Štátny tajomník I

 PhDr. Ján Oravec, CSc.

 štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

 

 

Dátum narodenia: 06. 06. 1964
Štátna príslušnosť: SR

 

Profesionálna prax: 

2020 - súčasnosť štátny tajomník 1, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava

2004 – súčasnosť člen výboru, od r. 2013 aj člen predsedníctva, Európsky hospodársky a sociálny výbor Brusel

2003 – súčasnosť prezident, Združenie podnikateľov Slovenska, Bratislava

1999 –2002 generálny riaditeľ, sekcia stratégie, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

1993 –1995 riaditeľ, Oddelenia investičných analýz, Devín banka, Bratislava

1992 – 2013 prezident, Nadácia F. A. Hayeka, Bratislava

1992 – súčasnosť ekonomické poradenstvo, Catallaxia, s.r.o.

1991 –1993 manažér, Podnikateľský investičný fond Bratislava

1987 –1990 výskumný pracovník, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 

Vzdelanie a príprava: 

1996  titul CSc., vedecká ašpirantúra ukončená obhajobou dizertačnej práce, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

1994 –1994 Graduate Certificate in Business Administration, Účtovníctvo, manažment, marketing, strategické plánovanie, počítačový hardware a software, The Swiburne University of Technology Melbourne, Austrália

1993 – 1995 Graduate Diploma, Bankový manažment, riadenie aktív a pasív banky, riadenie úverových a úrokových rizík, strategické plánovanie, bankový marketing, riadenie ľudských zdrojov, Southern Methodist University, The South-western Graduate School of Banking Dallas, USA

1988 titul PhDr., rigorózna skúška, Univerzita Komenského ,Bratislava

1982 – 1987 VŠ diplom, Filozofia – politická ekonómia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

 

Osobné zručnosti:

Materinský jazyk: slovenčina

Cudzie jazyky: angličtina, ruština, čestina, nemčina

 

Doplňujúce informácie:

Členstvo v zamestnávateľských organizáciach

2008 – 2013 viceprezident, CEA-PME, Európska asociácia malých a stredných podnikateľov, Brusel

2004 – súčasnosť člen Prezídia, predseda Výboru RÚZ pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy, Republiková únia zamestnávateľov Bratislava

 

Členstvo v poradných orgánoch vlády

2004 – súčasnosť zástupca zamestnávateľov, Hospodárska a sociálna rada SR, Bratislava

2006 – súčasnosť člen, Rada ministra hospodárstva pre podnikateľské prostredie, Bratislava

2002 – 2006 externý člen, Ministerstvo financii SR, Kolégium ministra financii SR, Bratislava

1999 – 2002 podpredseda, Rada vlády SR pre vedu a techniku, Bratislava

 

Členstvo v správnych a dozorných radách

2002 – 2007 člen Dozornej rady, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava

1999 – 2002 predseda Správnej rady, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava

1999 – 2001 člen Správnej rady, Slovenský poprivatizačný fond, Bratislava

1999 – 2002 člen Dozornej rady, SSE, š.p., neskôr a.s., Žilina

2001- 2002 člen Dozornej rady, Transpetrol, a.s., Bratislava

člen Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe

člen Priemyselnej rady Technickej univerzity v Bratislave

2003 – súčasnosť Združenie daňových poplatníkov Slovenska, zakladajúci člen a prezident

1999 – 2002 člen Dozornej rady, Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

 

Univerzity a tretí sektor

2005 – súčasnosť člen, Vedecká rada, Národohospodárska fakulta VŠE, Praha, Česká republika

2005 – súčasnosť člen, Priemyselná rada, Slovenská technická univerzita, Bratislava

1997 – súčasnosť zakladajúci člen a prezident, Združenie daňových poplatníkov Slovenska, Bratislava

 

Študijné pobyty a pracovné stáže v zahraničí

1990 školenie pre maklérov, The New York Institute of Finance, Budapešť, Maďarsko

1994 pracovná stáž, West pac Bank, Melbourne, Austrália

1993 – 1995 pracovná stáž, Banc One, Dallas, Texas, USA

2003 pracovná stáž, Eisenhower Fallowship, USA

 

Medzinárodné organizácie

1999 – 2002 zástupca SR, Ekonomické výbory OECD, Paríž, Francúzsko

2004 – súčasnosť zástupca slovenských zamestnávateľov

BIAC (strešná zamestnávateľská organizácia pri OECD)

OECD (Výbor pre regulačnú politiku)

Paríž, Francúzsko

 

2004 – súčasnosť zástupca slovenských zamestnávateľov

IOE (strešná zamestnávateľská organizácia pri MOP)

MOP (Výbor pre regulačnú politiku)

Ženeva, Švajčiarsko

 

Kontakt na kanceláriu štátneho tajomníka I:

Tel.: 02/4854 7104        

email: statny.tajomnik@mhsr.sk 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk