Duševné vlastníctvo TRIPS

Duševné vlastníctvo

Významnú časť komoditnej štruktúry medzinárodného obchodu tvorí sofistikovaná produkcia, pri výrobe ktorej boli investované veľké finančné a personálne zdroje (vynálezy, inovácie, výskum, dizajn), ktoré je nutné chrániť pred zneužitím a kopírovaním. Rozsah ochrany a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva sa však v závislosti od krajiny líšia. Z dôvodu ochrany svojich doterajších i budúcich investícií sa členské štáty WTO zhodli na potrebe zabezpečenia aspoň minimálnej úrovne ochrany týchto práv prostredníctvom Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva – TRIPS. Dohoda vstúpila do platnosti 1. 1. 1995.

Dohoda TRIPS je zatiaľ jedinou multilaterálnou obchodnou dohodou, ktorá sa výlučne venuje právam duševného vlastníctva. Predstavuje 3 okruhy tém – medzinárodné štandardy, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a urovnávanie sporov. Dohoda vychádza z nasledovných medzinárodných konvencií a dohôd:

Ø Rímska konvencia (1961) - výkonní umelci, výrobcovia zvukových nahrávok, rozhlasové a televízne stanice

Ø Parížska konvencia (1967) - patenty, priemyselné vzory

Ø Bernská konvencia (1971) - autorské práva

Ø Washingtonská dohoda (1989) - integrované obvody

Dohoda TRIPS pokrýva 7 hlavných kategórií duševného vlastníctva: autorské a príbuzné práva; ochranné známky; zemepisné označenia; priemyselné vzory; patenty; topografie polovodičových výrobkov a nezverejnené informácie. WTO spolupracuje v oblasti duševných práv najmä so Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a i.

V rámci WTO je orgánom zaoberajúcim sa oblasťou práv duševného vlastníctva Rada pre TRIPS a jej osobitné zasadnutia TRIPS SS (special session). Rada pre TRIPS je tvorená zástupcami z každej členskej krajiny WTO. Jej primárnou úlohou je dohliadať na implementáciu Dohody TRIPS a viesť rokovania o DDA pre túto oblasť. Rada pre TRIPS zasadá niekoľkokrát ročne. Za SR sa zasadnutí zúčastňuje predstaviteľ MH SR a podľa potreby tiež zástupca Úradu priemyselného vlastníctva SR. Rade pre TRIPS zasielajú členské krajiny WTO pravidelné notifikácie uplatňovania ustanovení dohody, prehľad novoprijatej legislatívy a uskutočnenú technickú spoluprácu. Osobitné zasadnutia TRIPS SS boli vytvorené s cieľom vytvorenia multilaterálneho systému registrácie zemepisných označení pre vína a liehoviny na základe čl. 23.4. TRIPS.

Špecifické témy:

1. zemepisné označenia – geographical indications; čl. 22-24 TRIPS

Zemepisné označenia sú také označenia, ktoré určujú tovar ako tovar pochádzajúci z určitej oblasti, pričom je možné charakteristické znaky tohto tovaru pripísať jeho zemepisnému pôvodu. Krajiny sú povinné zabrániť použitiu akéhokoľvek spôsobu označenia, ktoré by pomýlilo spotrebiteľa alebo znamenalo nekalú súťaž. Registrácia ochrannej známky na vína, ktorá obsahuje zemepisné označenie identifikujúce vína alebo liehoviny, bude zamietnutá alebo zrušená, ak tieto vína alebo liehoviny nemajú pôvod v danej zemepisnej oblasti. Nadštandardná úroveň ochrany TRIPS je priznaná vínam a liehovinám. Rokovania sa týkajú a) vytvorenia mnohostranného registra pre zemepisné označenia pre vína a liehoviny a b) rozšírenia nadštandardnej úrovne ochrany na ostatné zemepisné označenie, nielen pre vína a liehoviny.

2. TRIPS a verejné zdravie – TRIPS and public health

14. 11. 2001 bola prijatá samostatná Deklarácia o TRIPS a verejnom zdraví. Reagovala na problémy verejného zdravia, ktorým čelia rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny (HIV/AIDS, tuberkulóza, malária a iné epidémie). Členské štáty WTO sa ňou zaviazali interpretovať Dohodu TRIPS tak, aby nebolo dotknuté právo členských krajín prijímať opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia verejnosti. Krajiny majú právo na ochranu verejného zdravia a na prístup ku všetkým liekom. Krajiny majú právo na udeľovanie povinných licencií a právo na určenie kritérií, na základe ktorých boli tieto licencie udelené.

3. sťažnosti bez porušenia dohody – „non–violation complaints“; čl. 64.2 TRIPS

Podľa pravidiel WTO je možné podať sťažnosť Orgánu pre urovnávanie sporov (DSB) voči inému členskému štátu WTO, hoci neporušil ustanovenie zmluvy WTO. Ide o tzv. sťažnosť bez porušenia dohody. Členské štáty WTO sa dohodli, že toto pravidlo WTO nebudú dočasne uplatňovať pre Dohodu TRIPS. Podľa čl. 64.2 TRIPS malo toto moratórium platiť 5 rokov od vstupu dohody do platnosti. Odvtedy je opakovane predlžované. Rokuje sa o vhodnosti používania tohto typu sťažnosti pre oblasť práv duševného vlastníctva. Keď sa krajiny dohodnú, vydá Rada pre TRIPS definitívne odporúčanie Ministerskej konferencii WTO. Súčasné moratórium má vypršať v decembri 2011.

4. transfer technológií – technology transfer; čl. 66.2 TRIPS

V čl. 66.2. sa vyspelé členské krajiny WTO zaviazali poskytovať svojim podnikom stimuly s cieľom podpory transferu technológií do najmenej rozvinutých krajín. Na základe rozhodnutia Rady TRIPS zo dňa 19. 2. 2003 musia členské krajiny WTO každoročne notifikovať implementáciu daného článku Sekretariátu WTO. SR každoročne pripravuje správu o uskutočnených transferoch, ktorá je publikovaná v spoločnej notifikácii EÚ. Podpora transferu technológie sa v SR uskutočňuje prostredníctvom programu oficiálnej rozvojovej pomoci. Notifikácie obsahujú údaje o projektoch realizovaných v spolupráci s privátnymi spoločnosťami, neziskovými organizáciami, univerzitami a inými subjektmi. Od roku 2003 boli medzi príjemcami transferu technológií notifikovanými do WTO tieto krajiny: Bosna a Hercegovina, Etiópia, Kazachstan, Kirgizsko, Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Sudán, Srbsko, Ukrajina.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk