Manuál

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

S cieľom napomôcť naplniť uznesenie vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2020 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov najmä v prevádzkach, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov.

Manuál je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov vo svojich prevádzkach.

Základné informácie

 1. Testovanie zamestnancov v podnikoch vyplýva z uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021. 
 1. Testovanie zamestnancov sa odporúča najmä prevádzkam, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov.
 1. Testovanie zamestnancov AG testami vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorou je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a odber vykonáva oprávnená osoba v zmysle platnej legislatívy (ďalej ako „testovacia autorita“).
 1. V prípade záujmu o testovanie zamestnancov u zamestnávateľov s prevádzkami, v ktorých sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, sa vyžaduje vytvorenie skupiny viacerých podnikateľských subjektov, u ktorých bude vykonávať testovanie zamestnancov AG testami rovnaká testovacia autorita a celkový súčet zamestnancov skupiny bude predstavovať 250 a viac zamestnancov (jedna testovacia autorita bude žiadať o vydanie AG testov pre testovanie najmenej 250 zamestnancov).

Výdaj a vrátenie AG testov

 1. Testovacou autoritou sa na účely tohto manuálu rozumie ktorákoľvek z inštitúcií, ktorá má oprávnenie vykonávať testovanie AG testami a vydávať potvrdenia o ich vykonaní.
 1. Výdaj AG testov spravidla zabezpečuje Správa štátnych hmotných rezerv prostredníctvom príslušných okresných úradov. 
 1. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, kedy by bol postup cez príslušné okresné úrady neefektívny (napr. Slovenská pošta, a.s., Železnice Slovenskej republiky, atď.) je možné testy zabezpečiť cez príslušné ministerstvo, ako orgán krízového riadenia. Ministerstvo zadefinuje v žiadosti, kto prevezme požadované testy. Žiadateľ sa v takomto prípade riadi pokynmi príslušného ministerstva. Distribúciu si zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.
 1. Príslušný okresný úrad vydá testovacej autorite v mene podnikateľského subjektu požadovaný počet AG testov podľa objednávky (Príloha č. 1). V prípade, ak testovacia autorita žiada o vydanie AG testov v mene viacerých podnikateľských subjektov, predkladá jednotlivé žiadosti v mene každého podnikateľského subjektu zvlášť. 
 1. Nespotrebované AG testy je testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu povinná vrátiť príslušnému okresnému úradu v prípade, ak už testovanie zamestnancov podnikateľského subjektu nebude realizovať.
 1. Spôsob a čas prevzatia a vrátenia AG testov si testovacia autorita dohodne s príslušným okresným úradom.

Testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

 1. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19 sa bude vykonávať AG testami.
 1. Testovanie vykonáva testovacia autorita prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka definovaného v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou môže byť: 
  1. pracovná zdravotná služba, na základe zmluvy s podnikateľským subjektom, ktorá má zmluvný vzťah s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
  2. mobilné odberové miesto na základe zmluvy s podnikateľským subjektom,
  3. poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poskytovateľa na základe zmluvy s podnikateľským subjektom,
  4. poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v inom prostredí – mimo zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa, na základe zmluvy s podnikateľským subjektom,
  5. príslušný orgán verejného zdravotníctva,
  6. zamestnávateľ, ktorý má zriadené certifikované odberové miesto a disponuje zdravotníckym personálom v zmysle príslušnej legislatívy Úradu verejného zdravotníctva SR,
  7. lekárska fakulta.
 1. Vzor zmluvy na zabezpečenie testovania AG testami tvorí Prílohu č. 2 manuálu. 
 1. Testovacia autorita, resp. jej zdravotnícky personál, v prípade potreby absolvuje poučenie prostredníctvom inštruktážnych materiálov dostupných na: https://drive.google.com/file/d/1J0ugOd0Z0Ayp63UbxN-iCwqdbGAyAzlE/view.
 1. Testovacia autorita vykoná testovanie zamestnancov na základe poučenia, video inštruktáže Ministerstva zdravotníctva SR a Metodiky Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov, ktorá tvorí Prílohu č. 3 manuálu. 
 1. Testovacia autorita uskladní AG testy predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu, ktorý je súčasťou balenia.
 1. Každý deň po ukončení testovania AG testami testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu nahlasuje počet vykonaných odberov za predchádzajúci deň, v požadovanom členení prostredníctvom systému ISZI, Národnému centru zdravotníckych informácií. Každý pozitívny výsledok testovania nahlasuje subjekt, ktorý vykonáva antigénové testovanie miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prostredníctvom aplikácie IS COVID (v zmysle bodu č. 5 Metodiky Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov).
 1. Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu. Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené originálom pečiatky testovacej autority a podpisom poverenej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre všetky účely testovania na území SR. Vzor potvrdenia tvorí prílohu č. 2 Metodiky Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov. Neodkladnou súčasťou potvrdenia o výsledku testu je aj poučenie testovanej osoby a osôb žijúcich s ňou v spoločnej domácnosti, ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku testu.

Výsledky testov

 1. Výsledky testovania testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu eviduje podľa bodu 17. tohto manuálu.
 1. Ak je osoba otestovaná na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom AG testu, bezodkladne sa postupuje podľa príslušných platných nariadení a vyhlášok, ktoré sú uvedené a aktualizované tu: https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/.

Doplňujúce ustanovenia

 1. V prípade potreby doškolenia personálu testovacej autority je možné zorganizovať preškolenie na príslušnom RÚVZ.
 1. Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon testovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii.
 1. Likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii.
 1. V prípade potreby doplňujúcich otázok je možné tieto zaslať na e-mailovú adresu testovaniefiriem@mhsr.sk.

Finančná náhrada

 1. Náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 3,5 eur na každú otestovanú osobu nasledovne: 
  • za vykonanie jednorázového testovania v rámci celoplošného skríningu,
  • za vykonanie jednotlivých testovaní podľa COVID AUTOMAT-u, ktorého výsledky zverejní Ministerstvo zdravotníctva SR.
 1. Náklady a testy vynaložené v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec tohto manuálu (vyššia frekvencia testovania, iný typ testov, atď.) znáša podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii.
 1. O finančnú náhradu žiada podnikateľský subjekt Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, pričom súčasťou žiadosti je výkaz o dátume a počte otestovaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov potvrdený testovacou autoritou.
 1. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom príslušného okresného úradu uhradí finančnú náhradu na základe doručenej žiadosti bezodkladne. 

Prílohy

Príloha č. 1 – Žiadosť o vydanie a vrátenie AG testov (Okresný úrad)

Príloha č. 2 – Vzor zmluvy medzi podnikateľským subjektom a testovacou autoritou o zabezpečení testovania AG testami

Príloha č. 3 – Metodika Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov

V Bratislave, dňa 1. februára 2021

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk