Informácie o Národnom jadrovom fonde

NÁRODNÝ JADROVÝ FOND
Národný jadrový fond je štátny účelový fond, ktorý bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil zákon č. 238/2006 Z. z.  
 
Adresa organizácie:  
Národný jadrový fond 
Mierová 19 
821 05 Bratislava 212  
 
Kontakty:
riaditeľ: Ing. Peter Neštický
sekretariát: + 421 2 4854 3433
e-mail: info@njf.sk 
 
Legislatíva
Zákon č. 308/2018 Z. z. Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 z. z.). Ďalšími záväznými dokumentmi jadrového fondu sú Štatút a Organizačný poriadok jadrového fondu.
 
Predmet činnosti jadrového fondu
Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče.
 
Jadrový fond tieto prostriedky poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely a za podmienok uvedených v zákone č. 308/2018 Z. z. o NJF a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody. 
 
Zdroje jadrového fondu
Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako
a) povinné príspevky,
b) povinné platby,
c) transfer z výdavkového rozpočtového účtu ministerstva hospodárstva, ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu historického dlhu; odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny,
d) pokuty uložené Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a sankcie,
e) výnosy z vkladov na účtoch jadrového fondu,
f) dobrovoľné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
g) dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie,
h) dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, pričom tieto dotácie sú poskytované v plnej výške,
i) dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované z iných dôvodov ako podľa písmena h) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí,
j) výnosy z finančných operácií,
k) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
l) poplatky od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov žiadajúcich o vydanie povolenia alebo držiteľov povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorí budú nakladať s vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu, predstavujúce finančnú zábezpeku vo výške určenej oprávnenou organizáciou.
 
Výška povinného príspevku a povinnej platby sa určí prostredníctvom výpočtu samostatne pre každé jadrové zariadenie, vychádzajúc najmä z celkových nákladov na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie v jadrovom zariadení, počtu rokov a kumulácie všetkých finančných prostriedkov na podúčte alebo analytickom účte jadrového zariadenia, ich zhodnocovania a pôsobenia makroekonomických faktorov počas jednotlivých fáz životného cyklu jadrového zariadenia.
 
Odvod je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi  distribučných sústav. Odvod je zahrnutý v cene za elektrickú energiu dodanú jej koncovým odberateľom. Tieto prostriedky prevádzkovatelia prenosových a regionálnych distribučných sústav odvádzajú na účet Ministerstva hospodárstva SR, ktoré ich následne cez transfer z ich účtu prevedie do Národného jadrového fondu. Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov tzv. historického dlhu, ktorý vznikol neodvádzaním finančných prostriedkov prevádzkovaných jadrových elektrární do jadrového fondu do konca roka 1994 (kedy bol zriadený ŠFL JEZ). Tento odvod je použitý na činnosti súvisiace s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 a z časti jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.
 
Zo zdrojov Národného jadrového fondu sú vytvárané účelové podúčty a analytické účty, ktoré zohľadňujú jednotlivé jadrové zariadenia a účel, na ktorý budú použité. Z podúčtov a analytických účtov sú podľa potreby poskytované finančné prostriedky na činnosti priamo súvisiace s určením konkrétneho podúčtu, resp. analytického účtu. Finančné prostriedky jadrového fondu sú vedené v Štátnej pokladnici Slovenskej republiky.
 
Žiadatelia
Finančné prostriedky jadrového fondu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý  je držiteľom povolenia na:
1. etapu vyraďovania jadrového zariadenia,
2. prevádzku jadrového zariadenia na ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva,
3. uzatvorenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo úložiska vyhoretého jadrového paliva a jeho inštitucionálnu kontrolu,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom,
5. nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení alebo mimo jadrového zariadenia
    alebo
6. vývoz jadrových materiálov alebo prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane ich medzinárodnej prepravy.
 
Finančné prostriedky je možné poskytnúť len po splnení podmienok definovaných zákonom č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a po ich schválení Radou správcov Národného jadrového fondu. Prostriedky jadrového fondu možno poskytnúť žiadateľom ako účelovú dotáciu na základe písomnej žiadosti doloženej projektom s technickým a ekonomickým odôvodnením.  
 
Partnerské organizácie a inštitúcie
Ministerstvo hospodárstva SR www.mhsr.sk
Ministerstvo financií SR www.mfsr.sk
Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR  www.uvzsr.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Slovenské elektrárne, a.s. www.seas.sk
Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. www.javys.sk
Slovenská elektrizačná prenosová sústava www.sepsas.sk
VUJE, a.s. www.vuje.sk
Slovenská nukleárna spoločnosť www.snus.sk
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu www.iaea.org
OECD NEA – Agentúra pre jadrovú energetiku www.nea.fr
Portál Európskej únie http://europa.eu
Riaditeľstvo pre energetiku a dopravu http://ec.europa.eu/energy/index_en.html
 
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk