Abú Dhabí 2024

XIII. ministerská konferencia WTO, Abú Dhabí, 2024

V dňoch 26. februára až 1. marca 2024 sa v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) uskutočnila 13. ministerská konferencia WTO za účasti delegácií zo 166 členských krajín WTO. Počet členov WTO sa navýšil zo 164 na 166, keďže počas konferencie do WTO pristúpili Komorský zväz a Východný Timor.

Cieľom 13. ministerskej konferencie WTO bolo dosiahnuť kompromisnú dohodu na prijatie rozsiahlej reformy WTO tak, aby i naďalej ostala kľúčovou multilaterálnou obchodnou platformou schopnou vytvárať pravidlá medzinárodného obchodu a bola schopná reagovať na výzvy 21. storočia.

Členovia WTO počas konferencie prijali dokument vo forme ministerskej deklarácie, ktorá obsahuje viacero odsekov týkajúcich sa rozvojovej problematiky a oceňuje prácu dosiahnutú pri celkovom zlepšení fungovania orgánov WTO. Deklarácia je však bez zmienky o nových otázkach týkajúcich sa obchodu, najmä začatí diskusií o štátnych intervenciách a priemyselných subvenciách, ako aj špecifikovania ďalšej práce v environmentálnej oblasti, pričom tieto témy patrili medzi priority EÚ.  

Z ministerských rozhodnutí a spoločných vyhlásení prijatých počas konferencie je považované za kľúčové rozhodnutie k pracovnému programu pre elektronický obchod, ktoré inštruuje Generálnu radu WTO, aby pravidelne posudzovala pracovný program elektronického obchodu s cieľom predložiť na ministerskú konferenciu konkrétne odporúčania. Pozitívum je, že v rámci rozhodnutia ministri súhlasili s predĺžením moratória na neuplatňovanie ciel na elektronické prenosy do 14. ministerskej konferencie WTO, resp. do 31. marca 2026, podľa toho čo nastane skôr. Pre väčšinu členských krajín EÚ, vrátane SR, ide o dôležitý výsledok.

Taktiež sa podarilo prijať rozhodnutie k riešeniu sporov, ktoré uznáva dosiahnutý pokrok a kladie si za cieľ dosiahnuť dohodu, vrátane odvolacieho mechanizmu, do konca 2024. Členovia WTO prijali aj dve rozhodnutia týkajúce sa rozvojovej problematiky s cieľom efektívnejšieho aplikovania dohôd WTO o technických prekážkach obchodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny a poskytnutia flexibilnejších ustanovení pre členov WTO, ktorí stratili status LDCs. Podstatné výsledky sa podarilo dosiahnuť aj v oblasti plurilaterálnych iniciatív.  

Aj napriek aktívnemu zapojeniu členov WTO sa kvôli výrazným rozdielom v pozíciách jednotlivých členov WTO nepodarilo dosiahnuť viac výsledkov, najmä finalizáciu 2. fázy rokovaní o Dohode o subvenciách v morskom rybolove a ani v oblasti poľnohospodárstva (najmä domáca podpora a verejné skladovanie potravín).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk