Národné kontaktné miesto

Smernice OECD pre nadnárodné podniky (ďalej len Smernice) obsahujú súbor odporúčaní z oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov adresovanej vládami nadnárodným spoločnostiam, ktoré sú aktívne na medzinárodných trhoch. Smernice boli vytvorené členmi OECD v spolupráci so zástupcami zamestnávateľských a zamestnaneckých zväzov a mimovládnym sektorom. Ide o vôbec najkomplikovanejší nástroj svojho druhu, ktorého signatármi je v súčasnosti 46 štátov a jedna medzinárodná organizácia. Dodržiavanie doporučení zakotvených v Smerniciach je zo strany podnikov dobrovoľné a nie je právne vymáhateľné.

Od iných, podobných nástrojov sa Smernice líšia hlavne tým, že pre ich implementáciu sa štáty zaviazali zriadiť „Národné kontaktné miesta“, ktorých hlavnou činnosťou je:

- zvyšovanie povedomia o Smerniciach medzi dotknutou verejnosťou a

- napomáhať zmierlivo riešiť prípady, v ktorých je namietané porušenie Smerníc.

Hlavnými nositeľmi medzinárodných investícií, ktoré sú motorom prispievajúcim k rastu globálnej ekonomiky, sú nadnárodné spoločnosti. Kľúčové prínosy nadnárodných spoločností je možné vidieť v tvorbe pracovných miest, rozvoji ľudského potenciálu, efektívnej distribúcii kapitálu, transfere technológií, znalostiach a schopnostiach, ktoré podstatným spôsobom prispievajú k hospodárskemu rozvoju ako hostiteľským, tak aj domovským štátom. Napriek nepopierateľnej pozitívnej úlohe, ktorú zohrávajú nadnárodné spoločnosti v rámci ekonomického rozvoja, vynárajú sa s prehlbujúcou sa globalizáciou aj obavy z toho, akým spôsobom dopadajú ich aktivity na spoločnosť, v rámci ktorej pôsobia. Členské štáty OECD, ktoré dlhodobo uznávajú, že zodpovedné správanie je kľúčovou súčasťou otvorenej medzinárodnej investičnej klímy, sa rozhodli v 70. rokoch minulého storočia vytvoriť Smernice OECD ako nástroj, ktorých cieľom je napomáhať posilňovať vzájomnú dôveru medzi nadnárodnými podnikmi a spoločnosťou a zvyšovať tým príspevok nadnárodných podnikov k udržateľnému rozvoju.

Smernice vedú nadnárodné podniky k tomu, aby predchádzali a zamedzovali negatívnym dopadom svojich činností na spoločnosť, a to prostredníctvom minimálnych štandardov správania, ktoré by mali nadnárodné spoločnosti dodržiavať bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Základné oblasti, ktorým sa Smernice venujú sú:

- sprístupňovanie informácií,

- ľudské práva,

- zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy,

- životné prostredie,

- boj s korupciou,

- záujmy spotrebiteľov,

- veda a technológie,

- hospodárska súťaž,

- dane.

Národné kontaktné miesto (NKM) je zriaďované s cieľom implementovať Smernice OECD pre nadnárodné podniky a jeho hlavné úlohy sú:

- rozširovať povedomie o Smerniciach medzi dotknutou verejnosťou,

- vybavovať otázky týkajúce sa Smerníc,

- napomáhať nachádzať riešenia v tzv. špecifických prípadoch, ktoré sa týkajú implementácie Smerníc, pričom špecifickým prípadom sa rozumie upozornenie podané na NKM ohľadne nadnárodného podniku, v ktorom je namietané porušenie Smerníc,

- spolupracovať o ostatnými NKM pri riešení špecifických prípadov ako aj v akýchkoľvek ďalších záležitostiach týkajúcich sa Smerníc.

 

Národné kontaktné miesto pre smernice OECD pre nadnárodné podniky

sekretariát

Ministerstvo hospodárstva SR

sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel.: +421 2 4854 2411

E-mail: nkm@mhsr.sk

web: www.mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk