RBC a Due diligence

                                                                                                                    ENGLISH version

Čo je RBC alebo zodpovedné správanie podnikov?

Zodpovedné správanie podnikov (z anglického Responsible Business Conduct) je alternatívny termín, ktorý zaviedla OECD v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom, odborovými zväzmi a mimovládnymi organizáciami. Práve OECD definovala pojem RBC ako pozitívny príspevok
k hospodárskemu, environmentálnemu a sociálnemu pokroku s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a predchádzať a riešiť nepriaznivé dopady súvisiace s priamou a nepriamou činnosťou podniku, jeho výrobkami alebo službami.

Obchod a investície sú už dlho výraznou hnacou silou hospodárskeho rastu a rozvoja. V posledných rokoch však narastá spochybňovanie prínosov globalizácie a zvyšujú sa požiadavky na RBC na globálnych trhoch s cieľom predchádzať a zmierňovať nepriaznivé dopady podnikania na ľudstvo, planétu a spoločnosť. Obchodné a investičné politiky a dohody sa zároveň môžu využívať na uľahčenie a stimulovanie RBC medzi obchodníkmi a investormi.

Podpora koherencie politík a snaha o ďalšiu integráciu obchodu, investícií a RBC je preto kľúčom
k budovaniu priaznivého politického prostredia, ktoré podnecuje, podporuje a presadzuje zodpovedné obchodné postupy.

Čo je proces due diligence alebo proces náležitej starostlivosti?

Due diligence je proces, ktorý zahŕňa kontrolu rizík a preverenie dodržiavania noriem, prešetrenia, preskúmania alebo audit s cieľom overiť fakty a informácie o konkrétnom subjekte.

Systém náležitej starostlivosti pre RBC zhromažďuje vstupy a analýzy OECD týkajúce sa kľúčového vývoja politík vo vzťahu k náležitej starostlivosti pre RBC.

Pre lepšie pochopenie procesu náležitej starostlivosti vypracovala OECD dokument „OECD Príručka o náležitej starostlivosti pre zodpovedné správanie podnikov“, ktorá poskytuje podnikom praktickú podporu pri implementácii Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti (ďalej len „Smerníc“) tým, že poskytuje zrozumiteľné vysvetlenie odporúčaní týkajúcich sa náležitej starostlivosti a s tým súvisiacich ustanovení. Implementácia týchto odporúčaní môže podnikom pomôcť predchádzať a riešiť nepriaznivé vplyvy súvisiace s pracovníkmi, ľudskými právami, životným prostredím, úplatkárstvom, spotrebiteľmi a riadením spoločnosti, ktoré môžu byť spojené s ich prevádzkami, dodávateľskými reťazcami a inými obchodnými vzťahmi. Usmernenie obsahuje ďalšie vysvetlenia, tipy a názorné príklady náležitej starostlivosti.

Pre podniky môže byť častokrát pomerne náročné oboznámiť sa s odporúčaniami uvedenými v Smerniciach. Experti z OECD preto vypracovali niekoľko usmerňujúcich dokumentov o zodpovednom správaní podnikov vo vybraných sektoroch.

Sektorové usmernenia

Sektorové usmernenia poskytujú praktické rady týkajúce sa náležitej starostlivosti a dialógu so zainteresovanými stranami (stakeholdermi), ktoré sú prispôsobené špecifickým črtám rôznych odvetví. Dokumenty o náležitej starostlivosti boli vyvinuté v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami a predstavujú konkrétne odporúčania vlád členských krajín OECD, vďaka čomu sú jedinečné svojho druhu. Usmerňujúce dokumenty boli vypracované pre nasledujúce odvetvia:

       

 

                                   

 Do náležitej starostlivosti je nevyhnutné integrovať aj rodovú perspektívu. Tá zahŕňa úvahu o tom, ako sa môžu líšiť konkrétne a potenciálne nepriaznivé dopady alebo aké špecifické môžu byť tieto dopady pre ženy. Dokumenty OECD o náležitej starostlivosti, konfliktných mineráloch, ťažobnom sektore a odevnom a obuvníckom sektore poskytujú praktické usmernenia, ako do identifikácie a riešenia rizík  integrovať aj rodovú perspektívu.

        

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk