Zhrnutie problematík z ministerskej deklarácie, Hongkong 2005

1. Poľnohospodárstvo

 

Text ministerskej deklarácie zo VI. MK WTO, ktorá sa uskutočnila v Hongkongu obsahuje potvrdenie záväzkov členských krajín WTO v rámci mandátu pre poľnohospodárstvo stanovených v článku 13 ministerskej deklarácie z Dohy. Súčasne zdôrazňuje rozvojový aspekt stanovený v rozvojovej agende z Dohy.

Ministerská deklarácia poskytuje záväzok zabezpečiť postupné a paralelné odstránenie všetkých foriem vývozných subvencií a všetkých ekvivalentných vývozných opatrení na agroprodukty do konca roku 2013. Významná časť bude odstránená v prvej polovici implementačného obdobia. Pri štátnych vývozných obchodných podnikoch došlo k určitej zhode o postupe pri odstraňovaní aktivít deformujúcich obchod, vrátane odstránenia im, alebo nimi poskytovaných vývozných náhrad, financovanie zo strany vlády a odpisovanie strát. V rámci potravinovej pomoci deklarácia poskytuje záväzok udržať jej adekvátnu úroveň a vziať do úvahy záujmy pomoc prijímajúcich krajín, núdzové situácie a zabrániť komerčnému zneužitiu a pokračovaniu v poskytovaní exportných náhrad. Disciplíny týkajúce sa vývozných úverov, vývozných garancií, štátnych obchodných podnikov a potravinovej pomoci budú uzavreté do 30. apríla 2006, vrátane adekvátnych zvýhodnení najmenej rozvinutých krajín a krajín závislých na potravinovej pomoci.

V rámci piliera prístup na trh sa dosiahol pokrok v rámci ad valorem ekvivalentov. Boli prijaté 4 pásma lineárneho zníženia colných sadzieb tak pre vyspelé krajiny, ako aj pre rozvojové krajiny s možnosťou odchýlok a v súlade s princípmi flexibility, paralelizmu a rešpektovania kategórie citlivých výrobkov. Súčasťou návrhu ministerskej deklarácie je aj dohoda pokračovať v definovaní prahových hodnôt, vrátane prahových hodnôt pre rozvojové krajiny. Rozvojové krajiny budú mať možnosť stanoviť vhodné množstvo colných položiek ako špeciálne výrobky a budú mať rovnako právo uplatniť zvláštny ochranný mechanizmus (SSM), založený na množstve dovozov a cene.

V rámci piliera domáce podpory boli dohodnuté 3 pásma znižovania celkovej viazanej agregovanej miery podpôr (AMS) v rámci redukcie obchod narúšajúcich podpôr s najvyššími lineárnymi znižovaniami v najvyšších pásmach. Stanovená je najvyššia úroveň znižovania pre krajiny s najvyššou úrovňou podpôr, stredné pásmo pre dvoch členov so strednou úrovňou podpôr a najnižšie pásmo pre ostatné štáty, vrátane rozvojových krajín. Naviac vyspelé krajiny nachádzajúce sa v nižších pásmach redukcie, ktoré majú relatívne vysokú mieru viazaných agregovaných podpôr, vykonajú ďalšiu dodatočnú redukciu AMS. Pri rokovaniach o znižovaní domácich podpôr narúšajúcich obchod budú definované disciplíny v súlade s „júlovým balíčkom“ prijatým Generálnou radou WTO v roku 2004.

Na VI. MK bola dohodnutá intenzívna práca na všetkých závažných problémoch, aby sa mohli naplniť ciele stanovené na IV. MK v Dohe. Do 30. apríla 2006 budú stanovené spôsoby (modality) liberalizácie a do 30. júla 2006 úplný návrh programu, založený na stanovených spôsoboch (modalitách).

 

Stanovisko SR :

Závery pre Slovenskú republiku obsiahnuté v Ministerskej deklarácií zo VI. MK WTO v Hongkongu k jednotlivým pilierom rokovaní sú v podstate akceptovateľné. V oblasti prístupu na trh ide najmä o špecifikovanie citlivých výrobkov SR a o systém zvláštnych ochranných opatrení, ktorého zachovanie v pravidlách WTO je potrebné z dôvodu ochrany domácich agropotravinárskych pododvetví v prípadoch neúmerného rastu dovozu. V oblasti domácich podpôr SR požaduje ponechanie „Green Boxu“. Ide o súbor opatrení, ktorý by mal byť naďalej vyňatý z akéhokoľvek zníženia, avšak mal by byť predmetom revízie a precizovania pravidiel v záujme zachovania charakteru, ktorý nenarúša obchod. Odsúhlasený návrh spôsobov obsahuje tiež previazanosť na neobchodné aspekty. Tieto opatrenia sa týkajú predovšetkým všeobecných služieb (výskum, marketing a poradenstvo, propagačné služby, inšpekčné služby, školenia, služby infraštruktúry), verejného držania zásob pre potravinovú pomoc, domácej potravinovej pomoci, priamych platieb výrobcom, finančnej účasti vlády na poistení príjmov a príjmov z programov záchranných sietí, ďalej platieb na podporu pri prírodných katastrofách, na štrukturálne úpravy pre výrobcov, ktorí končia s poľnohospodárskou činnosťou, na štrukturálne úpravy prostredníctvom investičnej pomoci, platieb v rámci enviromentálnych programov a platieb v rámci programov regionálnej pomoci.

 

V rámci problematiky bavlny sa členské krajiny WTO v ministerskej deklarácii zaviazali odstrániť všetky formy vývozných subvencií vo vyspelých krajinách v roku 2006 a v rámci prístupu na trh vyspelé krajiny poskytnú voľný prístup na trh (bez ciel a kvót) najmenej rozvinutým krajinám. Aj napriek definovaniu problematiky odstránenia všetkých foriem vývozných a výrobných náhrad a konkrétnym návrhom na postup, je potrebné pokračovať v negociáciách s cieľom dosiahnuť konsenzus medzi členmi. Členské štáty sa zaviazali pokračovať v negociáciách o odstránení trh narúšajúcich výrobných náhrad pre bavlnu a implementovať konečné rozhodnutie v skrátenom období.

Stanovisko SR :

V tejto oblasti Slovenská republika podstate nemá problém akceptovať požiadavky iniciátorov, pretože SR nie je producentom bavlny a podporuje postoj Komisie v rámci znižovania podpôr poskytovaných vyspelými krajinami.

 

 

2. Oblasť prístupu na trh nepoľnohospodárskych výrobkov (NAMA):

 

Ministerská deklarácia v oblasti NAMA potvrdzuje záväzok z Ministerskej deklarácie z Dohy a prijíma tzv. švajčiarsky vzorec na zníženie alebo odstránenie ciel vrátane zníženia alebo odstránenia colných špičiek, vysokých ciel a colnej eskalácie, ako aj netarifných prekážok v obchode. Zároveň potvrdzuje význam zvláštneho a rozdielneho zaobchádzania a menšej než plnej reciprocity v znižovaní ciel pre rozvojové krajiny a nariaďuje Negociačnému výboru NAMA, aby dokončil v čo najkratšom čase detaily týkajúce sa vytvorenia základných úrovní neviazaných ciel formou prístupu nelineárneho navýšenia.

V oblasti NAMA zostáva ešte veľa práce pre konečné dohodnutie modalít do 30. apríla 2006 a na predložení návrhov postupov najneskôr do 31. júla 2006.

 

 

Stanovisko SR:

Podľa SR je dosiahnutý text v oblasti prístupu na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami málo ambiciózny. SR plne podporuje pokračovanie rokovaní v tejto oblasti, ako aj dosiahnutie dohody o plných modalitách k 30. aprílu 2006. Taktiež v oblasti netarifných prekážok obchodu by sa mal dosiahnuť významnejší pokrok. V súčasnosti je potrebné pokračovať v negociáciách a zamerať sa na dodržanie termínu pre stanovenie modalít v NAMA.

3. Rovnováha medzi poľnohospodárstvom a NAMA

 

Deklarácia udáva nový prvok v rokovaniach o prístupe na trh v AGRI a NAMA, pretože požaduje zabezpečiť porovnateľne vysokú úroveň ambícií v prístupe na trh medzi týmito dvoma najdôležitejšími negociačnými oblasťami. Táto ambícia má byť dosiahnutá vyrovnaným a proporcionálnym spôsobom, na základe princípu zvláštneho a rozdielneho zaobchádzania.

 

Stanovisko SR:

V oblasti rovnováhy medzi poľnohospodárstvom a priemyselnými výrobkami (vzťah AGRI – NAMA) bude potrebné sústrediť sa na vyjasnenie tohto vzťahu, pretože ambícia zabezpečiť rovnaké znižovanie ciel v oblasti priemyselných i poľnohospodárskych výrobkov na jednej strane môže priniesť pozitívne výsledky v reálnom prístupe na trh, na druhej strane môže vytvoriť nežiadúci tlak na ostatné negociačné oblasti.

 

 

4. Obchod so službami

 

V oblasti služieb deklarácia stanovuje, že táto oblasť musí byť zameraná na podporu ekonomického rastu všetkých obchodných partnerov a na rozvoj rozvojových a najmenej rozvinutých krajín. Členské krajiny WTO sú vyzvané, aby sa na rokovaniach usilovali o dosiahnutie vyššej úrovne liberalizácie obchodu so službami pri zohľadnení veľkosti ekonomík jednotlivých krajín, ako aj veľkosti jednotlivých sektorov v službách. Je potrebné zintenzívniť rokovania v oblasti obchodu so službami v súlade s princípmi, prístupmi a časovými rozvrhmi stanovenými v Prílohe C Ministerskej deklarácie.

Príloha C stanovuje ciele v jednotlivých spôsoboch poskytovania služieb a zároveň predkladá časový rámec pre úspešné ukončenie rokovaní v službách. V rámci tohto časového rozvrhu je stanovený termín na predloženie druhej série revidovaných ponúk v službách – do 31. júla 2006, pričom konečné listiny koncesií by mali byť predložené do 31. októbra 2006. Cieľom je ukončiť rokovania do konca roku 2006.

Stanovisko SR:

Z pohľadu SR je text ministerskej deklarácie za oblasť služieb málo ambiciózny, SR podporuje základný cieľ rokovaní v službách, t.j. zabezpečenie ďalšej liberalizácie obchodu so službami a poskytnutie efektívneho prístupu na trh pre všetkých členov WTO. Plne podporujeme stanovenie konkrétnych termínov na predloženie druhej série revidovaných ponúk, ktoré dúfame, že prinesú skutočné, reálne záväzky v tejto oblasti. SR je znepokojená skutočnosťou, že väčšina členských krajín WTO odmietla stanovenie záväzných multilaterálnych číselných cieľov v tejto oblasti (povinnosť krajín liberalizovať istý počet sektorov služieb, ktoré zohľadňujú stupeň rozvoja danej krajiny). Predpokladáme však, že komplementárne plurilaterálne rokovacie metódy prinesú zefektívnenie rokovaní a vylepšenie záverečných ponúk za oblasť služieb.

5. Pravidlá

Ministerská deklarácia venovaná oblasti pravidiel pripomína mandát z Dohy a prikladá v Prílohe D rámec na pokračovanie negociácií v tejto oblasti. Príloha D sa týka antidumpingu, dotácií a ochranných opatrení, vrátane dotácií do rybolovu, ako aj regionálnych obchodných dohôd.

Oblasť pravidiel pre antidumping, subvencie a vyrovnávacie opatrenia (AD, SCM) vrátane dotácií pre rybolov je zameraná na ďalší postup rokovaní s cieľom objasniť a vylepšiť existujúce pravidlá v tejto oblasti. Deklarácia zároveň vyzýva členské krajiny WTO, aby sa vyhli neoprávnenému používaniu antidumpingových opatrení a zintenzívnili negociačný proces v tejto oblasti.

Stanovisko SR:

SR podporuje vylepšenie pravidiel a zúženie priestoru pre zneužívanie opatrení na ochranárske účely, ako aj zefektívnenie existujúcich pravidiel s cieľom skrátiť procedúry a posilniť kontrolnú, ako aj vynucovaciu funkciu daných pravidiel.

 

Oblasť pravidiel pre regionálne obchodné dohody (RTAs)- deklarácia v tejto časti konštatuje, že RTAs sa stali dôležitým prvkom obchodnej politiky prakticky všetkých členských krajín. Pokrok bol dosiahnutý pri definovaní jednotlivých prvkov transparentnosti RTAs, čo sa týka najmä zlepšenia súčasných postupov pri zhromažďovaní faktických informácií o RTAs. Zároveň je potrebné zintenzívniť úsilie pri riešení zostávajúcich systémových otázok tak, aby predbežné rozhodnutie o transparentnosti RTAs bolo prijaté do 30. apríla 2006 a aby prijateľné závery v tejto oblasti boli dosiahnuté do konca roka 2006.

Stanovisko SR:

Na vyjasnení a zlepšení pravidiel pre RTAs majú záujem všetky členské štáty. SR podporuje cieľ ukončiť rokovania a prijať akceptovateľné závery v tejto oblasti do konca roka 2006.

 

 

6. Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS)

 

Deklarácia v oblasti TRIPS berie na vedomie správu predsedu Špeciálneho výboru Rady TRIPS o postupe v rokovaniach o vytvorení multilaterálneho systému notifikácií a zemepisných označení pre vína a liehoviny (GI´s). Ministerská deklarácia súhlasí s intenzifikáciou rokovaní s cieľom uzavrieť ich v časovom rámci, tak ako predpokladá Deklarácia z Dohy.

Stanovisko SR:

Text deklarácie v oblasti TRIPS je málo ambiciózny a SR podporí aktívnejší prístup zo strany ostatných členských krajín WTO k vytvoreniu multilaterálneho systému notifikácií a zemepisných označení.

TRIPS a verejné zdravie

V tejto oblasti deklarácia potvrdzuje dôležitosť rozhodnutia Generálnej rady z 30. augusta 2003 vo veci implementácie mandátu z Dohy o Dohode TRIPS a zdraví obyvateľstva, ako aj dôležitosť prílohy k Dohode TRIPS, ktorá nahradzuje jej ustanovenia. Ministerská deklarácia víta pokrok dosiahnutý v Rade pre TRIPS, ako aj rozhodnutie Generálnej rady zo dňa 6. decembra 2005, ktorým bol schválený dodatok k Dohode TRIPS.

Stanovisko SR:

SR víta prijatie deklarácie v oblasti verejného zdravia, pretože ide o uľahčenie prístupu chudobných krajín k lacnejším generikám patentovaných liekov a zabezpečuje ich dostupnosť predovšetkým v krízových situáciách ohrozujúcich značnú časť populácie najmenej rozvinutých krajín (AIDS, tuberkulóza, malária a iné rozšírené ochorenia).

 

7. Životné prostredie

 

Ministerská deklarácia podporila pokračovanie rokovaní v súlade s mandátom z Dohy. Zároveň je potrebné zintenzívniť všetky aktivity, aby sa spomínaný mandát naplnil v plnom rozsahu. Členské krajiny WTO zároveň akceptujú dosiahnutý pokrok vo vzťahoch medzi pravidlami WTO a špecifickými obchodnými záväzkami v rámci multilaterálnych environmentálnych dohôd.

 

Stanovisko SR:

SR podporuje snahu o zintenzívnenie rokovaní s cieľom naplnenia mandátu v tejto oblasti a aktívne podporuje výraznú liberalizáciu obchodu s výrobkami majúcimi pozitívny dopad na životné prostredie.

 

 

8. Uľahčovanie obchodu

 

V rámci deklarácie je opätovne potvrdený mandát z Dohy a modality pre rokovanie o uľahčovaní obchodu sú obsiahnuté v prílohe D. Ich cieľom je uzatvoriť novú Dohodu WTO o uľahčovaní obchodu. Oblasť uľahčovania obchodu je jedinou negociačnou oblasťou, k textu ktorej sa podarilo nájsť konsenzus už počas prípravného procesu. Deklarácia vyjadruje ocenenie rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám (LDCs), ktoré v rámci negociácií o uľahčovaní obchodu prispeli cennými vstupmi formou prezentácií národných skúseností v reformných procesoch uľahčovania obchodu a odporúča členom pokračovať v podpore vzájomnej výmeny informácií. V tejto oblasti je dôležité pokračovať v procese identifikácie individuálnych potrieb a priorít členov a odhadnúť náklady na ich implementáciu. Zároveň sa odporúča relevantným medzinárodným organizáciám pokračovať v pomoci členom v tomto procese a naďalej pokračovať v negociáciách. Tiež sa vyzdvihuje dôležitosť technickej pomoci a budovania kapacít v rozvojových krajinách a LDCs.

Stanovisko SR:

Základným negociačným cieľom je rokovať o novej dohode WTO o uľahčovaní obchodu, a preto SR podporuje vytvorenie multilaterálneho rámca pravidiel o uľahčovaní obchodu založeného na princípoch WTO v súlade s harmonizáciou postupov vedúcich k zjednodušeniu celého systému pri uskutočňovaní obchodu, ktoré zahŕňajú zjednodušenie colných predpisov, prenos a spracovanie dokumentov, rýchlejšie vybavovanie na hraniciach a transparetnosť v colnom konaní a pod. Rozvojové krajiny podmieňujú prijatie Dohody o uľahčovaní obchodu poskytnutím rozsiahlej technickej pomoci v tejto oblasti.

 

 

9. Urovnávanie sporov

Ministerská konferencia konštatuje pokrok v procese riešenia sporov a plne akceptuje správu predloženú predstaviteľom negociačného výboru WTO na urovnávanie sporov (DSU). Správa informuje o tom, že všetky otázky, týkajúce sa doplnenia jednotlivých návrhov na zmenu pravidiel a zlepšenie fungovania systému urovnávania sporov boli akceptované.

Stanovisko SR:

SR víta prijatie deklarácie v tejto oblasti.

 

10. Zvláštne a rozdielne zaobchádzanie (ďalej len SDT)

 

Rozvojové aspekty sú uvedené v každej negociačnej oblasti a z pohľadu rozvojových a najmenej rozvinutých krajín patria k najdôležitejším prvkom DDA. Ministerská deklarácia zdôrazňuje význam SDT opatrení, ktoré sú integrálnou súčasťou jednotlivých dohôd WTO, zdôrazňuje záväzok spresniť a zefektívniť opatrenia SDT. Zároveň oceňuje doteraz vykonanú prácu v oblasti špecifických návrhov najmenej rozvinutých krajín, pričom zdôrazňuje, že podstatnú časť práce je potrebné vykonať a ukladá termín na predloženie odporúčaní v tejto oblasti do konca decembra 2006. Tiež odporúča sústrediť sa na nedostatočný pokrok v rokovaniach o prierezových otázkach a ukladá predložiť jasné odporúčania do decembra 2006.

oblasti malých a ekonomicky zraniteľných ekonomík deklarácia vyzýva členské krajiny na prijatie špecifických opatrení, ktoré by uľahčili ďalšiu integráciu malých a ekonomicky zraniteľných krajín do mnohostranného obchodného systému a zároveň ukladá monitorovať vývoj návrhov malých ekonomík v negociačných skupinách s cieľom poskytnúť odpovede na ich návrhy súvisiace s obchodom v termíne najneskôr do 31. decembra 2006.

 

Ministerská deklarácia sa tiež zaoberá technickou spoluprácou a budovaním kapacít, v rámci ktorých oceňuje podstatné zvýšenie poskytnutej technickej pomoci súvisiacej s obchodom a odporúča v budúcnosti posilniť partnerstvo a koordináciu s ostatnými agentúrami a regionálnymi organizáciami pri plánovaní a implementácii programov technickej spolupráce. Deklarácia tiež zdôrazňuje cieľ iniciatívy „Pomoc pre obchod“ (Aid for Trade) pomôcť rozvojovým, ale predovšetkým najmenej rozvinutým krajinám pri budovaní vlastných kapacít a infraštruktúry súvisiacej s obchodom.

 

Stanovisko SR:

SR podporuje pokračovanie rokovaní o rozvojovej dimenzii nového kola, ktoré sú venované rozvojovej pomoci a budovaniu kapacít pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v týchto krajinách.

 

 

 

 

 

11. Ostatné

Prístupové procesy do WTO

Krajiny privítali nové členské krajiny, ktoré vstúpili do WTO od konania predchádzajúcej konferencie v Kankúne, t.j. od septembra 2003 (Kambodža, Nepál, Saudská Arábia), resp. ktoré ukončili prístupový proces a u ktorých sa už čaká iba na ratifikáciu vstupu podľa domácej legislatívy ( Tonga). Na základe uvedeného sa počet členských krajín WTO zvýši zo 149 na 150.

Riešenie problematiky banánov

 

Otázku problematiky banánov otvoril Honduras v mene všetkých latinsko-amerických krajín a krajín južnej Ameriky, pričom obvinil Európsku úniu z diskriminačných opatrení, ktoré znevýhodňujú tieto krajiny v prístupe na trh a znemožňujú zvýšiť ich podiel na trhu EÚ. EK je pripravená na ďalšie konzultácie k tejto problematike, či už na dvojstrannej alebo na multilaterálnej úrovni na pôde WTO. Presný termín týchto konzultácií bude stanovený dodatočne.

Stanovisko SR :

Slovenská republika uprednostňuje čo najnižšie colné sadzby pre dovoz banánov, čo by malo viesť k zníženiu spotrebiteľských cien banánov na domácom trhu. SR tiež podporila prechod na systém výhradne colnej ochrany.

Anglické znenie ministerskej deklarácie (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk