Buenos Aires 2017

V dňoch 10. – 13. decembra 2017 sa v Buenos Aires uskutočnila 11. ministerská konferencia WTO, na ktorej sa zúčastnili delegácie 164 členských krajín WTO. Hlavným cieľom členských krajín WTO na 11. MK bolo dosiahnuť dohodu o menšom balíku záverov konferencie – rozhodnutí o verejnom skladovom hospodárstve na účely potravinovej bezpečnosti, o domácej podpore v oblasti poľnohospodárstva, ktorá narúša obchod (vrátane podpory pre bavlnu), o obmedzeniach vývozu v poľnohospodárstve, o dotáciách pre rybolov, o domácej regulácii služieb a o problematike transparentnosti regulačných opatrení v oblasti obchodu s tovarom, ktoré sa týkali malých a stredných podnikov (MSP). Dôležitou otázkou bolo aj stanovenie ďalšieho postupu v rokovaniach o oblastiach, pri ktorých sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, ako aj začatie rokovaní o nových aktuálnych otázkach svetového obchodu.

Napriek úsiliu predsedníčky 11. MK, generálneho riaditeľa WTO a mnohých členských krajín WTO však konferencia nepriniesla žiadne výraznejšie výsledky, najmä z dôvodu veľmi tvrdých pozícií USA, Indie, JAR a niektorých ďalších afrických krajín, a preto je veľkým sklamaním. Nepodarilo sa schváliť žiadny záväzný dokument v podobe ministerskej deklarácie, ktorý by prispel k ďalšej liberalizácii svetového obchodu, k odstraňovaniu obchodných prekážok, prípadne k spresneniu  pravidiel svetového obchodu, a ktorý by zadefinoval širšie rámce pre prácu WTO v nasledujúcich dvoch rokoch. Boli prijaté len čiastkové výsledky vo forme štyroch ministerských rozhodnutí a viacerých spoločných vyhlásení zainteresovaných skupín krajín. Všetky kľúčové otázky zostávajú otvorené na riešenie v budúcom období.

Sú však aj určité pozitívne elementy 11. MK. Prvým je najmä to, že veľká väčšina členov WTO odmietla byť obeťou niekoľkých krajín, ktoré blokujú akýkoľvek pokrok, čo bolo vyjadrené v spoločných vyhláseniach, napríklad k elektronickému obchodu a uľahčovaniu investícií. To naznačuje, že práca v týchto oblastiach bude smerovať k plurilaterálnym riešeniam. Druhým pozitívnym aspektom je prijatie jasného mandátu pre pokračovanie rokovaní o subvenciách v morskom rybolove, čo je jeden z cieľov Agendy 2030 o trvalo udržateľnom rozvoji. Pozitívom je aj to, že EÚ bola veľmi dobre pripravená na 11. MK, predložila viacero substantívnych návrhov a celkovo sa snažila tlačiť na dosiahnutie aspoň čiastočných výsledkov.

Všeobecne možno konštatovať, že výsledky konferencie preukázali krízu negociačnej úlohy WTO a tiež značný nezáujem politických lídrov o agendu WTO. Situáciu zhoršuje aj pretrvávajúca kríza v oblasti riešenia obchodných sporov medzi členmi WTO, a to z dôvodu blokovania voľby členov odvolacieho orgánu zo strany USA.

Dokumenty prijaté na 11. MK WTO:

A.    Ministerské rozhodnutia

  • Ministerské rozhodnutie o subvenciách v rybolove – ministri nedosiahli dohodu o tejto otázke, súhlasili však s pokračovaním v rokovaniach s tým, aby dohoda o tejto otázke bola dosiahnutá na ďalšej MK v roku 2019.
  • Ministerské rozhodnutie k pracovnému programu o elektronickom obchode, ktorý vychádza z rozhodnutia Generálnej rady WTO z roku 1998, ktoré však neobsahuje negociačný mandát. Pozitívom je, že ministri súhlasili s predĺžením doterajšej praxe neuplatňovať clo na elektronické prevody, a to do termínu konania 12. MK, ktorá by sa mala uskutočniť v decembri 2019.
  • Ministerské rozhodnutie o neuplatňovaní sťažností za porušovanie dohody o právach duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom ("TRIPS Non-Violation and Situation Complaints") – rovnaké rozhodnutie bolo prijaté aj na predchádzajúcich  MK. Toto rozhodnutie by sa malo opätovne prehodnotiť na 12. MK.
  • Ministerské rozhodnutie k pracovnému programu o malých ekonomikách splnomocňuje príslušné orgány posúdiť návrhy krajín týkajúce sa tejto problematiky a navrhnúť odporúčania pre Generálnu radu WTO. Cieľom je lepšie zapojenie malých ekonomík do multilaterálneho obchodného systému. Rovnaké rozhodnutie bolo prijaté aj na predchádzajúcej  MK.

B.     Stanoviská, ktorých signatárom je Európska únia (ako celok)

  • Spoločné stanovisko k domácej regulácii v službách – signatármi dokumentu je 34 krajín.
  • Deklarácia o vytvorení neformálneho pracovného programu WTO pre mikro, malé a stredné podniky - signatármi dokumentu je 58 krajín.
  • Spoločné ministerské stanovisko k uľahčovaniu investícií pre rozvoj – signatármi dokumentu je 44 krajín.
  • Spoločné stanovisko o elektronickom obchode – signatármi dokumentu je 44 krajín.
  • Spoločná deklarácia o obchode a posilnení ekonomického postavenia žien – signatármi dokumentu je 118 krajín.

EÚ podporila taktiež Spoločnú ministerskú deklaráciu z 11. decembra 2017, v ktorej 44 krajín vyjadrilo podporu multilateralizmu a ústrednej úlohe WTO.

11. MK WTO taktiež schválila vytvorenie pracovnej skupiny pre prístup Južného Sudánu do WTO.

Všetky dokumenty prijaté na 11. MK WTO sú uvedené na stránke www.wto.org.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk