Aktuality NKM

Seminár Národného kontaktného miesta k Smerniciam OECD pre nadnárodné spoločnosti

Za účasti štátneho tajomníka pána Vojtecha Ferencza sa v pondelok 23. októbra 2017 v priestoroch hotela Bôrik uskutočnil odborný seminár s cieľom širšej propagácie Smerníc Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), plniace funkciu sekretariátu Národného kontaktného miesta pre smernice, využilo túto príležitosť k prezentácii skúseností zahraničných partnerov ako čo najefektívnejšie budovať systém vzájomných vzťahov a riešiť špecifické prípady súvisiace s nedodržiavaním smerníc.

Smernice, vytvorené členmi OECD, obsahujú súbor odporúčaní z oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem. Tento multilaterálny kódex napomáha posilňovať vzájomnú dôveru medzi nadnárodnými podnikmi a krajinami, v ktorých pôsobia. Ak sa spoločnosť k smerniciam prihlási, činní tak zo svojej slobodnej vôle. No napriek neexistencii mechanizmu vynucovania, strata dôvery okolitých subjektov je silným argumentom.

Úvodom sa prítomným prostredníctvom videopríspevku prihovorila generálna riaditeľka Direktoriátu OECD pre finančné a podnikateľské záležitosti, pani Ana Novik.

V rámci programu seminára mali možnosť zástupcovia nadnárodných spoločností etablovaných na Slovensku, zamestnávateľských organizácií, odborov a tretieho sektora vypočuť si príspevky predstaviteľov OECD i národných kontaktných miest z Nemecka, Holandska a Maďarska. Predstavenie si skúseností zahraničných partnerov dáva možnosť učiť sa, ako vytvárať prostredie pre spoluprácu firiem a subjektov, ktoré sú ich činnosťou ovplyvnené.

MH SR, vedomé si potreby rozširovať povedomie o usmerneniach ako štandardu zodpovedného podnikateľského správania, aktívne participuje i na činnosti kontaktného miesta. Práve táto platforma a úzka spolupráca štátu, nadnárodných spoločností, zamestnávateľských organizácií, odborov a tretieho sektoru môže prispieť k čo najširšiemu povedomiu o predmetných smerniciach a tým prispievať ku komplexnejšiemu rozvoju podnikateľského prostredia Slovenska.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk