Dovozné licencie

Zavedenie dovozných licencií je akceptovateľné za predpokladu, že k takémuto rozhodnutiu vedú príslušného člena zvláštne potreby a toto rozhodnutie je v súlade s GATT 1994. Všetky informácie týkajúce sa kritérií, spôsobov a postupov udeľovania dovozných licencií sa musia zverejniť. Licenčné konanie musí byť nediskriminačné, jednoduché, administratívne nenáročné a musí poskytovať primerane dlhý čas na podanie žiadosti. Žiadosť o licenciu, samotný dovoz nesmie byť odmietnutý pre drobné chyby v dokumentoch (drobné odchýlky v hodnote, množstve alebo váhe od údajov na licencii spôsobené naloďovaním, prepravou, alebo inými bežnými obchodnými operáciami).

Automatické dovozné licencie musia byť vydané po predložení riadnej žiadosti na akékoľvek množstvo. Automatické dovozné konanie nesmie obsahovať prvky, ktoré by mali obmedzujúce, diskriminujúce alebo komplikujúce účinky na dovoz. Automatické licencie sa môžu používať pokiaľ existujú okolnosti, ktoré viedli k ich zavedeniu a pokiaľ účely, na ktoré boli zavedené, sa nemôžu dosiahnuť iným výhodnejším spôsobom.

Neautomatické dovozné licencie sa vydávajú na dovozy, ktoré sú množstevne obmedzené alebo ktoré v súlade s medzinárodnými pravidlami podliehajú kontrole centrálnych úradov (jedy, zbrane).

Žiadosti o dovozné licencie musia byť vybavené v primeranej lehote a v poradí podľa dátumu ich podania, prípadne naraz. Doba platnosti licencie musí mať primerané trvanie, aby nebránila podpísaniu kontraktu a dovozu aj zo vzdialenejších krajín. Pri udeľovaní licencií je potrebné brať do úvahy predchádzajúce dovozy žiadateľa a využitie jemu pridelených licencií.

V prípade, keď bola žiadosť o vydanie licencie zamietnutá, má žiadajúci subjekt právo požiadať príslušný orgán o udanie dôvodov vedúcich k takémuto rozhodnutiu, taktiež má právo odvolať sa.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk