Ženeva 2009

VII. Ministerská konferencia WTO, Ženeva, 2009

V dňoch 30. novembra až 2. decembra 2009 sa v Ženeve uskutočnila 7. Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Konferencie sa zúčastnilo 147 členských krajín a 56 pozorovateľov, vrátane medzinárodných organizácií a 22 krajín uchádzajúcich sa o vstup do WTO.

Delegácia SR počas 7. MK a na koordinačných stretnutiach členských štátov Európskej únie, ktoré sa konali na úrovni Výboru 133 titulárov a Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC), vyzdvihla význam a prínos efektívneho a plnohodnotného fungovania WTO pre multilaterálny obchodný systém, a to najmä v kontexte súčasnej hospodárskej krízy; podporila úlohu WTO v boji s protekcionistickými opatreniami a úsilie o ďalšie zlepšenie transparentnosti, efektívnosti a celkového fungovania WTO, konkrétne v oblastiach mechanizmu previerok obchodných politík členských štátov, posilnenia úlohy jednotlivých výborov WTO, vonkajšej transparentnosti a prístupových procesov; zdôraznila potrebu pokračovania plnenia pracovného programu z Dohy a urýchleného ukončenia DDA.

Ministerská konferencia (MK) je najvyšším výkonným orgánom WTO a uskutočňuje sa najmenej raz za dva roky. Má výhradné právo prijímať záväzné rozhodnutia ku všetkým otázkam multilaterálneho obchodného systému, k dohodám WTO, ako aj k multilaterálnym rokovaniam o liberalizácii obchodu.

Ostatná 6. MK sa uskutočnila v dňoch 13. – 18. decembra 2005 v Hongkongu a bola zameraná na posúdenie pokroku procesu multilaterálnych rokovaní o liberalizácii obchodu pod názvom Rozvojová agenda z Dohy (DDA). Následne rokovania o DDA pokračovali s tým, že ich výsledky by mala schváliť ďalšia MK. Napriek intenzívnemu procesu rokovaní o DDA a niekoľkým pokusom dosiahnuť dohodu počas stretnutí aj za účasti ministrov sa však doteraz nepodarilo dosiahnuť medzi členskými krajinami WTO konsenzus.

V tejto situácii, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že od 6. MK uplynuli už takmer 4 roky, bolo prijaté rozhodnutie, že 7. MK bude štandardnou ministerskou konferenciou. Jej hlavnou témou bolo WTO, multilaterálny obchodný systém a súčasné globálne ekonomické prostredie. Prerokované boli nasledujúce body programu:

1. prehľad aktivít WTO;

2. rozhodnutia ministrov;

3. termín a miesto konania VIII. MK;

4. voľba predsedov a podpredsedov.

Zasadnutie bolo organizované formou plenárneho zasadnutia a dvoch pracovných schôdzí, ktoré sa konali paralelne s formálnym plenárnym zasadnutím. Témami týchto pracovných schôdzí boli:

  • Prehľad aktivít WTO, vrátane pracovného programu z Dohy – uskutočnilo sa 1. decembra pod vedením generálneho riaditeľa WTO Pascala Lamyho

P. Lamy zdôraznil, že pre dosiahnutie čo najskoršieho zavŕšenia rokovaní DDA je potrebné prejsť od politických vyhlásení ku konkrétnym činom a prehodnoteniu doterajších pozícií všetkých členských krajín WTO. Začiatkom roku 2010 by sa malo uskutočniť ministerské stretnutie za účelom zhodnotenia aktuálneho stavu rokovaní DDA. P. Lamy označil za kľúčové dosiahnutie pokroku v politicky citlivých otázkach ako sú SSM, tropické produkty, bavlna, flexibility v NAMA, sektorové iniciatívy, subvencie do rybolovu, duševné vlastníctvo. Poukázal na rastúcu tendenciu uzatvárania regionálnych obchodných dohôd, ktoré môžu byť prechodným krokom k multilaterálnej liberalizácii, je však potrebné dôsledne zachovať ich kompatibilitu s pravidlami WTO. Vyzval na urýchlenie prebiehajúcich prístupových procesov v prípade najmenej rozvinutých krajín. V rámci diskusie členské krajiny zdôraznili potrebu, aby sa začiatkom roku 2010 uskutočnili ministerské rokovania za účelom zhodnotenia aktuálneho stavu rokovaní DDA a odstránenia pretrvávajúcich názorových rozdielov. Krajiny zobrali na vedomie plánované stretnutie vyšších štátnych úradníkov (SOM) v decembri 2009 a navrhli vypracovanie tzv. roadmap rokovaní pre rok 2010 (každomesačné stretnutia SOM a paralelné zasadnutia negociačných orgánov). Konštatovali značný pokrok dosiahnutý od konferencie v Hongkongu, avšak pre úspešné zavŕšenie rokovaní DDA v roku 2010 je potrebné pokrok ešte urýchliť. Úspešné zavŕšenie rokovaní DDA by prispelo k oživeniu globálnej ekonomiky. Väčšina krajín zopakovala svoje ofenzívne záujmy v rámci DDA a označila decembrové modality z roku 2008 za východiskové. Rozvojové krajiny dôrazne upozornili na potrebu rešpektovať rozvojovú dimenziu DDA.

  • Príspevok WTO k obnove, rastu a rozvoju – uskutočnilo sa 2. decembra pod vedením čílskeho ministra obchodu Andrésa Velasca

A. Velasco pripomenul, že obchod je úzko prepojený na iné oblasti ekonomiky a posilnenie multilaterálneho systému a ukončenie rokovaní o DDA sú dôležité najmä teraz v čase krízy, keď štátne rozpočty majú problémy. Konštatoval, že hoci viaceré členské krajiny WTO prijali záchranné balíky, a v niektorých prípadoch aj ochranné obchodné opatrenia, protekcionizmus nezvíťazil a WTO zohralo veľmi dôležitú rolu podrobným monitorovaním protekcionistických opatrení. Uviedol, že je potrebné využiť analytické kapacity WTO a v jej ďalších aktivitách používať princíp FIT (princíp plnej účasti, inkluzívnosti a transparentnosti). Pre dosiahnutie skutočnej univerzálnosti WTO je tiež potrebné urýchliť procesy vstupu nových krajín do WTO. Ďalšou veľkou výzvou v budúcnosti budú klimatické zmeny. Členské krajiny sa zhodli na tom, že monitorovací mechanizmus protekcionistických opatrení je veľmi dôležitým nástrojom boja voči protekcionizmu. Ukončenie rokovaní o DDA by podporilo globálnu ekonomiku, pomohlo viac otvoriť trhy a významne pôsobilo proti protekcionistickým tendenciám.

7. MK tiež vzala na vedomie správy predložené Generálnou radou o jednotlivých pracovných orgánoch WTO.

7. MK v bode rozhodnutia ministrov odsúhlasila predĺženie moratórií na neuplatňovanie ciel na elektronický obchod a na neriešenie niektorých špecifických problémov v oblasti obchodných aspektov práv duševného vlastníctva prostredníctvom mechanizmu na urovnávanie sporov na pôde WTO.

Ministri ďalej rozhodli, že ďalšia MK sa uskutoční na konci roka 2011, miesto konania zatiaľ nie je známe. Ministri poverili Generálnu radu WTO, aby viedla konzultácie o zvolení predsedu a troch podpredsedov budúcej MK.

Na záver rokovaní nebola prijatá žiadna formálna záverečná deklarácia. Predseda MK Andrés Velasco na vlastnú zodpovednosť poskytol zhrnutie 7. MK, v ktorom konštatoval, že prítomnosť vyše 3 tisíc delegátov potvrdzuje dôležitosť, ktorú členovia prikladajú WTO. V pozadí MK bola globálna hospodárska a finančná kríza a ministri sa preto sústredili na to, ako môže WTO napomôcť pri ekonomickom ozdravení. Medzi ministrami panuje zhoda, že obchod a ukončenie DDA by prispeli k ekonomickému rastu a zníženiu chudoby, pričom rozvojový aspekt musí ostať v centre pozornosti. Ministri potvrdili potrebu ukončiť kolo DDA v roku 2010 a zorganizovať „stock-taking“ v prvom štvrťroku 2010. Panuje tiež zhoda, že práca na úrovni vyšších štátnych úradníkov by mala pokračovať. Názorové rozdiely v niektorých substantívnych otázkach pretrvávajú, je však potrebné stavať na pokroku, ktorý sa doteraz podarilo dosiahnuť a neotvárať už stabilizované texty. Je jasné, že AGRI a NAMA ostávajú prioritou, ale je treba riešiť aj ďalšie oblasti ako služby, pravidlá a uľahčovanie obchodu. Prioritnú pozornosť si zaslúžia potreby LDCs, ide najmä o bezcolný a bezkvótový prístup na trh, bavlnu a výnimku (waiver) pre LDCs v službách. Medzi ministrami panuje zhoda, že otázka regionálnych a bilaterálnych obchodných dohôd je dôležitá pre multilaterálny systém, tieto dva prístupy by mali fungovať komplementárnym spôsobom. Niektorí členovia navrhli zlepšenie mechanizmu transparentnosti pre regionálne obchodné dohody. Čo sa týka prístupových procesov do WTO, panuje široká zhoda, že technická pomoc má v tomto procese dôležité miesto. Niektorí členovia navrhli výmenu skúseností z prístupových procesov. V zrýchlení prístupových procesov niektorí členovia preferujú kolektívny prístup a iní sú za tradičné bilaterálne kanály. Ministri sú v zhode v tom, že samotné otváranie trhov pre RK a LDCs nestačí, dôležité je budovanie kapacít a udržanie dynamiky v Aid for Trade. Ministri ocenili monitorovaciu a analytickú prácu WTO, týka sa to predovšetkým monitorovania protekcionistických opatrení, ktoré pomohlo odradiť krajiny od používania takýchto opatrení. Mnohé krajiny podčiarkli dôležitosť systému riešenia sporov WTO, kde niektoré krajiny žiadali, aby systém viac zohľadňoval potreby malých a chudobných členov. Viacerí ministri ako jednu z budúcich otázok, ktoré by malo riešiť WTO, navrhli klimatické zmeny; odstránením bariér obchodu s environmentálnymi produktmi môže WTO prispieť k tejto téme. Viaceré krajiny otvorili otázku potravinovej a energetickej bezpečnosti. Niektoré RK sú znepokojené privátnymi štandardmi v obchode. Spomenuté bolo aj vládne obstarávanie, hospodárska súťaž a investície. Objavili sa aj hlasy volajúce po prehĺbení spolupráce s ostatnými medzinárodnými organizáciami. Je široký konsenzus, že zodpovednosť WTO ide nad rámec DDA, ukončenie kola by však malo silu stimulačného balíka pri minimálnych rozpočtových výdavkoch.

Ďalšie informácie je možné získať na stránke:

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_e.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk