Manuál

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

S cieľom naplniť uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24. 11. 2021 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov (ďalej len „Manuál“).

Manuál je záväzný pre všetkých zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264 zo dňa 24. 11. 2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021“).

Základné informácie

 1. V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú plne zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní. Oprávnenie zamestnávateľov zisťovať OTP stav svojich zamestnancov vyplýva priamo z ust. § 250b ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a ust. § 2 ods. 1 a 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021.
 1. Pre účely tohto Manuálu sa za testovaného považuje taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový samotest z nosa – nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín (ďalej iba „antigénový samotest“) pod dohľadom autorizovanej osoby za posledných najviac 7 kalendárnych dní alebo iný test podľa § 1 písm. c) Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021. Osoby, ktoré sa otestujú cez mobilné odberové miesta (ďalej len „MOM“), sa taktiež považujú za testované osoby podľa tohto Manuálu (viď. aj bod 14). 
 1. Zoznam akceptovaných diagnostických testov na COVID-19 je sprístupnený na webovej stránke Európskej komisie:  https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.
 1. Tento Manuál je platný do 31. 1. 2022. V závislosti od vývoja pandémie rozhodne vláda Slovenskej republiky o jeho ďalšej platnosti.

Obstaranie antigénových samotestov

 1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov, vhodný priestor na testovanie a poverí autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov. Zamestnávateľ môže riešiť testovanie aj sprostredkovane, prostredníctvom MOM. V tomto prípade náklady na testovanie zamestnanca znáša v plnej výške zamestnávateľ, ktorému budú náklady v zmysle bodu 22 tohto Manuálu následne kompenzované zo strany štátu. Zoznam MOM, v ktorých je antigénové testovanie spoplatnené sumou vo výške 5 eur je uvedený tu: https://www.health.gov.sk/?Ag-mom.
 1. Antigénové samotesty sú dostupné v lekárňach, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov.
 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením z 26. 11. 2021 č. 24503-2021-OL, na základe ust. § 20 ods. 3 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 o cenách, stanovilo regulovanú koncovú cenu vo výške najviac 5 eur vrátane DPH za jeden antigénový samotest (na základe § 11 ods. 1 zákona č. 18/1996 o cenách).
 1. Zamestnávateľ uskladní antigénové samotesty predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu.
 1. Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon samotestovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.
 1. Likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii (postupujte podľa priloženého letáku k testu). Odpad z testovania samotestami sa nepovažuje za nebezpečný odpad. Takýto odpad sa likviduje ako bežný odpad, ukladá sa len do zmiešaného odpadu. Je potrebné ho dať do plastového obalu, ktorý sa uzatvorí. Obal sa vyhadzuje do komunálneho odpadu – čierny kontajner, a to bez ohľadu na výsledok testu (pozitívny/negatívny).
 1. Subjekty hospodárskej mobilizácie pre účely dodávok samotestov môžu priamo využiť spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, e-mail: unipharmaba@unipharma.sk, tel. č.: +421 2 682 019 10. 
 1. V prípade potreby doplňujúcich otázok je možné tieto zaslať na e-mailovú adresu: testovaniefiriem@mhsr.sk. Pred zaslaním doplňujúcich otázok odporúčame prečítať si odpovede na najčastejšie otázky: https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021.  

Testovanie zamestnancov

 1. Autorizovaná osoba je spravidla zamestnanec zamestnávateľa, ktorého zamestnávateľ poveril, aby dohliadal na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonal evidenciu jeho výsledku. Zamestnávateľ môže určiť viacero autorizovaných osôb. U autorizovanej osoby sa nevyžaduje zdravotnícke vzdelanie.
 1. Ak sa zamestnanec dal pretestovať prostredníctvom MOM, tak sa preukáže vystaveným dokladom z MOM alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, do ktorej jej bol zaslaný výsledok testovania. Autorizovaná osoba si zaznamená výsledok testu do evidencie v súlade s bodom 18 tohto Manuálu.
 1. Návod na vykonanie antigénového samotestu je spravidla súčasťou balenia antigénového samotestu. Vzorový návod vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie antigénového samotestu je uvedený tu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf.

 1. Ak je zamestnanec otestovaný na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom antigénového samotestu, je povinný bezodkladne opustiť pracovisko a postupovať podľa poučenia na potvrdení o vykonaní testu, ktoré tvorí prílohu tohto Manuálu. Podrobné informácie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252 zo dňa 7. 10. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ktorá je uvedená tu: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4078%3Avyhlaky-uvz-sr&catid=223%3Auradna-tabua&Itemid=144.

 1. V prípade potreby absolvuje zamestnanec poučenie autorizovanou osobou.
 1. Autorizovaná osoba vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, dátum testovania, podpis zamestnanca a podpis autorizovanej osoby.
 1. Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu. Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vzor potvrdenia tvorí Prílohu tohto Manuálu.

Finančná náhrada

 1. Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 4 eur na každého otestovaného zamestnanca.
 1. Náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 1 euro na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.
 1. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 5 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.
 1. Náklady v zmysle bodov 20, 21 a bodu 22 tohto Manuálu budú kompenzované zo strany štátu zamestnávateľovi za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 za skutočne vykonané antigénové otestovanie zamestnanca pod dohľadom autorizovanej osoby a následne uvedené v evidencii podľa bodu 18 tohto Manuálu. 
 1. Náklady na testovanie, vynaložené v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec tohto Manuálu (vyššia frekvencia testovania, iné osoby, iný typ testov, atď.) znáša zamestnávateľ.
 1. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky elektronicky, formou žiadosti, ktorej vzor bude zverejnený na webovom sídle ministerstva https://www.mhsr.sk/. Pre účely preukázania oprávnenosti kompenzácie nákladov v zmysle bodov 20, 21 a bodu 22 tohto Manuálu je zamestnávateľ povinný uchovať evidenciu testovaných zamestnancov podľa bodu 18 tohto Manuálu, resp. inú príslušnú dokumentáciu, preukazujúcu splnenie podmienok v zmysle tohto Manuálu.  
 1. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ v mesiaci február 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo.
 1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uhradí finančnú náhradu na základe doručenej žiadosti. 

Príloha

Potvrdenie o vykonaní testu

V Bratislave, dňa 30. 12. 2021

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk