Antidumpingové opatrenia

Dumping predstavuje predaj tovaru jednej krajiny na trh druhej krajiny za cenu nižšiu, ako je jeho normálna hodnota, pričom spôsobuje alebo hrozí spôsobiť škodu domácemu priemyslu, alebo odďaľuje zavedenie domácej výroby. Pred takýmto spôsobom obchodu majú členovia možnosť brániť sa. Dohoda o antidumpingu stanovuje podmienky pre začatie a vedenie antidumpingového konania a uvalenie antidumpingových opatrení.

Normálna hodnota obdobného alebo podobného výrobku predstavuje cenu výrobku na domácom trhu exportéra, resp. kombinácia výrobných nákladov exportéra, iných nákladov a ziskovej prirážky.

Písomnú žiadosť o začatie konania musia podporiť výrobcovia predstavujúci aspoň 50% celkovej výroby obdobného výrobku. Domáci výrobcovia musia dokázať, že ide o dumping, že vzniká alebo hrozí škoda domácemu odvetviu a že je priamy vzťah medzi dovozom dumpingového tovaru a spôsobenou škodou. Pri hrozbe škody sa musí dokázať, že ďalšie dumpingové dovozy bezprostredne ohrozujú domácu výrobu, a ak nebude prijaté ochranné opatrenie, nastala by podstatná škoda domácemu výrobnému odvetviu.

Pri skúmaní objemu dumpingových dovozov sa preveruje objem dovozov a skutočnosť, či došlo k podstatnému zvýšeniu dumpingových dovozov vo vzťahu k výrobe alebo spotrebe, či došlo k významnému podhodnoteniu ceny v porovnaní s cenou obdobného výrobku v krajine dovozu, alebo či účinok takýchto dovozov, nepôsobí inak na zníženie cien, alebo či nezabraňuje rastu cien, ku ktorému by došlo, ak by neboli dumpingové dovozy.

Pri skúmaní príčinnej súvislosti medzi dumpingom a spôsobenou škodou sa berú do úvahy všetky faktory, ktoré ovplyvňujú stav domáceho výrobného odvetvia (skutočný a možný pokles odbytu výrobkov, zisku, výroby, podielu na trhu, produktivity, návratnosti investícií, využitie kapacít, faktory ovplyvňujúce ceny, veľkosť dumpingového rozpätia, vplyv na pohyb hotovosti, zásob, zamestnanosti a pod.).

Antidumpingové konanie sa zastavuje, ak zistené dumpingové rozpätie je menšie ako 2% vývoznej ceny tovaru, alebo keď objem dumpingového dovozu je zanedbateľný. Objem dumpingového dovozu je zanedbateľný ak dovoz z jednej krajiny je menší ako 3% celkového dovozu obdobného tovaru, alebo ak dovozy z viacerých krajín predstavujúcich jednotlivo menej ako 3% a súhrnne nepredstavujú viac ako 7% celkového dovozu obdobných výrobkov.

Výsledkom antidumpingového konania môže byť zavedenie primeraného antidumpingového cla, prípadne záväzok vývozcu, že zvýši vývozné ceny, alebo zníži objem dumpingového dovozu na primeranú úroveň. Antidumpingové opatrenie môže ostať v platnosti len počas doby nevyhnutnej na odstránenie spôsobenej škody, spravidla maximálne 5 rokov.

Slovenská republika prijala zákony o antidumpingu, o ochranných opatreniach a o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, ktoré sú harmonizované so zákonmi vyspelých krajín. K začatiu antidumpingového konania zatiaľ (k 1.8.2001) ešte nedošlo.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk