Sprava z ministerskej konferencie Hongkong 2005

VI. Ministerská konferencia WTO, Hongkong, Čína, 2005

V dňoch 13. – 18. decembra 2005 sa v Hongkongu uskutočnila VI. Ministerská konferencia WTO (ďalej len VI. MK), na ktorej sa zúčastnili delegácie 149 členských krajín Svetovej obchodnej organizácie (WTO - World Trade Organization). Na konferencii sa ako pozorovatelia zúčastnili aj zástupcovia ďalších 40 krajín, z ktorých sú viaceré krajiny v prístupovom procese do WTO (napr. Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Irak), ako aj zástupcovia 76 medzinárodných medzivládnych organizácií (Svetová banka, MMF, UNCTAD, OECD, WIPO, ILO, UNEP, WHO, EZVO a pod.) a viacerých mimovládnych organizácií.

Hlavným cieľom členských krajín WTO v Hongkongu bolo dohodnúť sa na základných elementoch ďalšej liberalizácie medzinárodného obchodu v rámci prebiehajúcich rokovaní WTO - „ Rozvojovej agendy z Dohy“ (DDA), ktoré by sa malo ukončiť do konca roku 2006. Od roku 2001 DDA zahŕňa negociácie vo viacerých problematikách, ako aj rokovania o otázkach spojených s implementáciou dohôd WTO vyplývajúcich z predchádzajúcich negociácií. Pre negociácie v oblasti prístupu na trh s poľnohospodárskymi (ďalej AGRI) a priemyselnými výrobkami (ďalej NAMA) je cieľom dohoda o vzorci a ďalších aspektoch znižovania colných sadzieb. V programe rokovaní je tiež príprava záverečnej etapy rokovaní o službách, vytvorenie novej dohody o uľahčovaní obchodu, ako aj viaceré rozvojové problematiky.

Podkladom pre rokovania členských krajín počas VI. MK bol návrh ministerskej deklarácie, ktorý pripravil predseda Generálnej rady WTO v spolupráci s generálnym riaditeľom WTO na základe mnohých konzultácií a rokovaní. Keďže sa napriek rozsiahlym a intenzívnym rokovaniam v rámci prípravy konferencie nepodarilo dospieť ku konsenzu vo väčšine problematík (výnimku tvoril text v oblasti uľahčovania obchodu), predseda Generálnej rady a generálny riaditeľ WTO predložili text k jednotlivým problematikám na vlastnú zodpovednosť a bez konsenzu členských krajín WTO ešte pred konaním samotnej konferencie.

Zasadnutie VI. MK prebiehalo tak, že paralelne sa konali plenárne zasadnutia, rokovania v rámci špeciálnych pracovných zasadnutí ministrov (v rámci tzv. „Green Room“) a expertné konzultácie k jednotlivým negociačným problematikám, ako aj k textu ministerskej deklarácie. Na záver každého dňa sa uskutočnilo zasadnutie na úrovni vedúcich delegácií, počas ktorého sa zhrnuli a zhodnotili všetky zasadnutia uskutočnené v danom dni.

Na plenárnych zasadnutiach vedúci delegácií jednotlivých členských krajín WTO, ako aj zástupcovia viacerých krajín so štatútom pozorovateľa, predniesli oficiálne vystúpenia, v ktorých prezentovali svoje prioritné záujmy v rámci mnohostranných obchodných rokovaní, ale aj svoje skúsenosti a problémy spojené s liberalizáciou obchodu.

Počas druhého dňa plenárnych zasadnutí vystúpila vedúca delegácie SR s prejavom, v ktorom podporila posilnenie systému multilaterálnych pravidiel obchodu a ďalšiu liberalizáciu obchodu prostredníctvom nového kola. V súlade so zásadami postupu delegácie SR na VI. MK, schválenými vládou SR uznesením č. 951/2005 zo dňa 30. novembra 2005, vedúca delegácie SR prezentovala požiadavky a pozície SR týkajúce sa jednotlivých negociačných oblastí.

Rokovania o konkrétnej podobe záverečnej deklarácie a jeho konkrétnych problematík prebiehali v rámci konzultačných expertných skupín, ktoré boli vytvorené k nasledovným kľúčovým okruhom – poľnohospodárstvo, NAMA, implementácia dohôd WTO a obchod a rozvoj. Ich cieľom bolo nájsť kompromisný text ministerskej deklarácie, ktorý bude akceptovateľný všetkými členmi WTO. Po piatich dňoch intenzívnych rokovaní sa VI. MK skončila prijatím záverečnej Deklarácie ministrov, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 vrátane príloh A - D, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych výrobkov, služieb, uľahčovania obchodu a rozvojových problematík.

SR sa aktívne zapájala do všetkých negociácií a prostredníctvom EK prezentovala a obhajovala svoje stanoviská a pozície za jednotlivé negociačné oblasti. Po vstupe SR do EÚ a v nadväznosti na existenciu spoločnej obchodnej politiky EÚ prezentuje Európska komisia spoločné záujmy všetkých členských krajín EÚ na pôde WTO. Pozície jednotlivých členských krajín ovplyvňujú tvorbu spoločnej pozície EÚ, ktorú následne EK jednotne prezentuje vo WTO.

Počas zasadnutia VI. MK WTO sa uskutočnilo päť zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC) na úrovni ministrov ČK EÚ a zároveň sa každý deň konali koordinačné stretnutia Výboru 133 Rady EÚ na úrovni stálych zástupcov („Titulaires“), v rámci ktorých každá členská krajina EÚ obhajovala svoje priority a reagovala na vývoj v jednotlivých negociačných oblastiach. SR aktívne vystúpila na každom z uvedených zasadnutí na základe mandátu stanoveného vládou SR v rámci „Zásad postupu delegácie SR na VI. MK v Hongkongu“.

Na záver VI. Ministerskej konferencie v Hongkongu bola všetkými 149 členskými krajinami WTO prijatá záverečná deklarácia ministrov, ktorá stanovila termíny pre prípravu modalít pre ukončenie kola mnohostranných obchodných rokovaní. Materiál je štrukturovaný podľa textu záverečnej deklarácie z Hongkongu a zároveň ju hodnotí z pohľadu SR.

Z á v e r

Priebeh a výsledky VI. MK WTO dokázali, že napriek viacerým zásadne rozdielnym stanoviskám a pozíciám si členské krajiny WTO uvedomujú potrebu vyslania jasného politického signálu podpory multilaterálneho obchodného systému a nového kola ďalšej liberalizácie obchodu pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vo väčšine členských krajín WTO.

Odsúhlasením ministerskej deklarácie a stanovením konkrétnych termínov v jednotlivých negociačných oblastiach členské krajiny jednoznačne vyjadrili podporu ďalšej liberalizácie obchodu s cieľom ukončenia nového kola mnohostranných obchodných rokovaní do konca roku 2006.

Prijatie deklarácie ministrov je v súlade s cieľmi, ktoré si Slovenská republika v rámci VI. MK vytýčila a ktoré boli obsiahnuté v Zásadách postupu delegácie SR na VI. MK v Hongkongu, schválených vládou SR uznesením č. 951/2005 zo dňa 30. novembra 2005. Odsúhlasenie ďalšieho postupu v negociáciách a potvrdenie princípov „single undertaking“, transparentnosti, podpory trvalo udržateľného rozvoja, zvláštneho a rozdielneho zaobchádzania pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny vytvárajú priestor pre dosiahnutie väčšej vyrovnanosti výhod a prínosov, ktoré vytvára stabilný a nediskriminačný multilaterálny obchodný systém pre všetkých členov WTO.

Počas VI. MK sa pravidelne konali koordinačné porady členských krajín EÚ s cieľom aktuálneho zhodnotenia daného stavu rokovaní a prípravy spoločnej pozície EÚ. Na záver VI. Ministerskej konferencie v Hongkongu všetkých 149 členských krajín WTO prijalo záverečnú deklaráciu, ktorá znamená krok vpred smerom k odsúhlaseniu rámca modalít pre ukončenie nového kola mnohostranných obchodných rokovaní.

K najvýznamnejším výsledkom deklarácie z Hongkongu patria tieto problematiky:

- dohoda konečného termínu pre odstránenie všetkých foriem vývozných subvencií v poľnohospodárstve ku koncu roka 2013,

- dohoda o odstránení vývozných subvencií pre bavlnu v roku 2006,

- zabezpečenie bezcolného a bezkvótového prístupu na trh pre výrobky z 32 najmenej rozvinutých krajín,

- v oblasti poľnohospodárstva a priemyselných výrobkov vytvorenie dôležitého rámca pre plné modality,

- v oblasti služieb dohodnutie textu pre ďalší postup v negociáciách za uvedenú oblasť.

Ďalšie informácie je možné získať na stránke:

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/min05_e.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk