Bali 2013

IX. Ministerská konferencia WTO, Bali, 2013

 

V dňoch 3. – 6. decembra 2013 sa na ostrove Bali (Indonézia) uskutočnila IX. Ministerská konferencia WTO, na ktorej sa zúčastnili delegácie 159 členských krajín WTO, ako pozorovatelia aj zástupcovia ďalších 27 krajín, z ktorých boli viaceré krajiny v prístupovom procese do WTO (napr. Bielorusko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Irak, Irán), ako aj predstavitelia viacerých medzinárodných a medzivládnych organizácií (napr. Svetová banka, Medzinárodný menový fond) a mimovládnych organizácií.

 

Hlavným cieľom konferencie bolo dosiahnuť dohodu o menšom balíku vybraných elementov DDA obsahujúcu konkrétne modality a ďalšie prvky liberalizácie a uľahčovania obchodu, niektorých problematík poľnohospodárstva a rozvojových aspektov zameraných hlavne na potreby najmenej rozvinutých krajín.

 

Konferencia schválila ministerskú deklaráciu, ktorá má 3 časti. Prvá časť (pravidelné aktivity v rámci Generálnej rady WTO) obsahuje ministerské rozhodnutia, ktorými sa schválili pravidelne prijímané rozhodnutia WTO. Konkrétne ide o potvrdenie moratória na neuplatňovanie ciel v elektronickom obchode spolu s pracovným programom v tejto oblasti a výnimky v rámci Dohody o právach duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom (TRIPS) pre najmenej rozvinuté krajiny. Ďalej boli schválené ministerské deklarácie k programu pre malé ekonomiky, k „Aid for Trade“ (technická a finančná pomoc na budovanie kapacít v obchode určená pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny) a k obchodu a transferu technológií. Medzi výsledky v tejto časti patria aj rozhodnutie týkajúce sa usmernení pre procesy prístupu najmenej rozvinutých krajín do WTO prijaté ešte v júli 2012 a rozhodnutie o predĺžení prechodného obdobia na implementáciu záväzkov týchto krajín vyplývajúcich z Dohody TRIPS schválené v roku 2013. Zároveň bolo schválené rozhodnutie o vstupe Jemenu do WTO, ktorý sa po ukončení interného ratifikačného procesu a uložení ratifikačnej listiny stane 160. členom tejto organizácie.

 

Druhá časť (Rozvojová agenda z Dohy – DDA) obsahuje 9 ministerských rozhodnutí týkajúcich sa dohody o uľahčovaní obchodu, niektorých oblastí poľnohospodárstva (problematiky programov všeobecných služieb v oblasti poľnohospodárstva, vytvárania verejných zásob pre účely potravinovej bezpečnosti, administrovania dovozných colných kvót, bavlny), rozvoja a záujmov najmenej rozvinutých krajín. K problematike vývoznej súťaže bola prijatá len politická deklarácia, v ktorej sa o. i. konštatuje, že všetky formy vývozných podpôr a všetky vývozné opatrenia s podobným účinkom sú značne obchod narúšajúcimi a protekcionistickými formami podpory. Zároveň členské krajiny WTO potvrdili záväzok ďalej rokovať s cieľom paralelne eliminovať všetky formy vývozných podpôr a ďalších vývozných opatrení s podobným účinkom. Kľúčovým výsledkom konferencie je nová multilaterálna dohoda o uľahčovaní obchodu (podrobnosti pozri v časti „Uľahčovanie obchodu“).

 

V tretej časti (aktivity po IX. ministerskej konferencii) členské krajiny WTO potvrdilo záväzok týkajúci sa súčasného kola multilaterálnych obchodných negociácií DDA, ako aj voči organizácii WTO, ktorá je globálnym fórom pre obchod, vrátane implementácie obchodných pravidiel, riešenia sporov a podpory rozvoja prostredníctvom integrácie rozvojových krajín do globálneho obchodného systému.“

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk