Aktuality NKM

                                                                                                                     ENGLISH version

Ministerské zasadnutie 2023

Za posledné desaťročie sa vo svete obchodu enormne zvýšili požiadavky na dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti RBC (zodpovedného správania podnikov). Dodržiavaním RBC štandardov majú podnikateľské entity prispievať k udržateľnému rozvoju a predchádzať tak nepriaznivým dopadom na ľudstvo, životné prostredia a celú spoločnosť. Nástroje RBC z dielne OECD, medzi ktoré patria aj Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, tieto požiadavky zachytili.

Pri podpore účinnej implementácie noriem RBC zohrávajú kľúčovú úlohu práve vlády. Vytvárajú pre biznis entity priaznivé politické prostredie, stimuly a svojím konaním a dodržiavaním noriem RBC idú príkladom celej spoločnosti.

S cieľom riešiť túto potrebu prijala Rada OECD 12. decembra 2022 Odporúčanie OECD o úlohe vlád pri šírení RBC (ďalej len „Odporúčanie“). Odporúčanie obsahuje súbor 21 zásad a politických odporúčaní, ktoré majú pomôcť vládam, iným orgánom verejnej moci a príslušným zainteresovaným stranám v ich úsilí navrhovať a implementovať politiky. K Odporúčaniu pristúpilo 51 krajín a jeho verejná prezentácia sa konala v OECD v dňoch 14.-15. februára 2023 na Ministerskom zasadnutí k RBC, z ktorého vzišlo prijatie deklarácie.

Za Slovenskú republiku sa Ministerského zasadnutia k RBC zúčastnil štátny tajomník MH SR Peter Švec.

Štátny tajomník Peter Švec v rozhovore so štátnym tajomníkom Rumunska Lucom Niculescom a veľvyslancom SR Františkom Ružičkom.

Konferencia na Boriku 2017

Za účasti štátneho tajomníka pána Vojtecha Ferencza sa v pondelok 23. októbra 2017 v priestoroch hotela Bôrik uskutočnil odborný seminár s cieľom širšej propagácie Smerníc Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), plniace funkciu sekretariátu Národného kontaktného miesta pre smernice, využilo túto príležitosť k prezentácii skúseností zahraničných partnerov ako čo najefektívnejšie budovať systém vzájomných vzťahov a riešiť špecifické prípady súvisiace s nedodržiavaním smerníc.

Smernice, vytvorené členmi OECD, obsahujú súbor odporúčaní z oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem. Tento multilaterálny kódex napomáha posilňovať vzájomnú dôveru medzi nadnárodnými podnikmi a krajinami, v ktorých pôsobia. Ak sa spoločnosť k smerniciam prihlási, činní tak zo svojej slobodnej vôle. No napriek neexistencii mechanizmu vynucovania, strata dôvery okolitých subjektov je silným argumentom.

Úvodom sa prítomným prostredníctvom video-príspevku prihovorila generálna riaditeľka Direktoriátu OECD pre finančné a podnikateľské záležitosti, pani Ana Novik.

V rámci programu seminára mali možnosť zástupcovia nadnárodných spoločností etablovaných na Slovensku, zamestnávateľských organizácií, odborov a tretieho sektora vypočuť si príspevky predstaviteľov OECD i národných kontaktných miest z Nemecka, Holandska a Maďarska. Predstavenie si skúseností zahraničných partnerov dáva možnosť učiť sa, ako vytvárať prostredie pre spoluprácu firiem a subjektov, ktoré sú ich činnosťou ovplyvnené.

MH SR, vedomé si potreby rozširovať povedomie o usmerneniach ako štandardu zodpovedného podnikateľského správania, aktívne participuje i na činnosti kontaktného miesta. Práve táto platforma a úzka spolupráca štátu, nadnárodných spoločností, zamestnávateľských organizácií, odborov a tretieho sektoru môže prispieť k čo najširšiemu povedomiu o predmetných smerniciach a tým prispievať ku komplexnejšiemu rozvoju podnikateľského prostredia Slovenska.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk