Informácie

Ministerská konferencia Doha 2001

Štvrtá ministerská konferencia sa uskutočnila 9.-13. novembra 2001 v hlavnom meste štátu Katar, v Dohe.

IV. Ministerská konferencia predstavuje vstupnú bránu do nového kola mnohostranných obchodných rokovaní (tzv. Rozvojového kola), v rámci ktorého sa očakáva najmä ďalšia liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi produktmi a obchodu so službami, ako aj prijatie pravidiel pre nové problematiky, ktoré doposiaľ neboli zahrnuté do žiadnych dohôd.

Vzhľadom na skutočnosť, že MK, ktorá sa konala v decembri 1999 v Seattli (USA), a na ktorej sa očakávalo otvorenie nového kola multilaterálnych obchodných rokovaní na pôde WTO, sa skončila neúspechom a bez záverov, nakoľko sa nepodarilo medzi členskými krajinami WTO nájsť konsenzus k textu ministerskej deklarácie, prípravný proces IV. MK bol zameraný hlavne na dosiahnutie konsenzu k začatiu nového kola. Členské krajiny WTO v rámci prípravného procesu nadviazali na aktualizované a modifikované návrhy predložené v prípravnom procese III. MK, a zároveň predkladali nové návrhy k príprave nového kola.

Vychádzajúc z poznatkov z prebiehajúcich rokovaní na pôde WTO je možné konštatovať, že vyhliadky na otvorenie nového kola mnohostranných obchodných rokovaní neboli jednoznačné a bolo potrebné značné úsilie a politickú vôľu všetkých členských krajín WTO k prijatiu konsenzu k návrhu ministerskej deklarácie k otvoreniu nového kola rokovaní ako aj k jeho rozsahu.

 

IV. Ministerská konferencia v Dohe bola úspešná, nakoľko krajiny prijali ministerskú deklaráciu, ktorou sa zaviazali pokračovať v procese reforiem a liberalizácie s nasledovnými prvkami:

 • snaha zvýšiť blahobyt a príležitosti, ktoré vytvára multilaterálny obchodný systém

 • snaha do čela agendy postaviť rozvojové krajiny, ktoré tvoria 3/4 členskej základne

 • snaha zlepšiť prístup na trh, zabezpečiť vyrovnané pravidlá a správne nasmerovanú technickú pomoc a programy budovania kapacít

 • snaha riešiť marginalizáciu najmenej rozvinutých krajín, snaha zlepšiť ich účasť na multilaterálnom obchodnom systéme, snaha zaistiť ich dostatočnú integráciu do multilaterálneho obchodného systému a globálnej ekonomiky

 • snaha o účinnú účasť všetkých členských krajín na fungovaní WTO

 • zdôraznil sa záväzok WTO ako unikátneho fóra pre tvorbu pravidiel pre globálny obchod a liberalizáciu

 • uznali sa výhody vyplývajúce z regionálnych obchodných dohôd

 • poukázalo sa na význam trvalo udržateľného rastu

 • potvrdilo sa právo krajín prijímať opatrenia na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín, na ochranu životného prostredia za podmienky, že tieto opatrenia nebudú predstavovať neopodstatnenú prekážku zahraničného obchodu

 • potvrdila sa úloha Medzinárodnej organizácie práce ILO v rámci sociálnej dimenzie globalizácie

 • boli prijatí noví členovia WTO - Čína a Taiwan/Čína

 

Na záver Ministerskej konferencie prijali členské krajiny 3 základné dokumenty:

 1. Ministerská deklarácia

 2. Deklarácia o Dohode TRIPS a verejnom zdraví

 3. Rozhodnutie o otázkach implementácie existujúcich dohôd

Ministerská deklarácia

Ministerská deklarácia zhrňuje oblasti, ktoré predstavujú náplň rokovaní pre najbližšie roky. Rokovania o týchto oblastiach majú byť zavŕšené najneskôr do 1.1.2005. V.Ministerská konferencia zhodnotí priebeh rokovaní, usmerní rokovania a prijme príslušné rozhodnutia:

 • agroprodukty
  • vyzdvihol sa význam rokovaní v sektore agroproduktov, ktoré sa konajú od roku 2000

  • podporil sa dlhodobý cieľ vytvoriť spravodlivý a trhovoorientovaný obchodný systém

  • krajiny sa zaviazali k široko cieleným rokovaniam zameraných na podstatné zlepšenie prístupu na trh, postupné znižovanie všetkých foriem exportných subvencií a podstatné zníženie domácich podpôr poškodzujúcich obchod.

  • krajiny súhlasili so špeciálnym zaobchádzaním s rozvojovými krajinami

  • rokovania majú rozvojovým krajinám umožniť zohľadniť rozvojové potreby, včítane potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.

  • krajiny zobrali do úvahy tzv. multifunkčný charakter poľnohospodárstva

 • služby
  • rokovania sa majú viesť v duchu podpory hospodárskeho rastu v prospech všetkých členských krajín, včítane rozvojových a najmenej rozvinutých krajín

  • vyzdvihol sa význam rokovaní v sektore služieb, ktoré začali v januári 2000 a na základe ktorých 28.3.2001 boli Výborom pre obchod so službami prijaté Smernice a postupy pre rokovania ako základňa pre pokračovanie rokovaní

  • predstavujú najsľubnejšie sa vyvíjajúcu oblasť, nakoľko už dávno pred IV. Ministerskou konferenciou boli dohodnuté ciele, rozsah a zameranie ďalších negociácií

 • priemyselné výrobky
  • znižovanie a odstraňovanie ciel, znižovanie colných špičiek, vysokých ciel

  • odstraňovanie netarifných prekážok týkajúcich sa hlavne tovarov, ktoré predstavujú exportný záujem rozvojových krajín

  • znižovanie by sa malo týkať všetkých tovarov bez a priori výnimiek

  • rokovania by mali plne zobrať do úvahy potreby a záujmy rozvojových a najmenej rozvinutých krajín

 • duševné vlastníctvo
  • potvrdila sa dôležitosť takej implementácie a interpretácie dohody TRIPS, ktorá by podporila verejné zdravie, podporujúc aj prístup k existujúcim liekom ako aj výskum a vývoj nových liekov. V tomto ohľade bola prijatá samostatná deklarácia

  • krajiny vyjadrili snahu vytvoriť multilaterálny systém pre notifikácie a register geografických označení pôvodu pre vína a alkoholické nápoje

  • krajiny sa rozhodli preskúmať vzťah medzi dohodou TRIPS a Konvenciou o biologickej diverzite, ochranou tradičných poznatkov a folklóru, a pod.

 • obchod a investície
  • krajiny súhlasili, že sa po V.Ministerskej konferencii WTO začnú rokovania o stanovení transparentných, stabilných a predvídateľných podmienok pre dlhodobé cezhraničné investovanie, ktoré majú napomôcť rozvoju obchodu

  • do tej doby sa Pracovná skupina pre vzťah Obchod a Investícií zameria na vyjasnenie nasledovných oblastí: zámer, definícia, transparentnosť, nediskriminácia, rozvojové ustanovenia, výnimky, ochranné opatrenia platobnej bilancie, konzultácie a riešenie sporov

  • rokovania by mali vyrovnano napĺňať záujmy krajín prijímajúcich investície, ako aj krajiny, z ktorých tieto investície prúdia a brať do úvahy aj rozvojové ciele krajín a ich právo regulovať túto oblasť vo verejnom záujme. Je potrebné zohľadniť záujmy a možnosti rozvojových a najmenej rozvinutých krajín. Taktiež je potrebné zohľadniť už existujúce bilaterálne a regionálne dohody týkajúce sa investícií

 • obchod a hospodárska súťaž
  • krajiny súhlasili, že sa po V.Ministerskej konferencii WTO začnú rokovania s cieľom, aby sa posilnil príspevok hospodárskej súťaže medzinárodnému obchodu

  • do tej doby Pracovná skupina pre vzťah Obchod - Politika hospodárskej súťaže sa má zamerať na vyjasnenie nasledovných oblastí: základné princípy, včítane transparentnosti, nediskriminácie a spravodlivosť konania, či ustanovenia o kartelových dohodách

  • zvláštna pozornosť sa bude venovať potrebám rozvojových krajín a najmenej rozvinutých krajín

 • transparentnosť vo verejnom obstarávaní
  • krajiny sa dohodli, že rokovania budú pokračovať po V.Ministerskej konferencii a tieto rokovania majú zohľadniť rozvojové priority členov, hlavne najmenej rozvinutých krajín

  • rokovania sa majú obmedziť na transparentnosť a preto neobmedzia právo krajín uprednostňovať domácich dodávateľov

 • uľahčovanie obchodu
  • krajiny s cieľom zjednodušiť pohyb tovaru, colné odbavenie tovaru včítane tovaru v tranzitnom režime súhlasia, že po V.Ministerskej konferencii budú rokovať o otázkach zjednodušenia obchodu

  • do tej doby krajiny súhlasili, že preskúmajú, a kde potrebné, objasnia a vylepšia príslušné ustanovenia v rámci GATT 1994 a identifikujú oblasti, kde je potrebné uľahčiť obchod, hlavne z pohľadu rozvojových a najmenej rozvinutých krajín

 • pravidlá WTO
  • krajiny súhlasili, že vyjasnia a zdokonalia dohodu o antidumpingu, subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, pri zachovaní základných princípov, cieľov a nástrojov týchto dohôd, berúc do úvahy potreby rozvojových a najmenej rozvinutých krajín. V prvej fáze rokovaní krajiny označia ustanovenia ustanovenia príslušných dohôd, ktoré podľa ich názoru by bolo vhodné vyjasniť a zdokonaliť v druhej fáze. Členské krajiny WTO sa tiež dohodli, že sa budú venovať aj subvenciám v oblasti rybolovu

  • krajiny sa dohodli, že sa uskutočnia rokovania s cieľom vyjasniť a zlepšiť ustanovenia existujúcich dohôd WTO týkajúce sa regionálnych obchodných dohôd. Rokovania vezmú do úvahy rozvojové aspekty regionálnych obchodných dohôd

 • riešenie sporov
  • rokovania zamerané na zlepšenie a vyjasnenie Dohovoru o riešení sporov

 • obchod a životné prostredie
  • snaha posilniť vzájomný synergický efekt obchodu a životného prostredia

  • uskutočnia sa rokovania, ktoré budú mať za úlohu preskúmať vzťah medzi existujúcimi pravidlami WTO a špecifickými obchodnými záväzkami ako sú uvedené v multilaterálnych dohodách o životnom prostredí

  • uskutočnia sa rokovania o pravidelnej výmene informácií medzi sekretariátmi dohôd o životnom prostredí a príslušnými výbormi WTO

  • zníženie, odstránenie tarifných a netarifných prekážok toku tovarov a služieb, ktoré prospievajú životnému prostrediu

  • uskutočnia sa rokovania zamerané na znižovanie životnému prostrediu neprospievajúcich subvencií v sektore rybolovu

  • preskúmajú sa opatrenia na ochranu životného prostredia a ich účinky na prístup na trh, hlavne pokiaľ ide o rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny

  • preskúmajú sa situácie, v ktorých by odstránenie alebo zníženie obchodných bariér a nerovností pomohlo obchodu, životnému prostrediu a rozvoju

  • preskúmajú sa príslušné opatrenia dohody WTO o ochrane práv duševného vlastníctva

  • preskúmajú sa požiadavky na označovanie tovarov z environmentálnych dôvodov

  • preskúmavanie má pomôcť identifikovať príslušné pravidlá a ustanovenia WTO, ktoré je vhodné vyjasniť. Rokovania majú byť v súlade s otvoreným a nediskriminačným charakterom multilaterálneho obchodného systému

 • ostatné
  • elektronický obchod

  • malé ekonomiky

  • obchod, dlhy a financie

  • obchod a transfér technológií

  • technická pomoc a budovanie kapacít

  • rozvojových krajín

  • špeciálne zaobchádzanie
Deklarácia o Dohode TRIPS a verejnom zdraví

 • Krajiny uznali vážnosť problémov, s ktorými sa stretávajú hlavne rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny - napr. HIV/AIDS, tuberkulóza, malária a iné epidémie.

 • Krajiny uznali, že ochrana duševného vlastníctva je dôležitá pri vývoji nových liekov.

 • Krajiny uznali, že Dohoda TRIPS nesmie členom WTO zabraňovať prijímať opatrenia na ochranu verejného zdravia. Krajiny majú právo na ochranu verejného zdravia a na prístup ku všetkým liekom.

 • Krajiny majú právo na udeľovanie povinných licencií a právo na určenie kritérií, na základe ktorých boli tieto licencie udelené.

 • Každý člen má právo na určenie situácií, ktoré predstavujú stav ohrozenia alebo iné naliehavé prípady (napr. HIV/AIDS, tuberkulóza, či malária).

 • Vyspelé krajiny sa zaviazali, že budú podporovať transfér technológií do najmenej rozvinutých krajín.
Rozhodnutie o otázkach implementácie existujúcich dohôd

Krajiny vzniesli pripomienky k implementácii existujúcich dohôd WTO a vyjadrili pripravenosť hľadať vhodné riešenia:

 • GATT 94

 • Dohoda o poľnohospodárstve

 • Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

 • Dohoda o textile a odevoch

 • Dohoda o technických prekážok

 • Dohoda TRIMS (investičné opatrenia v obchode)

 • Dohoda o antidumpingu (článok VI GATT94)

 • Dohoda o colnej hodnote (článok VII GATT94)

 • Dohoda o pravidlách pôvodu

 • Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach

 • Dohoda TRIPS (duševné vlastníctvo)

 • ďalšie oblasti
Diskusia k príprave IV. MK sa na zasadnutiach Generálnej rady viedla v nasledovnej štruktúre:

 1. zhodnotenie implementácie existujúcich dohôd a rozhodnutí (tzv. "implementation issues");

 2. rokovania, o ktorých bolo rozhodnuté na konferencii v Marakeši, týkajúce sa oblasti poľnohospodárstva a obchodu so službami (tzv. "mandated negotiations");

 3. záväzky vyplývajúce z existujúcich dohôd a rozhodnutí prijatých v Marakeši (tzv. "built-in agenda");

 4. ďalšia možná práca na základe pracovného programu iniciovaného v Singapúre (regionálne dohody, prístup nových krajín do WTO, urovnávanie sporov, notifikácie a národná legislatíva);

 5. problematika zlepšenia zapojenia najmenej rozvinutých krajín do multilaterálneho obchodného systému;

 6. nové problematiky (napr. elektronický obchod, vzťah medzi obchodom a investíciami, vzťah medzi obchodom a hospodárskou súťažou, životné prostredie, a pod. ).

Počas prípravy IV. Ministerskej konferencie dlhú dobu však pretrvávali rozdiely pokiaľ ide o rozsah a hĺbku programu Ministerskej konferencie. V kľúčových oblastiach boli rozdiely v stanoviskách jednotlivých krajín.SR a Ministerská konferencia WTO v Dohe

Slovenská republika sa aktívne zúčastňovala na príprave IV. MK a Rozvojového kola, aktívne presadzovala svoje obchodno-politické záujmy. SR svoju pozíciu koordinovala s pozíciami ostatných členských krajín CEFTA a Európskej únie.

SR podporuje myšlienku, že Rozvojové kolo rokovaní má byť založené na vzájomne dohodnutých princípoch, vychádzať z pôvodných záväzkov členstva vo WTO a brať do úvahy potreby vzniknuté súčasným ekonomickým rozvojom a smerujúce k spoločnému cieľu - zabezpečenie neustáleho ekonomického rastu. K dosiahnutiu uvedeného cieľa je potrebné presadzovať myšlienku transparentnosti, ktorá predstavuje kľúčový prvok pri rozhodovaní vo všetkých oblastiach v rámci WTO.

SR zároveň podporuje komprehensívnosť procesu nových rokovaní, ktorá zabezpečí vyrovnanosť výhod pre všetkých členov WTO, s dôrazom na rozvojové krajiny a krajiny s prechodnou ekonomikou. Záujmom SR v rámci rokovaní nového kola je dosiahnutie vyrovnania rozdielov, ktoré existujú v oblasti tarifnej a netarifnej ochrany v rámci obchodnej politiky jednotlivých členov WTO.

Na zasadnutiach Generálnej rady WTO SR prezentovala svoju pozíciu k pripravovanému novému kolu v rámci individuálnych vystúpení k jednotlivým oblastiam ako aj v rámci spoločného stanoviska za krajiny CEFTA. Stanovisko SR k príprave nového kola, ktoré je v súlade s pozíciami EU, vychádzalo z nasledovných predpokladov:

 • nové kolo musí byť vyčerpávajúce (tzv. comprehensive approach);

 • okrem agendy vyplývajúcej z dohôd WTO (tzv. built-in agenda) bude obsahovať aj otázky identifikované počas ministerského stretnutia v Singapúre a odporúčania navrhnuté členmi, týkajúce sa mnohostranných obchodných vzťahov (tzv. new issues);

 • výsledky nového kola musia byť prijaté všetkými členmi WTO;Slovenská republika navrhla rokovania v nasledovných okruhoch tém:

 

 1. Poľnohospodárstvo

  • rokovania by sa mali zamerať na pokračovanie reformných procesov v poľnohospodárstve a znižovanie ciel za oblasť poľnohospodárskych výrobkov,

  • otvorenie otázkok prístupu na trh, znižovania domácej podpory, tarifných kvót, vydávanie licencií, zlepšenie notifikačného procesu,

  • zdôrazňovanie ochrany ľudského zdravia si žiada preverenie niektorých ďalších dohôd WTO, ako sú Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a Dohoda o technických prekážkach obchodu,

  • zvýšenie technickej pomoci rozvojovým krajinám.


  V oblasti prístupu na trh (1. pilier) SR ako krajina s neukončenou transformáciou podporuje flexibilitu a ďalšie neznižovanie ciel a odmieta návrhy krajín, ktoré sa týkajú úplnej redukcie ciel.

  V oblasti domácej podpory (2. pilier) má SR záujem podporovať návrhy tých krajín, ktoré presadzujú zachovanie kategórie "green box" a blue box". Taktiež sa SR prikláňa k zachovaniu kategórie "amber box" (SR ide najmä o možnosť uplatňovania podporných opatrení na vstupy a na investície).

  Citlivejšou otázkou je otázka exportných dotácií (3. pilier). SR podporuje zachovanie exportných dotácií, avšak momentálne sa k jednotlivým návrhom nevyjadruje a prijíma skôr vyčkávacie stanovisko.

  SR je spoluautorom návrhu o neobchodných otázkach v poľnohospodárstve (NTCs), ktorý bol predmetom konferencie o neobchodných otázkach v poľnohospodárstve konanej v júli 2000 v Nórsku, v máji 2001 na Mauriciuse a v septembri 2001 sa konferencia uskutoční v Estónsku. Dôvodom predloženia tohto návrhu bolo upozorniť členov WTO, že podľa článku 20 Dohody o poľnohospodárstve má každá krajina právo odvolávať sa na neobchodné otázky a poukázať na to, že existuje množstvo typov poľnohospodárskej výroby, založenej na špecifických výrobných podmienkach a potenciáli ako aj na historickom a kultúrnom pozadí. V súčasnosti evokuje tento návrh na pôde WTO širokú diskusiu. Opätovne sú názory prednesené v rámci diskusie rozdelené podľa jednotlivých skupín krajín. Niektoré krajiny uznávajú túto problematiku ako 4. pilier, pre riešenie ktorého v rámci nového kola je potrebné vytvoriť pracovnú skupinu, iná skupina krajín ju neuznáva ako dôležitú súčasť rokovaní v rámci negociácií a liberalizácie obchodu v poľnohospodárstve.

  V oblasti princípu špeciálneho a diferencovaného zaobchádzania pre rozvojové krajiny (5. pilier) SR podporuje návrhy smerujúce k zachovaniu tohto prístupu s podmienkou akceptovania požiadaviek krajín s prechodnou ekonomikou.


  Posledné zasadnutia špeciálneho Výboru pre poľnohospodárstvo, na ktorých boli prerokovávané komplexnejšie spracované návrhy členov WTO ukazujú veľkú rozdielnosť názorov jednotlivých skupín krajín na reformný proces. Postoje členov nie sú v podstate zmenené v porovnaní s postojmi pred MK v Seattli, rozdiel je len v tom,, že rokovania k liberalizácii obchodu v poľnohospodárstve už začali a hodnotenie výsledkov druhej etapy sa predpokladá v marci 2002.

 2. Služby

  • rokovania by mali zahŕňať všetky sektory a spôsoby dodávok služieb,

  • odstránenie horizontálych prekážok pre niekoľko sektorov naraz (napr. obmedzenia pri získaní väčšinového podielu v akciových spoločnostiach alebo iných obchodných spoločnostiach, zjednodušenie požiadaviek na dlhodobý pobyt, vzájomné uznávanie kvalifikácie),

  • ukončenie prác na pravidlách týkajúcich sa ochranných opatrení, subvencií a verejného obstarávania,

  • zjednodušenie a zjednotenie zápisu rozsahu liberalizácie jednotlivých druhov služieb.

 3. Znižovanie ciel u priemyselných výrobkov

  • rokovania o znižovaní colných sadzieb pokrývajúce všetky sektory na recipročnom a vzájomne výhodnom princípe,

  • riešenie problému vysokých colných sadzieb (tzv. tarifných "špičiek") a zvyšovania colných sadzieb v neviazaných položkách a oblastiach exportných záujmov iných členov,

  • harmonizovanie tarifných štruktúr všetkých členov WTO na priemyselné výrobky bez výnimky, zjednotenie colných sadzieb na 6-miestnej úrovni Harmonizovaného systému. 4. Investície

  • snaha o dokončenie rokovaní o Mnohostrannej dohode o investíciách,

  • garantovanie prijateľného rozvoja v rámci stanovených pravidiel,

  • zabezpečenie rovnakých podmienok pre prístup k investíciám,

  • stanovenie jednotných pravidiel pre ochranu investícií,

  • zabezpečenie stabilného a transparentného legislatívneho prostredia v jednotlivých krajinách. 5. Obchod a hospodárska súťaž

  • Presadzovanie alternatívy jednoduchšieho riešenia, ktorá vyjadruje možnosť zahrnúť túto problematiku do plurilaterálnych dohôd. (Táto alternatíva je schodnejšia, nakoľko poskytuje väčšiu flexibilitu, a tým aj menší odpor zo strany rozvojových krajín. Na druhej strane môže však znamenať do určitej miery aj odklon od základnej myšlienky WTO (zabezpečenie rovnakých multilaterálnych obchodných pravidiel pre všetkých členov WTO) a môže priniesť rozdielne úrovne záväzkov pre členov.)

  • vytvorenie základných princípov platných pre všetkých členov WTO,

  • rozšírenie medzinárodnej spolupráce v oblasti konzultácií, oznamovacej povinnosti a kontroly dodržiavania princípov hospodárskej súťaže,

  • definovanie spoločných prístupov k porušovaniu princípov hospodárskej súťaže z pohľadu dopadu na medzinárodný obchod a investície.

 6. Urovnávanie sporov

  • preskúmanie možností zdokonalenia systému so zameraním sa na dvojznačnosti a slabé stránky systému urovnávania sporov s cieľom zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia rovnakého prístupu pre všetkých,

  • uplatňovanie princípov WTO pri urovnávaní sporov, t.j. rozšírenie Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov aj na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže,

  • zriadenie nezávislej právnej jednotky na Sekretariáte WTO a stálej právnej jednotky pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny.

 7. Uľahčovanie obchodu

  • zjednodušenie, harmonizovanie, automatizácia a podstatná redukcia obchodných dokumentov nevyhnutných pre pohyb tovaru,

  • zjednodušenie obchodných a dopravných dokumentov,

  • zavedenie automatizovaného systému,

  • uplatňovanie moderných colných procedúr,

  • koordinácia kontroly.

 8. Obchod a životné prostredie

  • vyriešenie otázok spojených so životným prostredím, ktoré by mohli komplikovať obchod, zabezpečenie komplementarity medzi ďalšou liberalizáciou obchodu a globálnymi cieľmi ochrany životného prostredia,

  • posilnenie právnej jasnosti vzťahu medzi pravidlami WTO a obchodnými opatreniami prijatými v zmysle multilaterálnych dohôd o životnom prostredí,

  • revízia vzťahu medzi pravidlami WTO a požiadavkami na ekologické označovanie výrobkov a povinné označovanie výrobkov popisujúce výrobné metódy.

  • prehĺbenie vzťahov medzi liberalizáciou obchodu, hospodárskym rozvojom krajiny a ochranou životného prostredia, podpora udržateľného rozvoja

  • všeobecne zameraný mandát pre rokovania, ktorý nebude definovať konkrétne oblasti a výsledky budúcich rokovaní

 9. Obchod a sociálny rozvoj

  • samostatné prerokovávanie s vlastným časovým rámcom a na multiinštitucionálnej úrovni zahrňujúcej všetky dôležité medzinárodné organizácie vrátane WTO

 10. Ochrana duševného vlastníctva

  • definovanie zemepisného pôvodu,

  • urýchlenie rokovaní o zriadení medzinárodného registra o geografickom označovaní pôvodu pre vína a liehoviny,

  • rozšírenie ochrany duševného vlastníctva v audiovizuálnom sektore,

  • snaha o zaradenie tejto problematiky do nového kola napriek tomu, že rozvojové krajiny majú námietky voči prerokovávaniu tejto problematiky v rámci nového kola.

 11. Verejné obstarávanie

  • rozšírenie o nové sektory a nové krajiny,

  • zabezpečenie vysokého stupňa transparentnosti procedúr verejného obstarávania pri stanovení jasného programu postupného otvárania trhov v tejto oblasti,

  • stanovenie harmonogramu na zrušenie výnimiek z princípu nediskriminácie a rozšírenie rozsahu služieb verejného obstarávania.

  • SR nie je členom viacstrannej dohody o vládnom obstarávaní a zaujíma skôr zdržanlivé stanovisko k návrhu začať rokovanie o mnohostranných pravidlách, ktoré by okrem princípu transparentnosti zahŕňali aj otázku prístupu na trh, ktorý nemá nádej na konsenzus. Bude obtiažne zaradiť túto problematiku na negociácie v rámci nového kola rokovaní. Rozvojové krajiny podporujú skôr návrh nezahrnúť do rokovaní aj prístup na trh. SR sa v rámci prístupového procesu do EÚ zaviazala k pristúpeniu k dohode k 31.12.2002.

 12. Nástroje na ochranu trhu

  • revízia niektorých článkov Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (oblasť nenapadnuteľných subvencií),

  • využívanie antidumpingových opatrení - časté používanie antidumpingu kompromituje snahy o liberalizáciu obchodu,

  • problémy rozvojových krajín ohľadne efektívneho využívania Dohody o antidumpingu,

  • zvýšené používanie ochranných opatrení spôsobom, ktorý narúša ďalšiu liberalizáciu.

 13. Elektronický obchod

  • posúdenie potreby prijatia nových, resp. modifikáciu súčasných ustanoví dohôd WTO,

  • posúdenie otázok ciel a zdaňovania elektronických obchodných transakcií,

  • vplyv elektronického obchodu na obchod so službami.

 14. Pracovné normy vo vzťahu k multilaterálnemu obchodnému systému

  • zlepšenie pracovných podmienok najmä v rozvojových krajinách,
  • posúdenie pracovných noriem, či z inštitucionálneho hľadiska je potrebné túto problematiku prerokovávať na pôde WTO,

  • posúdenie spolupráce medzi WTO a ILO (Medzinárodná organizácia práce).

  • rokovanie v širšom kontexte obchodu a sociálneho rozvoja v úzkej spolupráci medzinárodných organizácií, najmä však Medzinárodnej organizácie práce ILO

 15. Transparentnosť WTO

  • zvýšenie transparentnosti WTO najmä vo vzťahu k najmenej rozvinutým krajinám a rozvojovým krajinám.

 16. Implementácia dohôd a dohovorov WTO

  • SR podporuje špeciálne a rozdielne zaobchádzanie pre rozvojové krajiny pre ich lepšie zapojenie sa do multilaterálneho obchodného systému a odporúča podporiť riešenie týchto problémov v časovo obmedzenom období tak, aby boli otázky implementácie dôsledne oddelené od tých problémov, ktorých riešenie je možné v rámci platných dohôd. Taktiež odporúča podporiť hľadanie určitého mechanizmu riešenia, ktorý bude všeobecne smerovať k väčšej disciplíne na pôde WTO v tejto oblasti.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk