@mhsr.sk

Odbor podnikateľského prostredia

Ing. Andrea Mikulová

poverená zastupovaním riaditeľky odboru

02/4854 7058

andrea.mikulova@mhsr.sk

 

 

 

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

generálna riaditeľka

V

 

 

02/4854 7123

02/48547223

emilia.bachrata@mhsr.sk

 

Fax: 02/4854 3421

 

Odbor zahraničnoobchodnej politiky

JUDr. Stanislav Kubinec

riaditeľ odboru

 

 

 

 02/4854 7110

ivana.moravcikova@mhsr.sk

Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

Ing. Richard Paule

vnútorný trh

02/4854 2405

richard.paule@mhsr.sk

Centrum pre chemické látky a prípravky

RNDr. Ján Čepček, PhD.

 

 

 

02/4854 4511

sekretariat.cchlp@mhsr.sk 

 

Fax: 02/4854 4555

 

Národný jadrový fond

 

 

 

 sekretariát

02/4854 3433

ambrova@njf.sk

 

Fax: 02/4854 3430

 


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk