Prístup environmentálnych tovarov na trh - od roku 2005

Pracovný dokument „6. návrh Európskeho spoločenstva o prístupe environmentálnych tovarov na trh“ indikuje možnosti realizácie a usmerňovania rokovaní Európskeho spoločenstva o prístupe environmentálnych tovarov na trh podľa ustanovení rozvojovej agendy Doha 2002-2004, v zmysle plnenia požiadaviek paragrafu 31 (iii) Ministerskej deklarácie z Dohy. Je súhrnom špecifických zásad, cieľov a definícií, ktoré sú rozhodujúce pri výbere resp. kategorizácii environmentálnych tovarov. Primárnym cieľom je odstraňovanie tarifných a netarifných prekážok pre environmentálne tovary a služby vo svetovom hospodárstve, ktoré prispeje k liberalizácii obchodu so „zelenými produktmi a službami“ v rozvojových a hospodársky vyspelých štátoch, čo je v súlade s napĺňaním cieľov Miléniovej rozvojovej stratégie a Agendy 21.

Návrh EÚ vychádza zo všeobecne platnej interpretácie environmentálnych tovarov, keďže v súčasnosti neexistuje ich presná definícia, a zo súborov vodiacich princípov, ktoré určujú environmentálne tovary a riešia ich vstup na trh.

Materiál principiálne rozdeľuje environmentálne produkty podľa dvoch kategórií:

· Produkty využívané pri kontrole znečistenia a manažmente zdrojov

· Produkty s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo vyšším priaznivým dopadom na životné prostredie

Princípy navrhnuté v časti II. (6) sú adresné a z hľadiska životného prostredia poskytujú vyčerpávajúci rozsah pre determináciu konkrétnych environmentálnych tovarov, ktorých rozšírené uplatňovanie zabezpečí zníženie znečistenia zložiek životného prostredia a umožní racionálnejšie využívanie prírodných zdrojov. Zároveň uvedené princípy v plnej miere korešpondujú s cieľmi stanovenými v národnej a komunitárnej environmentálnej politike.

Obsahom III. časti je problematika environmentálnych tovarov zobrazená vo vzťahu k definovaniu priemyslu v oblasti životného prostredia a na základe tohto princípu sú tovary rozdelené do dvoch kategórií, čo je dôležité pri vytváraní dohôd k liberálnejšiemu prístupu a pohybu environmentálnych tovarov na trhu.

Časť III. 1 je venovaná kategorizácií sektorov a subsektorov pre environmentálne tovary využívané v oblasti environmentálnych služieb pre kontrolu znečistenia i manažment zdrojov a technológie, ktoré znižujú emisie alebo spotrebu zdrojov.

V časti III. 2 sú uvedené tovary, ktoré svojim charakterom majú buď vyšší priaznivý dopad na životné prostredie alebo nižší negatívny vplyv na životné prostredie. Posúdenie tejto skupiny tovarov III. (14, 15) a klasifikácia tovarov sem zaradených vychádza zo štandardizovaných postupov podľa medzinárodne uznávaných noriem a pravidiel v systéme zahrnutých v skupine noriem ISO 14 000. Špecifikácia vlastností jednotlivých tovarovo-výrobkových skupín sa rieši v podmienkach programov environmentálneho označovania výrobkov na národných a širších regionálnych úrovniach. Pre účasť na činnostiach v tejto oblasti je Slovensko pripravené vzhľadom na realizáciu národného programu označovania „Environmentálne vhodný výrobok“.

 

SR spolupracuje s Komisiou a podporuje snahy Európskeho spoločenstva o jasnejšiu špecifikáciu a kategorizáciu environmentálnych produktov podľa uvedených kritérií. SR si uvedomuje aktuálnosť a dôležitosť predmetných rokovaní a preto navrhla listom zo 
4. apríla 2005 č. 402/2005-310 (požiadavka bola aj odprezentovaná na rokovaní „Výboru 133“ 18. apríla 2005) doplniť 
6. návrh Európskeho spoločenstva o prístupe environmentálnych tovarov na trh o 4 nové kategórie produktov. Uvedený zoznam SR vypracovala prostredníctvom MH SR na základe informácií získaných tak z jednotlivých útvarov MH SR, ako aj z podkladov Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a jednotlivých profesných zväzov a asociácií. Materiál obsahoval tieto položky:

 

a) Heliostar – termické slnečné kolektory, ktoré sa využívajú na prípravu teplej úžitkovej vody, vykurovanie budov a ohrievanie vody v bazénoch

/CN Code: 84191900/

b) jemne mletý vápenec a adsorbenty

/CN Code: 25210000/

c) náterové farby a laky, založené na syntetických polymérnych alebo chemicky upravených prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí

/CN Code: 32091000/

d) kúpacie vane, sprchovacie vane, výlevky a umyvadlá

/CN Code: 39221000/

Prvé dve komodity boli boli EK schválené bez výhrad, schválenie ďalších dvoch podlieha ďalším negociáciám.

9.8.2005 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk