Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG)

Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG) je hlavným nástrojom Komisie, prostredníctvom ktorého konzultuje problematiku spotrebiteľskej ochrany s národnými a európskymi spotrebiteľskými organizáciami.

ECCG:

 • vytvára fórum na diskusiu o problémoch súvisiacich so záujmami spotrebiteľov;
 •  sprostredkúva názor Komisii na otázky ovplyvňujúce záujmy spotrebiteľov;
 • radí a vedie Komisiu pri príprave politík a aktivít, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov;
 • informuje Komisiu o vývoji spotrebiteľskej politiky v členskom štáte;
 • koná ako zdroj informácií o činnosti Komisie pre ďalšie národné organizácie.

ECCG pozostáva z:

 • jedného zástupcu národnej spotrebiteľskej krajiny pre každú členskú krajinu;

Slovensko v súčasnosti zastupuje Mgr. Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S. Poprad), email: petra.cakovska@sospotrebitelov.sk, všetky informácie dokumenty a prezentácie zo stretnutí skupiny ECCG nájdete na http://www.sospotrebitelov.sk/category/eccg/;

 •  jedného zástupcu z európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC a ANEC;
 • dvoch pridružených členov EUROCOOP and COFACE;
 • dvoch EEA pozorovateľov z Islandu a Nórska.

ECCG skupina sa stretáva tri krát ročne v Bruseli. Bola vytvorená rozhodnutím Komisie Commission Decision 2003/709/EC z 9. októbra 2003. Toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím Komisie Commission Decision 2009/705/EC zo 14. septembra 2009 založením Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov.

ECCG podvýbory

 • ECCG podvýbor pre finančné služby
 • ECCG podvýbor pre energie
 • ECCG podvýbor pre súťaž

ECCG podvýbor pre hospodársku  súťaž

ECCG podvýbor pre hospodársku súťaž spája zástupcov spotrebiteľských organizácií zo všetkých členských krajín a tých, ktoré sú aktívne na EÚ úrovni, aby dvakrát ročne diskutovali v Bruseli o otázkach konkurencieschopnosti a hospodárskej súťaže. Na jednom stretnutí ročne sú prítomné i štátne inštitúcie.  

Hlavné ciele ECCG podvýboru pre hospodársku súťaž:

 • podeliť sa o názory so zástupcami spotrebiteľov o otázkach hospodárskej súťaže;
 • priviesť pozornosť Komisie k špecifickým problémom záujmov spotrebiteľov alebo špecifickým situáciám spotrebiteľov v danej krajine;
 • výmena skúseností a najlepších praktík, zhromažďovanie poznatkov z dostupných expertíz týkajúcich sa hospodárskej súťaže medzi spotrebiteľskými organizáciami;
 •  získať spätnú väzbu o praktických výsledkoch uplatňovania aktivít hospodárskej súťaže na národnej i EÚ úrovni;
 • informovať a privádzať pozornosť k súčasným problémom hospodárskej súťaže medzi EÚ a národnými zástupcami spotrebiteľov;
 • informovanie skupiny ECCG.

Sekretariát a predsedníctvo skupiny vedie Komisia. Ďalšie informácie získate na comp-eccg-secretary@ec.europa.eu alebo na petra.cakovska@sospotrebitelov.sk.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk