Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) vznikla 30. septembra 1961, pričom nahradila pôvodnú Organizáciu pre európsku ekonomickú spoluprácu, ktorá vznikla v roku 1948 v súvislosti s Marshallovým plánom. Je to medzivládna organizácia združujúca 34 najvyspelejších štátov sveta. Slovensko je členom od 14. decembra 2000. Hlavným cieľom organizácie je podpora dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne v členských krajinách pri súčasnom zachovaní vnútornej a vonkajšej finančnej rovnováhy, napomáhať aj nečlenským krajinám pri ich hospodárskom rozvoji a prispievať k rastu svetového obchodu. OECD realizuje aj značné monitorovacie a publikačné aktivity.

 

Činnosť OECD zabezpečuje Sekretariát OECD so sídlom v Paríži. Najvyšším orgánom je Rada, ktorá sa schádza dvakrát mesačne na úrovni veľvyslancov a za predsedníctva generálneho tajomníka (GT) a raz ročne na ministerskej úrovni. Uznesenia a odporúčania Rady sú prijímané na princípe konsenzu všetkých členov. GT OECD je od roku 2006 Angel Gurría pochádzajúci z Mexika. Záujmy SR zastupuje Stála misia SR pri OECD (link – https://www.mzv.sk/web/oecdpariz).

 

OECD je multisektorovou organizáciou. Slovensko na jej činnosti participuje prostredníctvom zapojenia jednotlivých ministerstiev a ostatných inštitúcií štátnej správy Slovenskej republiky. Zapája sa do práce viac ako 160 výborov a pracovných skupín, pričom Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR) má v kompetencii viac než 20 pracovných orgánov OECD. Ministerstvo hospodárstva je za SR v OECD gestorom v obchodnom výbore, výbore pre priemysel, inovácie a podnikanie, výbore pre spotrebiteľskú politiku, výbore pre oceľ a spolupodieľa sa na práci ďalších pracovných skupín.

 

V rámci členstva SR v IEA – International Energy Agency (Medzinárodná energetická agentúra) má MH SR člena v riadiacej rade (GR sekcie energetiky) a gesciu vo všetkých najdôležitejších výboroch a stálych pracovných skupinách. V rámci členstva SR v Nuclear Energy Agency (Nukleárna energetická agentúra) je MH SR gestorom vo výbore pre rozvoj jadrovej energie. Doterajšie členstvo SR v OECD je možno hodnotiť vysoko pozitívne. Účasť expertov MH SR umožňuje podieľať sa na činnosti konkrétnych výborov a pracovných skupín, a tým ovplyvňovať smerovanie aktivít tejto organizácie. Na druhej strane SR môže aktívne využívať poznatky a databázy OECD pri príprave strategických dokumentov zameraných na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

 

Trvalým úsilím Slovenskej republiky je koncentrovať ťažisko spolupráce s OECD na oblasti relevantné pre formulovanie a realizáciu politík potrebných pre udržateľný a inkluzívny hospodársky rozvoj a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti Slovenskej republiky. Konkrétne ide o snahu byť príspevkom pri hľadaní ciest k fiškálnej konsolidácii verejných financií a možnostiam pre vytváranie pracovných príležitostí, podpore budovania znalostnej ekonomiky (systému vzdelávania, zlepšovania podnikateľského prostredia, rozvíjania inovačnej kapacity), byť príspevkom k budovaniu kapacity rozvojovej pomoci a zvyšovaniu energetickej bezpečnosti Slovenska (aktivitami v Medzinárodnej energetickej agentúre a v Agentúre pre jadrovú energiu).

Od roku 2008 pôsobí v rámci MZVaEZ SR (na Odbore medzinárodných ekonomických organizácií - OMEO) medzirezortný orgán - Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD, ktorého predsedom je riaditeľ OMEO a ktorý sa schádza spravidla trikrát ročne. Činnosť koordinačného výboru je užitočnou platformou pre vzájomnú informovanosť a prepojenie jednotlivých aktivít v orgánoch štátnej správy SR.

 

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD

Adresa: 28, Avenue d´Eylau, 750 16 Paríž, Francúzsko

Tel.: 0033 1 5626 5090

Fax: 0033 1 5626 5092

Email: oecd.paris@mzv.sk

https://www.mzv.sk/web/oecdpariz

 

 

Webstránka OECD:

http://www.oecd.org

 

 

OECD dvojmesačník:

https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_v_oecd-oecd_v_skratke

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk