Aktívne štátne podniky

Zoznam štátnych podnikov, ktorých zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. č.

Názov štátneho podniku

Sídlo

Riaditeľ

1.

 

Rudné bane, š. p., 
Banská Bystrica
IČO 00 007 838


Havranské 11
974 32 Banská Bystrica

č. t. 048/4138910

e-mail:  vagner@rudnebane.sk 

JUDr. Peter Vágner
riaditeľ š. p.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk